ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
721 การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโบราณสถานเวียงกุมกาม = A Study of willingness to pay for conservation of Wiang Kum Kam cultural heritage / กชพร สุขจิตภิญโญ / 2555 /Full Text
Subject
เวียงกุมกาม (เชียงใหม่)
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
เชียงใหม่ -- โบราณสถาน
นักท่องเที่ยว -- ค่าใช้จ่าย
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
722 การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility study of cotton fabric product business in Mueang District, Chiang Mai Province / ฐปนพงศ์ โสภาอินทร์ / 2555 /Full Text
Subject
การผลิต (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
ผ้าฝ้าย -- เชียงใหม่
การจัดการธุรกิจ
723 การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมในจังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility study of Mor-Hom product business in Chiang Mai Province / วนิชา เกษตรสินธุ์ / 2555 /Full Text
Subject
ผ้า -- เชียงใหม่
สิ่งทอ -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
724 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการทำธุรกิจร้านขายยาที่ห้างบิ๊กซีหางดง 2 เชียงใหม่ = Financial feasibility study of one drug store business project at Big C superstore, Hangdong 2 Chiangmai / พรนภัส ยิ่งยอด / 2555 /Full Text
Subject
ร้านขายยา -- เชียงใหม่
ต้นทุนการผลิต
มูลค่า (เศรษฐศาสตร์)
725 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการจัดการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคารของโรงงานมหาราชนครเชียงใหม่ = Economic feasibility study of electrical energy conservation-management project in building at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ภูกฤษ พรหมเทศ / 2555 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
พลังงานไฟฟ้า -- การอนุรักษ์
726 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนที่พักแบบระยะยาวสำหรับผู้เกษียณอายุชาวยุโรปและอเมริกาเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ = A feasibility study on investment in long stay for retired Europeans and americans in Chiang Mai province / เรณู โฮร์เนอร์ / 2555 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- ยุโรป
นักท่องเที่ยว -- สหรัฐอเมริกา
ที่พัก
727 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับสระว่ายน้ำในกรุงเทพมหานคร = A Feasibility study on investment in a swimming pool equipment selling business in Bangkok / ขนิษฐา อรุณโรจนวุฒิ / 2555 /Full Text
Subject
การลงทุน
สระว่ายน้ำ
728 การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับธุรกิจการศึกษากอล์ฟเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility study of private golf academy business in Chiang Mai Province / สมชาย กุละปาลานนท์ / 2555 /Full Text
Subject
ธุรกิจของเอกชน -- เชียงใหม่
ความเป็นไปได้
729 การศึกษาความพร้อม ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลตำบลเวียงและเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ในการรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง = A Study of readiness, problems and obstacles of Wiang and Wiangchiankhong Tambon municipalities to adapt with changes from economic development policies in The Greater Mekong Subregion / กัมปนาท แสนใจบาล / 2555 /Full Text
Subject
นโยบายเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
730 การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม่ = The study on working satisfaction of Islamic Bank of Thailand in Chiang Mai Province / รำไพนภา พงษ์ธรรม / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย -- พนักงาน
พนักงานธนาคาร -- ความพอใจในการทำงาน
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
731 การศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้พื้นที่กับชนิดและปริมาณของยุงบริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและพื้นที่ใกล้เคียง = Relationship between land use and species and quantities of mosquitoes in Mae Ngad Somboonchon Dam and adjacent areas / ปิยธิดา ขันติพงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
ยุง
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
732 การศึกษาความเสี่ยงในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Study of risk in Chiang Mai University's budget execution / นิตยา ลำเภาพงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
งบประมาณการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา -- งบประมาณ
สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร
733 การศึกษาค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานธนาคารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Study of wage and welfare of banking employees in Mueang District, Chiang Mai Province / ลดาวัลย์ คันธธาศิริ / 2555 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
ค่าจ้าง -- เชียงใหม่
ค่าจ้างกับแรงงาน -- เชียงใหม่
สวัสดิการลูกจ้าง
734 การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยาด้านกิจกรรมการดำเนินชีวิตของครอบครัวเด็กออทิสติกช่วงก่อนวัยเรียน = A Phenomenological study of family occupations of autistic preschoolers ภัทราวุธ กิ่งแก้ว / ภัทราวุธ กิ่วแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
Autistic Disorder
Occupational Therapy
Family
735 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางเพศเพื่อสะท้อนอคติ ทางเพศ : กรณีศึกษาภาพข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ = Analytical study of gender symbols reflecting sexual bias: a case study of newspapers front page / สมิตชัย เลิศอนันต์ / 2555 /Full Text
Subject
เพศ
ข่าวหนังสือพิมพ์
736 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนเพื่อการลงทุนผลิตปุ๋ยหมักจากเปลือกข้าวโพดหวานของบริษัท ทรอปิคคอลพรี-เมียร์ฟูดส์ จำกัด = The investigation of capital cost and investment remuneration for composed fertilizer production investment from sweet corn husk of Tropical Premier Foods Co., Ltd. / วิรารัตน์ แสงบุญ / 2555 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ปุ๋ยหมัก การผลิต
เปลือกข้าวโพด
737 การศึกษานำร่องประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคปริทันต์ = A pilot study on effectiveness of smoking cessation counseling in patients with periodontal diseases / พีรจิตต์ สุขวัฒน์ / 2555 /Full Text
Subject
โรคปริทันต์
โรคปริทันต์อักเสบ
การเลิกบุหรี่
738 การศึกษาเบื้องต้นของยีนที่เข้ารหัสทรานสคริปชันแฟคเตอร์ (เอ็มวายบี และ เอ็มวายซี ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ แอนโทไซยานินในข้าวมะลิม่วงบีเคโอเอส = Preliminary study of genes encoding transcription factors (myb and myc) involved in anthocyanin biosynthesis in purple jasmine rice (Oryza sativa L. cv. BKOS) / พัฒนพงศ์ ทังสุนันท์ / 2555 /Full Text
Subject
ข้าว -- การกลายพันธุ์
การกลายพันธุ์พืช
ข้าว -- พันธุ์หอมมะลิ
739 การศึกษาประชากรแบคทีเรียจากหลุมเจาะน้ำมันศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือด้วยเทคนิคดีจีจีอี = Bacterial population study from oil well of Northern Petroleum Development Center by DGGE technique / ปวีณา ชูช่วย / 2555 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ
แบคทีเรีย
จุลินทรีย์
ปิโตรเลียม
740 การศึกษาประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรร้านยาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นหญิง = Study of effectiveness of counseling by drugstore pharmacists to promote condom use for sexual relationship in female adolescents / ณัฐนันท์ บาระมี / 2555 /Full Text
Subject
Health education
Health counseling
Condoms
Sexually transmitted diseases -- Prevention and control
ถุงยางอนามัย
การให้คำปรึกษา
เภสัชกร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84