ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
921 ความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของเดอะ แกรนด์ วิภานันท์ เรสสิเดนซ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Foreign customer satisfaction towards services marketing mix of The Grand Wipanan Residence in Chiang Mai Province / ธนัชพันธ์ วัฒนศิริชัยกุล / 2555 /Full Text
Subject
โรงแรม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
โรงแรม -- การตลาด
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
922 ความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงแรมเรือนระมิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Foreign customer satisfaction towards service marketing mix of Raming Lodge, Chiang Mai Province / รัฐวิทย์ รัตนยงค์ไพโรจน์ / 2555 /Full Text
Subject
โรงแรม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
โรงแรม -- การตลาด
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
923 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการด้านเงินฝากของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ้อมน้อย = Customer satisfaction towards deposit services of Kasikorn Bank Public Company Limited, Om Noi Branch / ขวัญชนก บำรุงพืช / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย -- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บริการลูกค้า
924 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards internet banking services of Bangkok Bank Public Company Limited in Mueang Chiang Mai District / พนิดา ลือยศ / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ธนาคารกรุงเทพ -- บริการลูกค้า
925 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการร้านอาหารมายเวียดนามในจังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services of my Vietnamese restaurant in Chiang Mai Province กฤตตา โพธิ์ประสิทิ์ศาสต์ / กฤตตา โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์ / 2555 /Full Text
Subject
การตลาด
ความพอใจของผู้รับบริการ
ร้านอาหาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
926 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality of bank for agriculture and agricultural Co-operative, Chiang Mai Branch / นงเยาว์ เปี่ยมธนสมบัติ / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ -- บริการลูกค้า
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
927 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการโครงการบ้านจัดสรรดิเออบาน่า จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality of the Urbana Housing development project, Chiang Mai Province / อุรัชสุรางค์ เนรังษี / 2555 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
บริการลูกค้า
การซื้อบ้าน
928 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของงานซ่อมบำรุงระบบสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) = Customer satisfaction towards service quality of communication equipment and system maintenance division, The Provincial Electricity Authority of Region 1 (South) / ผดุงศักดิ์ สายสระสรง / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) -- งานซ่อมบำรุง
929 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการฝึกอบรมของบริษัท แบงค์คอก ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด = Customer satisfaction towards training service quality of Bangkok Quality Services Company Limited / จรัญชัย กรเกตุมหาชัย / 2555 /Full Text
Subject
บริษัท แบงค์คอก ควอลิตี้ เซอร์วิส
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
930 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการเช่าเต็นท์ผ้าใบของห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจสุวรรณ = Consumersatisfaction toward marketing mix factors of tent renting service of Jaisuwan Limited Partnership / สมชาย ใจสุวรรณ์ / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค
บริการเช่าทรัพย์
การตลาด
931 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาด บริการของบริษัทแดงกลอนประตู จำกัด สาขาถนนระแกง = Customer satisfaction towards service marketing Mix of Dangklonpratu company limited, Ragang Road Branch / จักราวุธ ประทุม / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การตลาด
932 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของโครงการบัานจัดสรรภูฟ้าการ์เด้นท์โฮม จังหวัดเชียงใหม่ = Customers satisfaction towards marketing mix of Phufa Garden Home Housing Projects in Chiang Mai Province / ฐิติชญา ชุมภู / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บ้านจัดสรร -- การตลาด
933 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดค้าปลีก ของขัวมุงท่าสิงห์ อำเภอเมืองลำพูน = Customer satisfaction towards retail mix of Khua Mung Thasing, Mueang Lamphun District / สิริวรรณ โสภณจิตร / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- ลำพูน
การค้าปลีก -- ลำพูน
934 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ บริษัท ล้านนาแล็บ จำกัด = Customer satisfaction towards services marketing mix of Lanna Lab company limited / อนุรักษ์ โรจน์ธนศิริวนิช / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค
บริการลูกค้า
การตลาด
935 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของเชียงใหม่ศัลยกรรมความงามคลินิก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services marketing mix of Chiang Mai Surgery Clinic, Mueang Chiang Mai District / ประภาพรรณ ไชยชนะใหญ่ / 2555 /Full Text
Subject
เชียงใหม่ศัลยกรรมความงามคลินิก
ศัลยกรรมตบแต่ง -- เชียงใหม่
สถานพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
936 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของปณิภาคลินิก = Customer satisfaction towards services marketing mix of Panipha Clinic / เกศรินทร์ ขัดเปา / 2555 /Full Text
Subject
การตลาด
ความพอใจของผู้รับบริการ
สถานพยาบาล
937 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services marketing mix of Fang coffee shops in Chiang Mai Province / ปาณิศา สิงคะตา / 2555 /Full Text
Subject
ร้านกาแฟ -- ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การตลาด
938 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารออมสินเขต พะเยา = Satisfaction of customers towards services marketing mix of housing loans, The Government Savings Bank in Phayao Zonal Office / อัญธิภรณ์ พลไพรินทร์ / 2555 /Full Text
Subject
สินเชื่อที่อยู่อาศัย -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ธนาคารออมสิน -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
939 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาด บริการของอู่ปานเซอร์วิส = Customer satisfaction towards services marketing mix of pan service garage / ระวีวรรณ พยัคฆชาติ / 2555 /Full Text
Subject
อู่ซ่อมรถยนต์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การจัดการตลาด
940 ความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจต่อการบริการรับจัดงานของจิตต์อารี สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จังหวัดลำปาง = Business customer satisfaction towards the organization services of Jitaree Sport Complex Lampang Province / อัจชนา จังเกษม / 2555 /Full Text
Subject
จิตต์อารี สปอร์ตคอมเพล็กซ์ -- ลำปาง
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ลำปาง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84