ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
881 ความต้องการใช้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ของผู้ค้ารายย่อยจากธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดตาก = Demand for microfinance loan of retail traders from commercial bank in Tak province / กาญจนา อ๊อดทรัพย์ / 2555 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- ตาก
ผู้ประกอบการ -- ตาก
882 ความต้องการได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ = Need for organic agricultural certification standards of small scale farmers in Chiang Mai Province / จีรวรรณ เงาแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
เกษตรอินทรีย์ -- เชียงใหม่
เกษตรอินทรีย์ -- มาตรฐาน
เกษตรกร -- เชียงใหม่
883 ความต้องการพัฒนาของครูในอำเภอเชียงดาว เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = Needs for development of teachers in Chiang Dao district, Chiang Mai primary education service area 3 / ประภารัตน์ ไชยวัน / 2555 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ครู -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
884 ความต้องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 = Needs for emotional quotient development of educational institution administrators in Chiang Mai Primary Educational Service Area 5 / พรกนก กาติ๊บ / 2555 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
ความฉลาดทางอารมณ์
885 ความแตกต่างทางพันธุกรรมข้าวในการผลิตกาบาระหว่างพันธุ์ข้าวไร่รวบรวมของมูลนิธิโครงการหลวง = Genetic variation in GABA production among collected upland rice Varieties of Royal Project Foundation / ประดิษฐ์ อุ่นถิ่น / 2555 /Full Text
Subject
มูลนิธิโครงการหลวง
ข้าว -- เชียงใหม่
886 ความปลอดภัยทางด้านจุลชีววิทยาของอาหารในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Food microbiological safety in a school, Chiang Mai Province / จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ / 2555 /Full Text
Subject
อาหาร -- มาตรการความปลอดภัย
จุลชีววิทยา
887 ความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการโฉนดชุมชนของบ้านใหม่ป่าฝาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Feasibility of community title deed project of Ban Mai Pah Fang Village, Pahsang District, Lumphun Province / พวงเพชร อรทัย / 2555 /Full Text
Subject
โฉนด -- ป่าซาง (ลำพูน)
การถือครองที่ดิน -- ป่าซาง (ลำพูน)
888 ความเป็นไปได้ในการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility of commercial marian plum cultivation in Chiang Mai Province / สิริพล เพ็งโฉม / 2555 /Full Text
Subject
มะยงชิต -- การปลูก
เกษตรกร -- เชียงใหม่
889 ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน MC2R ต่อลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย = Genetic variation of MC2R gene on growth traits in Thai indigenous chickens นัทนา โปธาคำ / นันทนา โปธาคำ / 2555 /Full Text
Subject
ไก่ -- พันธุ์พื้นเมือง -- การเจริญเติบโต
ไก่ -- พันธุศาสตร์
890 ความผูกพันต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงานสานักงานพื้นที่พิเศษ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี่ = Employee engagement towards officers of Chiang Mai Night Safari Designated Area / กิตติวรา อริยะ / 2555 /Full Text
Subject
ความผูกพันต่อองค์การ -- เชียงใหม่
การบริหารงานบุคคล
891 ความพร้อมของเทศบาลตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการรับถ่ายโอนงานทะเบียนราษฎร = The Readiness of the Tambon Municipality in Chiang Mai Province for the transfer of registration work / วัชรวรรณ ดวงสะเก็ด / 2555 /Full Text
Subject
ทะเบียนราษฎร์
บริการงานทะเบียนราษฎร
892 ความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของโรงเรียนบ้านแม่ปาคี อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Rrediness of educational institution for external assessment of Mae Pa Kee School, Phrao District, Chiang Mai Province / อาราม สาระจันทร์ / 2555 /Full Text
Subject
การประเมินผลทางการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน -- การประเมิน
โรงเรียน -- เชียงใหม่
893 ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการรับถ่ายโอนภารกิจงานทะเบียนราษฎรในอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Readiness of Tambon Adminitrative Organization in tranferring of the registration works in Mae Lanoi District, Mae Hong Son Province / ทศพล จักรบุญมา / 2555 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- แม่ลาน้อย (แม่ฮ่องสอน)
ทะเบียนราษฎร์ -- แม่ลาน้อย (แม่ฮ่องสอน)
894 ความพร้อมในการเข้าระบบประกันสังคมของสถานประกอบการขนาดเล็กในอำเภอจันทะบุรี นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว = Readiness of the small enterprises entering into the social security system in Chanthabury District, Vientiane Capital City, Lao People's Democratic Republic / เพชรมณี หลวงจันทร์ดาวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
ประกันสังคม -- ลาว
สถานประกอบการ -- ลาว
895 ความพร้อมในการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสามของโรงเรียนบ้างตุงติง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness of Internal Educational Quality Assurance for the third external evaluation of Ban Toongting, Omkoi district, Chiang Mai province / สุภาภรณ์ สุตา / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านตุงติง
ประกันคุณภาพการศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- เชียงใหม่
896 ความพร้อมเพื่อเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลของโรงเรียนป่าลาน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน = Readiness for high quality sub-district school management of Banpalan school, Mueang Mae Hong Son district / ชัชวาลย์ กันนางค์ / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านป่าลาน
โรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน
897 ความพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการสินเชื่อบุคคลธรรมดาของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาข่วงสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards quality of personal loan of Thanachart Bank Public company Limited, Kuang Sing Branch, Chiang Mai Province / ธัญลักษณ์ ประกอบกิจ / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
898 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการผลิตและการตลาดผักปลอดสารพิษบ้านนาแสนคำ อำเภอเมืองไชย แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Farmers' satisfaction in extension of chemical fee vegetable production and marketing in Ban Nasankham Village, Mueang Xai District, Oudomxai Province, Lao PDR / เวียงคอน บุญผาสุก / 2555 /Full Text
Subject
ผักปลอดสารพิษ -- ลาว
ผักปลอดสารพิษ -- การตลาด
เกษตรกร -- ลาว
899 ความพึงพอใจของเกษตรกรในการประกอบอาชีพทำนาในตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง = Farmers' satisfaction towards the occupation of rice production in Chaiburi sub-district, Mueang district, Phatthalung province / สุพัชร์ อนันทนุพงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
การทำนา -- พัทลุง
เกษตรกร -- ความพอใจในการทำงาน -- พัทลุง
900 ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดภายใต้ระบบเกษตรแบบมีพันธสัญญาในจังหวัดหัวพัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = The Satisfaction of maize plant farmers under the contract farming system in Houaphan Province, Lao People's Democratic Republic / จิตทวี ตงวาง / 2555 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- ลาว
เกษตรพันธสัญญา
ข้าวโพด -- การปลูก -- ลาว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84