ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
821 การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Group counseling according to transactional analysis theory for selfawareness Development of Mathayom Suksa 4 Students at Chiangmai University Demonstration School / ศจีแพรว โปธิกุล / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักเรียน
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
822 การให้บริการด้านการศึกษาแก่เด็กไร้สัญชาติของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก = Education for stateless children of Mae Sod Municiplity's Schools, Tak Province / ปรีดา ฟุ้งตระกูลชัย / 2555 /Full Text
Subject
คนต่างด้าว -- การศึกษา
นโยบายการศึกษา
บริการของโรงเรียน
823 การอบแห้งเกสรผึ้งด้วยลมร้อนแบบเทคนิคอุณหภูมิลำดับขั้น = Hot air drying of bee pollens with step- wise temperature technique / ปริญญา ค้ำชู / 2555 /Full Text
Subject
การอบแห้ง
เกสรผึ้ง -- การอบแห้ง
824 การอบแห้งเมล็ดงาโดยเครื่องอบแห้งที่ใช้ฟลูอิดไดซ์เบดร่วมกับปั้มความร้อน = Sesame seed drying by dryer using fluidized bed combined with heat pump / พัชรินทร์ ตาด้วง / 2555 /Full Text
Subject
งา -- การอบแห้ง
เครื่องอบแห้ง
ฟลูอิไดต์เบด
825 การออกแบบกระเบื้องคอนกรีตสำหรับมุงหลังคาให้มีช่องระบายอากาศขนาดเล็ก เพื่อลดอุณหภูมิในช่องระหว่างหลังคากับเพดาน = Design of concrete roof tiles with small airventilation holes to reduce temperature in chamber between roof and ceiling / รัชฎาพร ใจกล้า / 2555 /Full Text
Subject
กระเบื้องมุงหลังคา -- การออกแบบและการสร้าง
กระเบื้อง
การทำความร้อน
826 การออกแบบการทดลองการเปลี่ยนขนาดของกลายซับสเตรทจากกระบวนการชุบแข็ง = Experimental design of size changing for glass substrate from hardening process / ปิยะ เนยคำ / 2555 /Full Text
Subject
ฮาร์ดดิสก์ -- การออกแบบ
ฮาร์ดดิสก์ -- การผลิต
827 การออกแบบความสามารถทางการแก้ไขปัญหาในระบบเขียนโปรแกรมแบบจับต้อง และโต้ตอบได้สำหรับเด็ก = Designing debugging abilities in interactive and tangible programming systems for children / นุศรินทร์ นุเสน / 2555 /Full Text
Subject
การเขียนโปรแกรม(คอมพิวเตอร์)
828 การออกแบบโฆษณาสิ่งพิมพ์เพื่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ = Print advertising design for one Tambon one product doods / ปริสุทถิ์ ศรีอภัย / 2555 /Full Text
Subject
โฆษณา
สิ่งพิมพ์ -- การออกแบบ
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
829 การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับและแผนภูมิควบคุมการผลิตสำหรับกระบวนการตัดแต่งไก่ = Design of acceptance sampling plan and production control chart in chicken cutting process / พิมลพร มูลรัตน์ / 2555 /Full Text
Subject
คุณภาพผลิตภัณฑ์
การควบคุมคุณภาพ
ไก่ -- การตัดแต่ง
830 การออกแบบระบบเส้นทางการเดินรถเมล์นำเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ = Tourist bus routing system design of Chiang Mai province / จุฑามาศ จินตนา / 2555 /Full Text
Subject
เส้นทางรถประจำทาง -- เชียงใหม่
รถประจำทาง -- เชียงใหม่
การขนส่งมวลชน -- เชียงใหม่
831 การออกแบบและการสร้างห้องอบแห้งสำหรับอิฐสามัญ = Design and construction of drying chamber for common bricks enhancement of Mandarin cv. Sai Nam Pueng / สรวิศ มูลอินต๊ะ / 2555 /Full Text
Subject
เตา
อิฐมอญ -- การผลิต
832 การออกแบบและสร้างตู้อบแห้งผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยมีการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ = Design and construction of ceremic product dryer with waste heat recovery / พีรศาต ณ น่าน / 2555 /Full Text
Subject
การอบแห้ง
ความร้อน -- การนำ
เครื่องเคลือบดินเผา
833 การออกแบบวงจรกรองแถบความถี่โดยใช้เรโซเนเตอร์สายส่งปลายปิดแบบฝัง = Design of bandpass filter using embedded short-circuited stub resonator / แดน สิงห์วงค์ / 2555 /Full Text
Subject
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
วงจรกรองความถี่
834 การออกแบบส่วนผสมและการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของมอร์ตาร์ชดเชยการหดตัว = Mix design and study on environmental effect of shrinkage-compensating mortar / ภัณฑิรา ชนะชมภู / 2555 /Full Text
Subject
คอนกรีต
คอนกรีตผสมขี้เถ้าลอย
คอนกรีต -- พลศาสตร์ของไหล
835 การออกแบบสารสนเทศเพื่อการเดินชมสัตว์ใน ส่วนวอล์คกิ้ง โซน ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี = Information design for animal watching in the walking zone of Chiangmai Night Safari / จรวยพร แซ่จู / 2555 /Full Text
Subject
สัตว์ในสวนสัตว์ -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
สารสนเทศ
836 การออกแบบสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาระบบนำทางภายในตึกศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Information design for solving problems of wayfinding in Sriphat Building, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / บุญเสริม กมลทิพย์วงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสมเทศ
837 การออกแบบสารสนเทศเพื่อเสริมการเรียนรู้เรื่องราวกลุ่มชาติพันธุ์ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น = Information design for strengthening learning on ethnic groups in local museum / รุ่งนภา พรหมสุวรรณ์ / 2555 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การพัฒนาเว็บไซต์
พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา
838 การออกแบบสื่อเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิสถาปัตยกรรมล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ = Media design for Lanna Landscape architectural education in Chiang Mai / จิรดา ขยัน / 2555 /Full Text
Subject
ภูมิสถาปัตยกรรม -- เชียงใหม่
เว็บไซต์
839 การับรู้ข่าวสารทางการเมืองของผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Perception of political information of commecial bank administrators in Mueang Chiang Mai District / วราวุธ พรหมทวีโชค / 2555 /Full Text
Subject
การเมือง -- ข้อมูล
การสื่อสารทางการเมือง
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
840 กำลังรับแรงดัดของคานเหล็กขึ้นรูปเย็นบรรจุคอนกรีตภายใต้แรงสถิต = Flexural capacity of concrete-filled cold-formed steel beams under static loading / นพดล วิจิตรานนท์ / 2555 /Full Text
Subject
คาน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84