ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
901 ความพึงพอใจของคนไข้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของคลินิกจิตรลดาทันตแพทย์ จังหวัดลำพูน = Patient satisfaction towards services marketing mix of Chidlada Dental Clinic in Lamphun Province / ธำมรงค์ ปาระมีแจ้ / 2555 /Full Text
Subject
คลินิกจิตรลดาทันตแพทย์
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ลำพูน
คลินิก -- ลำพูน
902 ความพึงพอใจของนักเรียนชาวต่างชาติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงเรียนไอทีเอ็ม นวดไทยโบราณ จังหวัดเชียงใหม่ = Foreign students satisfaction towards services marketing mix of Thai Massage at ITM (International Training Massage) School, Chiang Mai Province / สุทธิรักษ์ สิทธิสุนทร / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียน ไอทีเอ็ม นวดไทยโบราณ -- เชียงใหม่
นักเรียน -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
การนวด -- เชียงใหม่
903 ความพึงพอใจของนักเรียนตาบอดในประเทศไทยต่อหนังสือเสียง หนังสือภาพนูนและหนังสืออักษรเบรลล์ = Gratifications of blind students in Thailand towards audio book, embossed texts and braille / นล นาคนาคา / 2555 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
คนตาบอด -- การศึกษา
คนตาบอด -- หนังสือและการอ่าน
คนตาบอด -- เชียงใหม่
904 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ = Student satisfaction toward service marketing mix factors of Huakati Tutorial School, Mueang Chiang Mai District / จามิกร พงษ์ไพบูลย์ / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนกวดวิชา -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
โรงเรียนกวดวิชา -- เชียงใหม่
การจัดการตลาด
905 ความพึงพอใจของผู้เช่าต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ของอินเตอร์อพาร์ทเมนท์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = Tenant satisfaction towards services marketing mix of inter apartment, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province / เจิง ชาวหลง / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- นครปฐม
ห้องชุด
906 ความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นที่ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต = Tenant satisfaction towards services marketing mix of Central Plaza Chiang Mai Airport / เกียรติพงษ์ มูลโพธิ์ / 2555 /Full Text
Subject
ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต
การจัดการตลาด
การเช่า
ศูนย์การค้า -- เชียงใหม่
907 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Customers satisfaction towards one-stop service Center of International College, Chiang Mai University / รุจิเรข บริสุทธิบัณฑิต / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยาลัยนานาชาติ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
908 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดของบริการด้านเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีดอนไชย = Customer satisfaction towards marketing mix of deposit services of Kasikorn Bank Public Company Limited, Si Don Chai Road Branch / อภิสิทธิ์ นิติเสถียรกุล / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย -- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บริการลูกค้า
909 ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สับปะรดกวนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Consumers' satisfaction of pineapple paste produces in Mueang district, Lampang province / สุทธะรัก จงถนอม / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
สับปะรด
ผลไม้ -- การแปรรูป
910 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงเรียนวิชัยวิทยาจังหวัดเชียงใหม่ = Parent satisfaction towards service marketing mix of Wichai Wittaya School, Chiang Mai Province / จันทวรรณ โพธิ์ภักดี / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนวิชัยวิทยา
การตลาด
ผู้ปกครอง
911 ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อบริการงานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Satisfaction of outpatients towards services of social security policy divison of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / พรพิมล ศรีแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ประกันสังคม -- เชียงใหม่
โรงพยาบาล -- ความพอของผู้ใช้บริการ
912 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อส่วนประสมการตลาด บริการของแผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services marketing mix of general outpatient department at Lanna Hospital, Chiang Mai Province / มรกต ธิยะสืบ / 2555 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลานนา
โรงพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การจัดการตลาด
913 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = Service recipient satisfaction towards services marketing mix of dental clinic department, Chiangmai Ram Hospital / วิสุทธิ์สิตา ตัณสถิตย์ / 2555 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
โรงพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การจัดการตลาด
914 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกและการพัฒนางานบริการแผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction of outpatient service users and development of Pharmacy Department Service Hangdong hospital Chiang Mai province / นพมาศ แก้ววงศ์วาน / 2555 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บริการทางการแพทย์
โรงพยาบาล -- หางดง (เชียงใหม่)
915 ความพึงพอใจของพนักงานต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหอพัก บริษัทฮานาไมโครอิเลคทรอนคส์ (มหาชน) จำกัด จังหวัดลำพูน = Staff satisfaction towards services marketing Mix of Hana Microelecronics Public Company Limited Dormitory / ทรรศนีย์ ทาโส / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
หอพัก -- ลำพูน
916 ความพึงพอใจของพนักงานรายวันต่อการทำงานในบริษัท ฮานา ไมโครอิเลคทรอนิคส์ จำกัด จังหวัดลำพูน = Job satisfaction of daily-paid labors towards HANA Microelectronics Public Company Limited, Lamphun Province / เดชา กาศแสวง / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
พนักงานบริษัท
917 ความพึงพอใจของร้านค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัทเดอเบล จำกัด สาขาอุดรธานี = Wholesaler satisfaction towards services marketing mix factors of Durbell Company Limited, Udon Thani Branch / อภิสิทธิ์ สุวรรณเทน / 2555 /Full Text
Subject
บริษัทเดอเบล จำกัด
การจัดการตลาด
การตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
918 ความพึงพอใจของลูกค้าเงินเชื่อต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของบริษัท นพดลพานิช จำกัด = Credit customer satisfaction towards marketing mix factors of Nopadol Panich company Limited / วิไลวรรณ บุญมาก / 2555 /Full Text
Subject
บริษัทนพดลพานิช
การตลาด
การจัดการตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
919 ความพึงพอใจของลูกค้าเงินฝากต่อส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า เชียงใหม่ = Satisfaction of customer with deposit accounts towards services marketing mix of the Government Savings Bank, Central Airport Plaza Chiang Mai Branch / ขวัญชนก กาญจนวิบุญ / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
เงินฝาก
920 ความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ลายทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix of Chiang Mai Laitong Ltd., partnership in Chiang Mai Province / จารุวรรณ แสงจักร / 2555 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การตลาด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84