ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
861 ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ ข้าวก่ำ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Opinion of consumers towards marketing mix of purple rice products in Mueang District, Chiang Mai Province / ฐิติพร จันทพัวศิริศิลป์ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การตลาด
ข้าวก่ำ -- การตลาด
862 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านกาแฟสดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราลิน = Opinions of fresh coffee shop entrepreneurs in Mueang Chiang Mai district towards Lin favored syrup / ปาจรีย์ จตุรพิธพร / 2555 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ร้านกาแฟ
863 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการลำไยอบแห้งในจังหวัดลำพูนที่มีผลต่อโครงการและมาตรการการส่งเสริมการแปรรูปลำไยอบแห้งทั้งผล = Opinions of dried longan entrepreneurs in Lamphun Province towards project and promotional strategy of whole dried longan processing / ประกายคำ มุ่งฮั่ง / 2555 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
ผู้ประกอบการ -- ลำพูน
864 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ต่อหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า = Opinions of Chiang Mai accounting firm owners in Chiang Mai towards quality certification criteria of accounting firm of department of business development กาญจนา นันทพันธ์ / กาญจนา นันทพันธ์ / 2555 /Full Text
Subject
การบัญชี
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
สำนักงานบัญชี
865 ความคิดเห็นของผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในเขตอำเภอเมือง ลำปางต่อการยื่นแบบเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ต = Opinions of taxable persons in Mueang Lampang District towards internet corporate income tax filing / สุทธิพร อยู่สบาย / 2555 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล -- การบัญชี
866 ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารออมสินเขตภาค 7 ต่อสารสนเทศทางการบัญชีของระบบซีบีเอส = Opinions of employees of The Government Savings Bank region 7 towards CBS อรอุมา โชติเขียว / อรอุมา โชติเขียว / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
พนักงานธนาคาร
การบัญชี
นักเรียน -- เชียงใหม่
867 ความคุ้มทุนของหลังคาเขียวต่อการประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการปรับอากาศในอาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost efficiency of green Roof on saving electricity cost for air conditioning in commercial buildings in Chiang Mai / วิสิษศักดิ์ สุริยาศรี / 2555 /Full Text
Subject
หลังคาเขียว (การทำสวน) -- เชียงใหม่
สถาปัตยกรรมกับการอนุรักษ์พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงาน
868 ความเคลื่อนไหวกับเวลา = Movement and time / ธีรพงษ์ ศรีฮาด / 2555 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ศิลปะ
การเคลื่อนไหว
เวลา
869 ความจริง สิ่งสมมุติ = Reality : a Make Believe Thing / ทาวัต อังสนันรัตนา / 2555 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ศิลปะ
870 ความชุกของกลุ่มอาการไขมันกระจายตัวผิดปกติในผู้ป่วยเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส โรงพยาบาลลำพูน = Prevalence of lipodystrophy syndrome in HIV-infected patients under antiretroviral treatment, Lamphun hospital / ปองปรีดา แสนจิตต์ / 2555 /Full Text
Subject
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- ลำพูน
ไขมัน
โรคเอดส์ -- การรักษาด้วยยา
สารต้านไวรัส
871 ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างพืชพลังงานกับเศรษฐกิจไทย: การวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองดุลยภาพบางส่วนกรณีแก๊สโซฮอล์ = Economic linkages between energy crops and Thai economy : an analysis using partial equilibrium model on gasohol / สรัลนุช คุณานพดล / 2555 /Full Text
Subject
ความยืดหยุ่น (เศรษฐศาสตร์)
อุปสงค์
พืชเศรษฐกิจ -- แง่เศรษฐกิจ
พืชอาหาร -- แง่เศรษฐกิจ
แกสโซฮอล -- แง่เศรษฐกิจ
872 ความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Beliefs in supernatural things among third year vocational education certificate students at a Technical College in Chiang Mai areas / นภัทร วงค์คม / 2555 /Full Text
Subject
เครื่องรางของขลัง
โชคลาง
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
นักเรียน -- เชียงใหม่
873 ความเชื่อและพิธีกรรมเรื่องขวัญในสังคมชาวไทเขิน เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า = Beliefs and rituals of Khwan in Tai Khoen Society in Kengtung, Shan State, Republic of the Union of Myanmar / จุฑามาศ นิธิพานิช / 2555 /Full Text
Subject
ขวัญและการทำขวัญ -- พม่า
ไทเขิน -- พม่า
ไทเขิน -- ความเป็นอยู่และประเพณี
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- พม่า
874 ความซับซ้อนแบบขนานของการเปลี่ยนป้ายกราฟ = The Parallel Complexity of Graph Relabelings / คชพันธ์ บุญคง / 2555 /Full Text
Subject
กราฟ
875 ความได้เปรียบเชิงแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2552-2553 = Tourism competitive advantage of Chiang Mai Province B.E. 2009-2010 / อังคณา คุ้มวานิช / 2555 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
876 ความตระหนักของนักท่องเที่ยวต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในบริเวณน้าตกแม่สา อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Tourist awareness toward conservation of natural tourism resource in Mae Sa Waterfall, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ชลิตา อินชัย / 2555 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การท่องเที่ยว -- แง่สิ่งแวดล้อม -- แม่ริม (เชียงใหม่)
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
877 ความตระหนักของผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขตลานจอดอากาศยานต่อมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ในท่าอากาศยานเชียงใหม่ = Awareness of drivers in apron toward accident and incident prevention measures at Chiang Mai International Airport / ประพันธ์ วันวา / 2555 /Full Text
Subject
ท่าอากาศยาน -- เชียงใหม่
การรักษาความปลอดภัย
อุบัติเหตุ -- การป้องกัน
878 ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้พักอาศัย ในหมู่บ้านขวัญเวียง = Awareness in solid waste management of people in Kwanviang village / ลดาวัลย์ ชินเบญจพล / 2555 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ -- เชียงใหม่
ความตระหนัก
879 ความต้องการการนิเทศของครูสังคมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Needs for supervision of social studies teachers at Montfort College, Chiang Mai Province / อาสยา พรหมศร / 2555 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา -- เชียงใหม่
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
880 ความต้องการของผู้ประกอบการในศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย ต่อการใช้บริการบรรจุหีบห่อของห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพาร์ทเม้นท์ 99 = Need of entrepreneurs in Bann Tawai Handicraft center towards packing services of department 99 limited partnership / อุดมลักษณ์ ลิ้มอารีย์ / 2555 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
การบริหารธุรกิจ
การตลาด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84