ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
941 ความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจต่อส่วนประสมการตลาดของโรงงานน้ำแข็งสากล ในจังหวัดเชียงราย = Business customer satisfaction towards marketing mix of Sakol Ice Factory, Chiang Rai Province / สุรัตนา กัวตระกูล / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงราย
โรงน้ำแข็ง -- เชียงราย
การตลาด
942 ความพึงพอใจของลูกค้าในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของน้ำดื่มตราโรส = Satisfaction of customers in Sansei District, Chiang Mai Province towards marketing Mix of Rose brand drinking water / ชุติพนธ์ ประโรรส / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- สันทราย (เชียงใหม่)
ผู้บริโภค -- สันทราย (เชียงใหม่)
น้ำดื่ม -- เชียงใหม่
943 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการบริหารจัดการของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน = Satisfaction of Member Towards Administration of Tha Wang Pha Agricultural Cooperatives Ltd., Tha Wang Pha District , Nan Province / อาณัติ ต๊ะวิไชย / 2555 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตร -- การบริหาร
สหกรณ์การเกษตร -- น่าน
944 ความพึงพอใจในการทำงานของช่างเงินและช่างทอง สุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Job satisfaction of Sukhothai silversmith and goldsmith in Si Satchanalai District, Sukhothai Province / นริสา เชยวัดเกาะ / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน -- สุโขทัย
ช่างเงิน -- สุโขทัย
ช่างทอง -- สุโขทัย
945 ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ = Job satisfaction of employees of Lanna Polytechnic Chiang Mai Technology College / พัฒนชัย ชายสุทธิ์ / 2555 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา -- เชียงใหม่
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
946 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานผู้ให้บริการในสปาเพื่อสุขภาพของโอเอซิส สปา จังหวัดเชียงใหม่ = Job satisfaction of therapists towards oasis spa, Chiang Mai Province / ภาคิน พลอยภิชา / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน
ธุรกิจสปา -- พนักงาน
ธุรกิจสปา -- เชียงใหม่
947 ความพึงพอใจและการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Satisfaction and work quality development of staff at The Graduate school, Chiang Mai University / คงเดช ปัญญาเพิ่ม / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย -- บุคลากร
คุณภาพชีวิต
ความพอใจในการทำงาน
948 ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ = Satisfaction and parents needs about education provision of Pongpikul Chiang Mai school / ปิยะนุช พงษ์พิกุล / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่
การบริหารการศึกษา -- เชียงใหม่
ผู้ปกครอง -- เชียงใหม่
949 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์การขนส่ง: ผลกระทบของราคาน้ามันต่อการบริโภคน้ามันและพฤติกรรมการเดินทางในจังหวัดเชียงใหม่ = Transport demand elasticity : Effect of oil price on gasoline consumption and travel behavior in Chiang Mai Province / มนัสวี เรืองเดช / 2555 /Full Text
Subject
การขนส่ง -- อุปทานและอุปสงค์
การเดินทาง -- อุปทานและอุปสงค์
น้ำมัน -- ราคา
950 ความร่วมมือของผู้นำชุมชนในการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จัวหวัดเชียงใหม่ = Cooperation among community leaders in sufficiency economy development of Nam-Prae Sub-district, Hang Dong District, Chiang Mai Province / คันธรส อยู่คง / 2555 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน -- เชียงใหม่
การพัฒนาชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง
951 ความร่วมมือในการควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กับโรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย = Cooperation between the provincial public health office, Chiang Mai and the Prince Royal's College in Swine Flu Prevention / ฉัตรชัย จันทะสิทธิ์ / 2555 /Full Text
Subject
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย
ไข้หวัดใหญ่เอช 1 เอ็น 1 -- การป้องกันและควบคุม
952 ความรู้ ขอบเขตการทำงาน สิทธิอำนาจ: กระบวนการต่อรองความเป็นวิชาชีพพยาบาลในบริบทของหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติ = Knowledge, work boundary and authority : negotiation process of nurse professionalism in intensive care unit context / ปิยะมาส ผาสุข / 2555 /Full Text
Subject
วิชาชีพ
พยาบาล
พยาบาลกับผู้ป่วย
953 ความรู้ ค่านิยม วิถีชีวิตกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบตะวันตก ของนักเรียนวัยรุ่นในพื้นที่เขตเมือง จังหวัดชุมพร= Knowledge, value, way of Life and western-style fast food consumption behavior of teenage student in urban area, Chumphon Province / จุรีรัตน์ มัฏฐาพันธ์ / 2555 /Full Text
Subject
อาหาร
บริโภคกรรม
นักเรียน -- ชุมพร
954 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดนครสวรรค์ = Knowledge, attitude, and practices of farmers trained from local Wisdom elite network center, Nakhon Sawan province / ภาณุ ธนธำรงกุล / 2555 /Full Text
Subject
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
การฝึกอบรม -- นครสวรรค์
เกษตรกร -- การฝึกอบรม
เกษตรกร -- นครสวรรค์
955 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของผู้เลี้ยงผึ้งใน จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge, attitude and good agricultural practice of apiarists in Chiang Mai Province / วรรณภัสสรณ์ มณีเป็ญ / 2555 /Full Text
Subject
ผึ้ง -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
956 ความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนสัมพันธ์ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ในประเทศไทย = Knowledge and understanding of investor relations of listed companies in the stock exchange of Thailand towards applying international financial reporting standard in Thailand / ผุสรัตน์ อินทร์ต๊ะสืบ / 2555 /Full Text
Subject
การลงทุน
การเงินระหว่างประเทศ
บริษัทมหาชน
957 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรด้านงานงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีต่อระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Knowledge and understanding of budget, inventory, finance and accounting staff towards enterprise resource planning of Rajamangala University of Technology Lanna / ขวัญเรือน พิศเพ็ง / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา -- บุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา -- งบประมาณ
การบัญชี
การเงิน
958 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย = Knowledge and understanding of staff towards disbursement regulation of Rajamanagala University of Technology Lanna, Chiang Mai Campus / พรพิมล พูลคำ / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่
การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ค่าเดินทาง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
959 ความรู้ความเข้าใจของประชาชน เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = The People's knowledeg and understanding of administration strucre and authority of Tambon Ping Khong Municipality, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / ภาคภูมิ โปธา / 2555 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
การปกครองท้องถิ่น
960 ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการสำนักงานสอบบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการควบคุมคุณภาพสำหรับสำนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบ = Knowledge and understanding of audit firm owners in Chiang Mai Province towards quality control for audit providers ฐิติชญาน์ นาวา / ฐิติชญาน์ นาวา / 2555 /Full Text
Subject
การบัญชี
การควบคุมคุณภาพ
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
สำนักงานบัญชี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84