ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1001 ความสำคัญของกระดานสนทนาออนไลน์ด้านความงามต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภค = Importance of online beauty forum towards consumer cosmetic buying decision process / ดวงหทัย กอหลวง / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
สื่อสังคมออนไลน์
เครื่องสำอาง
1002 ความสำเร็จของการรักษาวัฒโรคด้วยระบบยาระยะสั้นแบบมีพี่เลี้ยงในจังหวัดแพร่ = The success of tuberculosis treatment by DOTS system in Phrae Province / เจริญศักดิ์ เวียงนาค / 2555 /Full Text
Subject
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- การดูแลรักษา
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- แพร่
1003 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่ = The Achievement of an implementaion of the philosphy of suffccncy economy in sufficiency-economy-based model villages in Chiang Mai Province / ณัฏฐ์ฎาพร แสงสุวรรณ / 2555 /Full Text
Subject
เศรษฐกิจพอเพียง -- เชียงใหม่
การพัฒนาชุมชน
1004 ความสำเร็จในการประกอบอาชีพพนักงานแม่บ้านโรงแรม จังหวัดเชียงใหม่ = Success of hotel housekeepers, Chiang Mai province / อัฐพงศ์ แสงงาม / 2555 /Full Text
Subject
ความสำเร็จ
การทำงาน
พนักงานโรงแรม
1005 ความสุขในการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) สานักงานเขตเชียงใหม่ 1 = Happiness at work of operational level employees at Krung Thai Bank public company Limited, Chiangmai 1 regional office / ฐิติมารินทร์ บุญญะโรจน์ / 2555 /Full Text
Subject
พนักงานธนาคาร -- ความพอใจในการทำงาน
ความสุข
1006 ความสุขในการทำงานของทหารปฏิบัติหน้าที่ ณ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Happiness at work of soldiers stationed at The Royal Border Patrol Development Project, Ban Pang Khang, Pang Mapha Distict, Mae Hong Son Province / ปริญญา ปัญญาวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
ทหาร -- 7ความพอใจในการทำงาน
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ความสุข
1007 ความหยาบและความสะอาดของผิวรากเทียมไทย ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ = Surface roughness and cleanliness of Newly developed Thai dental implant / กฤตภูดิส เขื่อนเพชร / 2555 /Full Text
Subject
ฟันปลอม
คลองรากฟัน
ปริทันตวิทยา
1008 ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในเกสรผึ้งและการพัฒนาอาหารเสริมสำหรับผึ้ง = Microbial diversity in honeybee pollens and development of bee food supplements ธนชัย เพ็ชรรัตน์ / ชัยณรงค์ สินภู่ / 2555 /Full Text
Subject
เกสรผึ้ง
จุลินทรีย์
ผึ้ง
1009 ความหลากหลายของเชื้อรา Cladosporiod ที่พบบนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ = Diversity of cladosporiod fungi occurred on monocotyledon plant in Chiang Mai province / ทรงสุดา แปลกทองดี / 2555 /Full Text
Subject
เชื้อรา
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
พืช -- เชียงใหม่
1010 ความหลากหลายของพืชในสวนครัวของชุมชนไทยใหญ่ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Plant diversity in homegardens of Tai Yai communities in Pang Mapha District, Mae Hong Son Province / ประทีป ปัญญาดี / 2555 /Full Text
Subject
สวนครัว
พืชสวน
ความหลากหลายของพืช
1011 ความเหมาะสมของกลไกการคุ้มครองสตรีตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ถูกกระทำ ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 : ศึกษาวิเคราะห์กรณีครอบครัวชนบท = Practicality of legal protection measures for women according to the domestic violence victim protection act of B.E. 2550: an analytical study of rural family cases / รุ่งอรุณ หน่อคำ / 2555 /Full Text
Subject
สิทธิสตรี
สตรี -- สถานภาพทางกฎหมาย
การเลือกปฏิบัติต่อสตรี
1012 ความเหมาะสมของข้อกฎหมายการตรวจสอบอาคารชุดในเทศบาลเชียงใหม่ = Appropriateness of building inspection law for condominiums in Chiang Mai Municipal / อุกฤษฏ์ กันทะวัง / 2555 /Full Text
Subject
อาคารชุด -- เชียงใหม่
อาคารชุด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
1013 คอสเพลย์และการสร้างอัตลักษณ์ภาพตัวแทนมายาคติผ่านสื่อศิลปะในสังคมร่วมสมัย = Cosplay and identity representations myths through the media arts in postmodern society / นนทิพัฒน์ ไชยโสดา / 2555 /Full Text
Subject
อัตลักษณ์
วัฒนธรรมสมัยนิยม
วัยรุ่น -- พฤติกรรม
1014 คำกริยาการีตเกี่ยวกับการประกอบอาหารในภาษาไทยถิ่นเหนือในหมู่บ้าน เวียงหนองล่อง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน = Causative verbs of cooking in Northern Thai Dialect in Wiang Nong Long Village, Wang Phang Sub-district, Wiang Nong Long district, Lamphun province / สายฝน ตุ๊ดคง / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาล้านนา
ภาษาล้านนา -- คำกริยา
1015 คำกริยาการีตเกี่ยวกับการประกอบอาหารในภาษาไทยถิ่นอีสาน ในหมู่บ้านมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม = Causative verbs of cooking in Northeastern Thai dialect at Makha village, Makha Sub-district, Kantharawichai district, Mahasarakham province / จารุณี อินทรกำแหง / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทยถิ่นอีสาน
ภาษาไทยถิ่นอีสาน -- คำกริยา
1016 คำอธิบายสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ และพยางค์ ในหนังสือไวยากรณ์ไทย = Explanation of vowels, consonants, tones and syllables in Thai grammar books / วัฒนา ขัติวงษ์ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
ภาษาไทย -- ไวยากรณ์
ภาษาไทย -- สระ
ภาษาไทย -- วรรณยุกต์
ภาษาไทย -- คำและวลี
1017 คุณค่าทางโภชนาการของข้าวซอยที่ขายในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Nutritive values of khao soy selling in Mueang District, Chiang Mai Province / เยาวลักษณ์ ทรัพย์ศิริ / 2555 /Full Text
Subject
ข้าวซอย -- แง่โภชนาการ
โภชนาการ -- เชียงใหม่
1018 คุณค่าทางโภชนาการของข้าวแต๋นผลิตในหมู่บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า จังหวัดลำปาง = Nutritive values of kao tan produced in Tung Man Nua Village, Banpao Sub-district, Mueang District, Lampang Province / วัชรางค์ ยั่งยืน / 2555 /Full Text
Subject
ข้าวแต๋น -- การผลิต
ขนม -- ลำปาง. ตำบลบ้านเป้า
1019 คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานขายศูนย์ดัชมิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of working life of employees agents at dutchamill company limited in Chiangmai Province / ดรุณวรรณ ศรีคำ / 2555 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- เชียงใหม่
ความพอใจในการทำงาน
การทำงาน
1020 คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด = Quality of work life of employees at Piboon Concrete Company Limited / จารุณี จันทร์โรจนพันธ์ / 2555 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน
ความพอใจในการทำงาน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84