ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
801 การสอนภาษาที่เน้นการปฏิบัติงานด้านธุรกิจเพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง พูด ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง = Task-based language teaching on business to promote English listening-speaking, writing skills and analytical thinking skills among higher vocational certificate students / วรางคณา พงศธรพิพัฒน์ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การพูด -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ -- นักศึกษา
802 การสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่6 = Science content-based language instruction to promote English reading ability and science knowledge among Prathom Suksa 6 Students / ศรีวิมล วงศ์ชมภู / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
803 การสังเคราะห์ การหาลักษณะเฉพาะ และ การปั่นหลอมของ พอลิเอสเทอร์ เฉพาะทางเพื่อใช้เป็นไหมละลายเส้นใยเดี่ยวสลายตัวเร็วสาหรับงานศัลยกรรม = Synthesis, characterisation and melt spinning of speciality polyesters for use as fast-absorbable monofilament surgical sutures / วิชญา กาไหล่ทอง / 2555 /Full Text
Subject
เส้นใยโพลิเอสเทอร์
โพลิเอสเทอร์
ใยสังเคราะห์
804 การสังเคราะห์แก้วพรุนเจือด้วยเงินต้านแบคทีเรียสำหรับบำบัดน้ำจากฟาร์มเลี้ยงปลา = Synthesis of antibacterial silver-doped porous glass for treatment of water from finfish farming / วิทยา ทรงกิตติกุล / 2555 /Full Text
Subject
การหลอมแก้ว
แก้ว -- การผลิต
น้ำเสีย -- การบำบัด
แบคทีเรีย
805 การสังเคราะห์ซีเมนต์เบไลต์และเยลิมไมต์จากวัสดุพลอยได้จากการเผาไหม้ สาหรับการ ประยุกต์ในงานก่อสร้างและการกักเก็บโลหะหนัก = Synthesis of belite and Ye'elimite cements from combustion by-product for construction applications and heavy metal encapsulation / เบญจลักษณ์ ณ ลำปาง / 2555 /Full Text
Subject
ปูนซีเมนต์
การเผาไหม้
806 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุนาโนคอมโพสิต BiVO4CeO2 ชนิดใหม่เพื่อนำไป ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง = Synthesis and characterization of novel BiVO4CeO2 nanocomposite material for use as photocatalyst / ศรัญญู ชัยวิเชียร / 2555 /Full Text
Subject
วัสดุโครงสร้างนาโน
นาโนคอมพอสิต
807 การสั่นสะเทือนทางกลของกังหันน้ำในโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิต์ หน่วยที่หนึ่ง = Mechanical vibration of water turbine in Sirikit hydro power plant unit 1 / กระแสสิน ทองศิริ / 2555 /Full Text
Subject
การสั่นสะเทือนเชิงกล
กังหันน้ำ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
เขื่อนสิริกิติ์
808 การสำรวจความเข้าใจเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็กของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชาวลาว = Investigation of Loa high school students'understanding in electricity and magnetism / สีโน แก้วเวียงสะหวัน / 2555 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
แม่เหล็กไฟฟ้า
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย -- ลาว
809 การสำรวจถิ่นอาศัยและชีววิทยาของตั๊กแตนใบไม้ Phyllium westwoodii Wood-Mason = Habitat survey and biology of leaf insect, Phyllium westwoodii Wood-Mason (Phasmatodea: Phylliidae) / พิพัฒน์พงษ์ ต๊ะทองคำ / 2555 /Full Text
Subject
ตั๊กแตนใบไม้
ตั๊กแตน
810 การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซื้อน้าดื่มบรรจุขวด = Marketing communication affecting decision of consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing bottled drinking water / ชัยณรงค์ ทองต้น / 2555 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางการตลาด -- เชียงใหม่
การตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค
811 การสื่อสารและการตอบสนองต่อโมเดลเสียงของหมีควาย (Urusu thibetanus) ในสภาพกักขังที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี = Communication and responsiveness in sound models of captive asiatic black bear (Ursus thibetanus) at Chiang Mai Night Safari / อนันต์ แก้วคำมูล / 2555 /Full Text
Subject
หมีควาย -- เชียงใหม่
หมีควาย -- พฤติกรรม
เสียง
812 การหมักปุ๋ยด้วยเปลือกไข่ มูลวัวและขี้เลื่อยที่มีการเติมอากาศแบบแพสซีฟ = Composting of egg shell, cow dung and sawdust using passive aeration / นิสากร ทัดแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
ปุ๋ยหมัก
เปลือกไข่
ปุ๋ยหมัก -- การผลิต
813 การหมักปุ๋ยแบบกองแถวโดยมีโครงระบายอากาศรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดของพื้นที่หน้าตัดแตกต่างกัน = Windrow composting with different cross-sectional areas of ventilation-triangular frame / โองการ เจริญสวัสดิ์ / 2555 /Full Text
Subject
ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยหมัก -- การผลิต
814 การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการดายบอนดิ้งแบบยูเทคติคโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง = Optimization parameters of eutectic die bonding using design of experiment techniques / ธนภัทร สุเววงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม
การประมาณค่าพารามิเตอร์
ทรานซิสเตอร์
815 การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดของการอบคอยล์โดยการออกแบบการทดลอง = Optimization of coil baking parameters using design of experiments / พันธศักดิ์ พรรณรังษี / 2555 /Full Text
Subject
ฮาร์ดดิสก์ -- การผลิต
คอมพิวเตอร์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
การประมาณค่าพารามิเตอร์
816 การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ไดโอดโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบส่วนประสมกลาง = Determining optimal conditions in diode molding process using central composite design / ศิริพร ฟองเขียว / 2555 /Full Text
Subject
การควบคุมการผลิต
กรรมวิธีการผลิต
การควบคุมการผลิต
วิศวกรรมอุตสาหการ
817 การหาปริมาณเอสโตรเจนจากน้ำทิ้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดเชียงใหม่ และผลต่อสัดส่วนเพศของยุงลาย (Aedes aegypti) = Determination of estrogen from drainage water of animal farms in Chiang Mai Province and effect on sex ratio of Aedes aegypti Mosquito / กนกพงษ์ ศรีเที่ยง / 2555 /Full Text
Subject
เอสโตรเจน
ยุงลาย -- เชียงใหม่
น้ำเสีย
818 การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการเชื่อมลวดอลูมิเนียม = Determining optimal parameters for aluminium wire bonding process / พิมพลอย เดชภิรัตนมงคล / 2555 /Full Text
Subject
ลวด -- การเชื่อม
อะลูมินัม
819 การหารอบที่เหมาะสมที่สุดของเครื่องยนต์ก๊าซแอลพีจีสำหรับระบบทำความเย็น = Speed optimizing of LPG engine for refrigeration system / สวัสดิ์ กีไสย์ / 2555 /Full Text
Subject
เครื่องยนต์
ระบบทำความเย็น
820 การหาลำดับเบสของโค้ดดิ้งซีเควนซ์และการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนไบไกลแคนในช้างเอเชีย (Elephas maximus) = Sequencing of coding sequence and expression analysis of biglycan gene in ssian elephant (Elephas maximus) / วราลักษณ์ เสาร์แก้ว / 2555 /Full Text
Subject
ช้าง -- ยีน
ช้างเอเชีย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84