ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
961 ความรู้ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ = Knowledge and understanding of tax auditors about financial standards for non-publicly accountable entities / ปฐมชัย กรเลิศ / 2555 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี
การเงิน -- การบัญชี
962 ความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะของผู้ทำบัญชีในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Knowledge and understanding of financial reporting standards for non-publicly accountable entities of accountants in the Northern Region Industrial Estate Lamphun Province / ศลิษา หวังดี / 2555 /Full Text
Subject
การบัญชี -- มาตรฐาน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน
963 ความรู้ความเข้าใจในความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการป้องปรามการกระทำผิดทางการเงินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่อ่องสอน = Officer's understanding of liability for the wrongful acts of officials about prohibition of financial guilt in local government organization, Mae Hong Son Province / เชฎฐชัย ศรีชุชาติ / 2555 /Full Text
Subject
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
การปกครองท้องถิ่น -- แม่ฮ่องสอน
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ละเมิด
964 ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ของชุมชนบ้านไร่กองขิงและบ้านต้นแกว๋น อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Cognition and behavior in living life based on sufficiency economy principles and environmental problems of Ban Rai Kong King and Ban Ton Gwen communities, Hang Dong district, Chiang Mai province / นิภาพร นันตา / 2555 /Full Text
Subject
เศรษฐกิจพอเพียง -- หางดง (เชียงใหม่)
เศรษฐกิจพอเพียง -- แง่สิ่งแวดล้อม
การดำเนินชีวิต
965 ความรู้และการใช้ประโยชน์จากฉลากโภชนาการของสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านวังพร้าวพัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Knowledge and utilization of nutrition label of member in Wangprowpattana women development group, Ko Kha district, Lampang province / สุดารัตน์ ศรีสุภา / 2555 /Full Text
Subject
สตรี -- โภชนาการ -- ลำปาง
อาหาร -- แง่โภชนาการ
การมาตรฐาน
966 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ของนักศึกษาคณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น = Students' knowledge and understanding of political rights and liberties under the constitution B.E. 2550 Faculty of Public Administration, The Far Eastern University / กิตติคุณ โพธิยารมย์ / 2555 /Full Text
Subject
สิทธิทางการเมือง
นักศึกษา -- กิจกรรมทางการเมือง
รัฐธรรมนูญ -- ไทย
967 ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษของประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer's knowledge and behavior for pesticide-free vegetables in Tasala Sub-district, Mueang District, Chiang Mai Province / มานพ สายไฮคำ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผักปลอดสารพิษ
968 ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างมิชชันนารีอเมริกันกับกลุ่มชนชั้นต่างๆในสังคมเชียงใหม่ พ.ศ. 2410-2484 = American missionaries power relations to the various classes in Chiang Mai, 1867-1941 / ชาลี เอื้อไพบูลย์ / 2555 /Full Text
Subject
เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
เชียงใหม่ -- ประวัติศาสตร์
มิชชันนารี
969 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและประสิทธิภาพของเชื้อแอกติโนไมซีสจากดินในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะม่วง = Phylogeny and efficacy of soil actinomycetes in controlling fungi causing mango anthracnose / วิลาสินี แสงนาค / 2555 /Full Text
Subject
มะม่วง -- โรคและศัตรูพืช
โรคเกิดจากเชื้อราในพืช
โรคพืช
970 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความขัดแย้งกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน = The Relation between conflict management and employee engagement in Tambon Ban-pan Municipality, Lamphun Province / ฐิตาภา นาตัน / 2555 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
การบริหารความขัดแย้ง -- ลำพูน
ความผูกพันต่อองค์การ -- ลำพูน
พนักงานเทศบาล -- ลำพูน
971 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายของภาครัฐบาลและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง = Relationship between government expenditure and gross domestic product of the greater mekong subregion countries / สมพิสิษฐ์ ธรรมวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
รัฐบาล -- ค่าใช้จ่าย
972 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายทางการทหารและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้ข้อมูลพาแนล = Relationship between military expenditure and economic growth by using panel data / เสาวลักษณ์ ด้วงอิน / 2555 /Full Text
Subject
การทหาร
เศรษฐศาสตร์
ค่าใช้จ่าย
973 ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจใช้บริการรถสี่ล้อแดงและรถส่วนตัวของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Relationship between peoples decisions in using public transportation (Red Taxi Truck) and private Vehicles in Chiang Mai Municipality / พริมรตา กองเพียร / 2555 /Full Text
Subject
รถประจำทาง -- เชียงใหม่
รถประจำทาง -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
974 ความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายถิ่นของประชากรต่อการซื้อที่อยู่อาศัยในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Relation between population migration and housing purchase in Sankampheang District, Chiang Mai Province / กันต์ ฤทธิ์ชุมพล / 2555 /Full Text
Subject
การย้ายถิ่นภายในประเทศ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
การซื้อบ้าน
975 ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นกับตัวแปรทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน-5 = Relationship among direct investment from Japan and economic variables of ASEAN-5 Countries / ยรรยง ทวิชาติกันทร / 2555 /Full Text
Subject
การลงทุนของญี่ปุ่น
กลุ่มประเทศอาเซียน
976 ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางกลไกการเคลื่อนไหวและความอ้วนในเด็กระดับประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน = Relationships of muscle strength, motor ability-related physical fimess and fatness of private primary school children / ภูพสิทธิ์ ประกันทะ / 2555 /Full Text
Subject
สมรรถภาพทางกาย
กล้ามเนื้อ
การเคลื่อนไหวของมนุษย์
โรคอ้วนในเด็ก
977 ความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนทางกายวิภาคศาสตร์ของแขนงประสาทสั่งการของเส้นประสาท median กับ transverse carpal ligament ในคนไทย = Association between anatomical variations of the thenar motor branch of the median nerve and the transverse carpal ligament in Thai people / รัชฎาภรณ์ ณ น่าน / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Median Nerve
Ligaments
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
เส้นประสาท
ระบบประสาท
978 ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของราคาข้าวในตลาดซื้อขายทันทีกับความผันผวนของราคาข้าวในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าของประเทศไทย ด้วยวิธีการถดถอยแบบควอนไทล์ = Relationship between rice price volatility in the spot market and the agricultural futures exchange of Thailand using quantile regression / มนสิชา กองเพชร์วัฒนา / 2555 /Full Text
Subject
ข้าว -- ราคา
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
979 ความสัมพันธ์ระหว่างความยากจนกับตัวแปรทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = The Relationship between poverty and economic Variables of Thailand / ปวิตรา กบิลพัตร / 2555 /Full Text
Subject
ความจน -- ไทย
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
การกระจายรายได้ -- ไทย
980 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวช่องว่างอากาศและการจำแนกมวลหินในเหมืองหินปูน = Relationship between air deck and rock mass classification in quarries / สุทธิเทพ รมยเวศม์ / 2555 /Full Text
Subject
เหมืองแร่
หินปูน
การระเบิด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84