ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
981 ความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือในการใช้ยาซิมวาสแตตินโดยใช้ฐานข้อมูลเภสัชกรรมและระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 = Associations of simvstatin adherence using pharmacy database and lipid levels in type 2 diabetic patients / ธนัชพร สายทอง / 2555 /Full Text
Subject
Diabetes -- Patients
Drug utilization
Hyperlipidemia
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
การใช้ยา
982 ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในคำแนะนำจากเว็บบอร์ดบลูแพลเน็ตและการตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้ใช้เว็บ = Relationship between trust on advice from BluePlanet webboard and travelling decision of website users / รัชดา ตันบุญเฮง / 2555 /Full Text
Subject
เว็บไซต์
อินเตอร์เน็ต
การท่องเที่ยว
983 ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่ายในงานและพฤติกรรมในการเผชิญปัญหาของพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม = The relationship among job burnout and problem coping behaviors of probation officers, department of Probation, Ministry of Justice / ปิยรัชนี ตระกูลจันทร์แสง / 2555 /Full Text
Subject
ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา)
การแก้ปัญหา
984 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลของธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between quality of earnings and dividend changes of agriculture and food industry companies listed on the stock exchange of Thailand / โสภา มูลสม / 2555 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำไร
บริษัท -- การเงิน
อุตสาหกรรมการเกษตร
985 ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณรายจ่ายด้านการ ขนส่งและการค้าระหว่างประเทศของไทย = The Relationship between transportation expenditure budget and international trade of Thailand / มลทิพย์ ปัญญายงค์ / 2555 /Full Text
Subject
ไทย -- การค้าระหว่างประเทศ
การขนส่ง
สินค้าเข้า
986 ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณรายจ่ายด้านการขนส่งและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทย = Relationship between transportation expenditure budget and numbers of inbound tourists to Thailand / กรองจิต ครองแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
รายจ่ายของรัฐ -- ไทย
การขนส่ง -- ค่าใช้จ่าย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
987 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนักท่องเที่ยวและปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Relationships between tourist arrivals at accommodation establishments and solid waste quantity in Chiang Mai Municipality / รัศมี นิ่มไพโรจน์ / 2555 /Full Text
Subject
ขยะ -- การจัดการ -- เชียงใหม่
การกำจัดขยะ
การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว
988 ความสัมพันธ์ระหว่างจิตพอเพียงกับความสุขของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี = Relationship between sufficiency mind and happiness of Surat Thani people / พิชญ์ พิริยหะพันธุ์ / 2555 /Full Text
Subject
เศรษฐกิจพอเพียง
ความสุข
สุราษฎร์ธานี -- ประชากร
989 ความสัมพันธ์ระหว่างพืชพรรณริมน้ำและการสะสมคาร์บอน บริเวณฝายชะลอน้ำ บ้านทาป่าเปา อำเภอ แม่ทา จังหวัดลำพูน = Relation between riparian vegetation and carbon sequestration at check dam areas, Tha Papao Village, Mae Tha District, Lamphun Province / จีราภรณ์ ศิรินันท์ / 2555 /Full Text
Subject
พืช
คาร์บอน
ฝาย
990 ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการส่งออกสินค้าภาคอุตสาหกรรมและตัวแปรทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในเอเชีย = Relationship between manufacturing goods export value and economic variables of Asian countries / กฤษฎา นาหลวง / 2555 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการส่งออก
สินค้าออก
มูลค่า (เศรษฐศาสตร์)
เอเชีย -- ภาวะเศรษฐกิจ
991 ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันกับปริมาณการส่งออกสินค้าทางอากาศของประเทศไทยโดยใช้วิธีเทรสโฮลด์โคอินทิเกรชัน = The Relationship between oil price and air cargo exports from Thailand using threshold cointegration / นนทวรรณ พาณิชย์จิระสกุล / 2555 /Full Text
Subject
การขนส่งทางอากาศ
สินค้า -- การส่งออก
น้ำมัน -- ราคา
992 ความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายสำหรับการวิจัยและพัฒนา กับการจดสิทธิบัตรในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก และบางประเทศในเอเชีย = Relationship between gross domestic expenditures on research and development and patent applications for Asia Pacific countries and some selected countries in Asia / สิริรัตน์ สัจจสมบูรณ์ / 2555 /Full Text
Subject
วิจัย -- ค่าใช้จ่าย
สิทธิบัตร
993 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ การศึกษา และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Relationship between health, education, and economic growth in Southeast Asian region / ณัชชา สวัสดิรักษ์พงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ภาวะเศรษฐกิจ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การศึกษา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- สุขภาพและอนามัย
994 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Relationship between inflation rate and economic growth rate of South-East Asian Countries / ภัทชนาฏ เรืองแสง / 2555 /Full Text
Subject
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ภาวะเศรษฐกิจ
เงินเฟ้อ
995 ความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนเพศและโรคหัวใจในสุนัข = The Relationship between endogenous sex hormones and cardiovascular diseases in dog / ธนากิจ เจริญเมือง / 2555 /Full Text
Subject
สุนัข -- โรค
หัวใจ -- โรค
ฮอร์โมนเพศ
996 ความสัมพันธ์และความหลากหลายทางพันธุกรรมของเลียงผาในองค์การสวนสัตว์ของประเทศไทย = Genetic relationship and diversity of serow (Capricornis sumatraensis) in Zoological Park organization of Thailand / ชวิน ไชยสงคราม / 2555 /Full Text
Subject
เลียงผา -- พันธุศาสตร์
เลียงผา
997 ความสามารถของเชื้อแอกติโนไมซิสต์เอนโดไฟท์ในการละลายฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในแร่ธรรมชาติและส่งเสริมการเจริญเติบโตของส้มพันธุ์สายน้าผึ้ง = Capability of endophytic actinomycetes in solubilization of phosphorus and potassium in natural minerals and growth enhancement of Mandarin cv. Sai Nam Pueng / กวิพร จินะจันตา / 2555 /Full Text
Subject
แอคติโนมัยซิสเอนโดไฟท์
แบคทีเรีย
ส้มสายน้ำผึ้ง
998 ความสามารถทางการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงของโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา = Communication competence for the dissemination of buddhism among highland ethnic groups of the volunteer graduate monks working for hill tribe development project / กรรณิการ์ เพ็งปรางค์ / 2555 /Full Text
Subject
การสื่อสาร
ความสามารถในการสื่อสาร
พุทธศาสนา -- การเผยแผ่
999 ความสามารถในการพยากรณ์ร่วมกันของการควบคุมตนเองความรู้เรื่องเพศศึกษาและการสื่อสารในครอบครัวเรื่องการคบเพื่อนต่างเพศที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงวัยรุ่น = Predictability of self-control, knowledge in sex education and family communication concerning opposite sex friends on sexual risk behaviors of female adolescent students / ทักษิณา เมืองใจ / 2555 /Full Text
Subject
เพศศึกษา
เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น
1000 ความสามารถในการสื่อสารและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ของไหล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เลิร์นนิง อ็อบเจกต์ = Science Communication ability and learning achievement on fluid of Mathayom Suksa 5 students through learning objects / ธวัชชัย สุวรรณวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84