ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
781 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายทางสังคม เรื่องความเป็นพลเมืองโลก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี = Construction of learning plans by using social network on global citizenship for Mathayom Suksa 1 students, Lampang Kanlayanee school / ศราวุฒิ สุภายอง / 2555 /Full Text
Subject
การเรียนรู้ทางสังคม
เครือข่ายสังคม
การจัดการชั้นเรียน
พลเมือง
782 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการใช้ คาถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สถานการณ์ ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลาปาง = Construction of learning plans by using questioning technique to develop analytical thinking on 21st century global situation for mathayom suksa 4 students at chaehomwittaya school, Lampang Province / นภัสวรรณ อิกำเหนิด / 2555 /Full Text
Subject
แผนการสอน -- ลำปาง
การเรียนรู้
783 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคคำถามแบบหมวกหกใบ เรื่อง สิทธิตามกฎหมาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปางขุม จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of lesson plans by using six thinking hats technique on the topic of legal rights for Mathayom Suksa 1 students, Banpangkhum school, Chiang Mai province / พิสุทธิ์ แก้วสำโรง / 2555 /Full Text
Subject
กฎหมาย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
สิทธิของพลเมือง
784 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of learning plans by using graphic organizers on the topic of geography of Thailand for Mathayom Suksa 1 students, Songkwae Wittayakom school, Doi Lo district, Chiang Mai province / ไพริน เขื่อนแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
ภูมิศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
แผนการสอน -- เชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน
785 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งวิทยาการท้องถิ่น เรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน = Construction of learning plans by using local resources on natural environment for Prathom Suksa 5 students, Makhuajae school, Lamphun province / อำไพ สุทธิจิระพันธ์ / 2555 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ลำพูน
การศึกษา -- แง่สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมการเรียนการสอน -- ลำพูน
786 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการ เรื่อง มารยาทไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแควมะกอก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of integrated lrarning plans on Thai etiquette for prathom suksa 6 students, Ban Keawmakok school, Hot district, Chiang Mai province / นภาพร เต็งนุ / 2555 /Full Text
Subject
แผนการสอน
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การเรียนรู้ทางสังคม
มารยาทและการสมาคม
787 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง = Construction of cooperative learning plans on relationship of economics for Mathayom Suksa 5 students, Chaehomwittaya School, Lampang province / สายพิณ กันไว / 2555 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- กาศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน -- ลำปาง
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
788 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์เรื่อง ชุมชนบ้านถวาย เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันทราย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Constructing learning plans of history strand on Ban Tawai Community to develop knowledge inquiry skills for Prathom Suksa 4 Students, Ban Sansai School, Hang Dong District, Chiang Mai Province / อังสนา วรรณประสิทธิ์ / 2555 /Full Text
Subject
ชุมชนบ้านถวาย (เชียงใหม่)
ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
789 การสร้างแผนการเรียนรู้ เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการใช้หลักอริยสัจสี่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of learning plans on environmental problems using The Four Noble Truths for Mathayom Suksa 4 students, Somdetphrabuddhachinnawong school, Chiang Mai province / พระปลัดชินภัทร วิทยารุ่งเรือง / 2555 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การเรียนรู้ -- แง่สิ่งแวดล้อม
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
790 การสร้างแผนการเรียนรู้ วิชา กฎหมายในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นพลัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราพิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ = Construction of learning plans on law in daily life to develop analytical thinking skills by using 7-E learning circle plus for Mathayom Suksa 4 students at Darapittayakom school, Uttaradit province / วัชรศักดิ์ แย้งจันทร์ / 2555 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
แผนการสอน
791 การสร้างแผนการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีสอนแบบสตอรีไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ = Lesson plans construction of history strand by using storyline method to develop thinking skills for Mathayom Suksa 3 students at Wattanothaipayap school / จันทร์สม วรกิจพูนผล / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
แผนการสอน
792 การสร้างลายหัวขัดสำหรับแผ่นบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์โดยการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน = Patterning of burnishing head for hard disk platters by Synchrotron Radiation application / ชาลิณี มณีขัติย์ / 2555 /Full Text
Subject
ฮาร์ดดิสก์
แสงซินโครตรอน
793 การสร้างและการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมคำนวณพลังงาน และคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับจากการรับประทานอาหารไทย = Creation and efficiency evaluation of program for calculating energy and nutritive values receiving from Thai food consumption / มัลลิกา จันทร์แก้ว / 2555 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อาหารไทย
794 การสร้างสมการพยากรณ์เพื่อการจำแนกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = Construction of prediction equations for classifying students to study in higher secondary school level / นพมาศ แสนสุวงค์ / 2555 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นมัธยม -- การศึกษาต่อ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
795 การสร้างหนังสือการ์ตูนประกอบการสอนเรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร = Construction of supplementary cartoon books on fractions for Prathom Suksa 5 students, Wat Amarintraram school, Bangkok / อัจฉรา สุขสำราญ / 2555 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- กรุงเทพฯ
796 การสร้างหนังสือเรียนภาษาไทยธุรกิจ สำหรับนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = Construction of business Thai textbook for Chinese students learning Thai as a foreign language เหยาหลิง เหลียง / เหยาหลิง, เหลียง / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
ภาษาไทยธุรกิจ
นักศึกษา -- จีน
797 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง สมการและอสมการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of E-Book on equations and inequalities for Mathayom Suksa 4 students at Dara Academy, Chiang Mai province / จันจิรา อินภิไชย / 2555 /Full Text
Subject
สื่อการสอน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
798 การสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงแบบพัลส์สำหรับเครื่องตกตะกอนแบบไฟฟ้าสถิต = Fabrication of plused high voltage DC power supply for electrostatic precipitator / วิสูตร อาสนวิจิตร / 2555 /Full Text
Subject
กระแสไฟตรง
กระแสไฟฟ้า
799 การสลายไทยสำนึกผ่านสื่อวรรณกรรมเชิงทดลอง = Thainess mind disintegrations through experimental literary work อัคร ปัจจักขะภัติ / อัคร ปัจจักขะภัติ / 2555 /Full Text
Subject
อุดมการณ์ทางการเมือง
ไทย -- ภาวะสังคม
800 การสอนคำศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนความรู้คำศัพท์และความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Collocation instruction to enhance english vocabulary knoeledge and writing ability among Mathayom Suksa 5 students / พีรยาพร กาละ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84