ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1021 คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานบริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ จำกัด = Quality of work Life of employees at Sahaphankaehakit Company Limited / ชนัญชิตา กาญจนรักษ์ / 2555 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน
ความพอใจในการทำงาน
1022 คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Quality of work life of employees of production division, Maemoh Power Plant Mae Moh District, Lampang Province / วาทินี ญาติฝูง / 2555 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- ลำปาง
ความพอใจในการทำงาน
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ -- ลำปาง
1023 คุณภาพชีวิตการทำงานของคนงานก่อสร้าง บริษัท พระนครออกแบบและก่อสร้าง จำกัด = Quality of work life of construction workers at Phranakorn Design and Construction Company Limited / ประดิษฐ์ อ่อนรักษ์ / 2555 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน
คนงานก่อสร้าง
1024 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน บริษัท คิงส์ฟู้ด เอ็นเทอไพรซ จำกัด = Quality of work life of employees at Kingfood Enterprise company limited / ปณตรัฏฐ์ อุดมศรีรัตน์ / 2555 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน
การทำงาน
พนักงานบริษัท
1025 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of working life Bangkok Banks employees in Mueang District, Chiang Mai Province / อรรถพร ดวงตา / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) -- พนักงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
1026 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Working life quality of employees in Northern Region Industrial Estate / พรเทพ มาลัย / 2555 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน -- พนักงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
1027 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท นพดลพานิช จำกัด = Quality of work life of employees at Nopadol Panich company limited / มณฑกานต์ อุดมศรีรัตน์ / 2555 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน
การทำงาน
พนักงานบริษัท
1028 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท ศิริพร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด = Quality of work life of employees at Siriporn Property company limited / ธีรพงค์ กาวิล / 2555 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน
การทำงาน
1029 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัท เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์น จำกัด ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน = Quality of work life of security guard employees at Great Guardian Northern company limited in Chiang Mai and Lamphun Provinces / นรีกานต์ ศรีวัฒนะ / 2555 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- เชียงใหม่
พนักงานรักษาความปลอดภัย
1030 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ 1 = Quality of work life of seven day banking branch employees of Krung Thai Bank Public Company Limited in Northern Region Network Sector1 / รถิรา วรรณพงศภัค / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
พนักงานธนาคาร -- ไทย (ภาคเหนือ)
คุณภาพชีวิต
การทำงาน
1031 คุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (หลักสูตร 1 ปี) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ = Life quality of master degree (one-year program) students, faculty of economics, Chiang Mai university / วรินภรณ์ ชัยเรือง / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์ -- นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์ -- หลักสูตร
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
1032 คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Quality of population life in Chiang Mai municipality / อาบบุญ คำทิพย์ / 2555 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
1033 คุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of life of informal workers in Mueang District, Chiang Mai Province / จารุวรรณ มณีราช / 2555 /Full Text
Subject
แรงงานนอกระบบ -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิตการทำงาน
1034 คุณลักษณะของกิจการที่มีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Firm characteristics affecting environmental disclosure of companies listed in industrial sector, The Stock Exchange of Thailand บงกชรัตน์ เชพานุเคราะห์ / บงกชรัตน์ เชพานุเคราะห์ / 2555 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
สินค้าอุตสาหกรรม
1035 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของนักบัญชีของหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงใหม่ = Desirable characteristics of accountants of Government office, Chiang Mai / ธัชกฤต วงค์ทอง / 2555 /Full Text
Subject
นักบัญชี -- เชียงใหม่
1036 คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของบริษัทข้ามชาติในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Preferable characteristics of accountants for multinational firms in the northern region industrial estate, Lamphun Province / พัชราภรณ์ จักรอิศราพงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
นักบัญชี -- เชียงใหม่
บรรษัทข้ามชาติ -- ลำพูน
1037 เครื่องมือวาดภาพ 2 มิติโดยใช้การร่างภาพสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวของภาษามือ = Sketching-based 2D drawing tool for animation creation of sign language / ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์ / 2555 /Full Text
Subject
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
ภาษามือ
1038 เงื่อนไขและผลของการปลูกพืชเพื่อรายได้กับการรักษานิเวศ : กรณีศึกษาการปลูกลิ้นจี่กับพืชผักของชุมชนม้งบ้านแม่สาใหม่-แม่สาน้อย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Conditions and consequences of cash crops cultivation and ecology conservation : a case study of lychee and vegetables cultivation in Hmong Communities, Ban Mae Sa Mai - Mae Sa Noi, Mae Rim District, Chiang Mai province / ชมภูนุช ยอดประนันท์ / 2555 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- การปลูก
ผัก -- การปลูก
เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่)
1039 จลนพลศาสตร์และการลดเวลาในการอบแห้งกลีบกุหลาบด้วยเทคนิคสเปาเต้ดโดยใช้ดราฟท์ทิวบ์และอนุภาคเฉื่อย = Drying kinetics and reduction of spouted-bed drying time of rose (Rosa Hybrida) petals using draft tube and inert particles / ภควรรณ เสมอใจ / 2555 /Full Text
Subject
กุหลาบ -- การอบแห้ง
การอบแห้ง
จลนพลศาสตร์เคมี
1040 จิตสาธารณะในพระพุทธศาสนาเถรวาท = Public mind in theravada Buddhism / พระนรินทร์ คำเรือง / 2555 /Full Text
Subject
จิต -- แง่ศาสนา
พุทธศาสนา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84