ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
701 การวิเคราะห์สมรรถนะของเตาแก๊สซิไฟเออร์โดยใช้เศาใบไม้และกิ่งไม้แห้งเป็นเชื้อเพลิง = Performance analysis of gasifier using leaves and dry twigs as fuel / วิชชาวุธ มนูญผล / บัณฑฺตวิทยาลัย 2555 /Full Text
Subject
หลวงพระบาง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
เตาแก๊ส
ใบไม้
เชื้อเพลิง
702 การวิเคราะห์สมรรถนะระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวลเป็นแหล่งพลังงาน = Performance analysis of an absorption cooling system using solar energy and biomass as energy sources / อนิรุทธ์ กันทะวัง / 2555 /Full Text
Subject
แหล่งพลังงาน
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานชีวมวล
703 การวิเคราะห์สัดส่วนวิหารล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่โดยวิธีการทำภาพเชิงซ้อน = Analysis of Lanna viharas proportion in Chiang Mai by Superimposition Technique / พันธ์ศักดิ์ ภักดี / 2555 /Full Text
Subject
วิหาร -- เชียงใหม่
การออกแบบสถาปัตยกรรม
704 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์อาหารที่ส่งออกสู่ตลาดญี่ปุ่น = Supply chain analysis of food products exported to japanese markets / สุนิดา ธิว่อง / 2555 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
อาหาร -- การส่งออก
705 การวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการการสื่อสารของเครือข่ายสังคมประเภทความรู้ = Analysis of communication management components of knowledge social network / จิตตานันท์ ทองทับ / 2555 /Full Text
Subject
การสื่อสาร
เครือข่ายสังคม
706 การวิเคราะห์องค์ประกอบและแนวทางการออกแบบ เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา = Analysis of components and guidelines to design electronic portfolio website for higher education students / กุศลิน ขัติยะ / 2555 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การพัฒนาเว็บไซต์
707 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย = Analysis of returns and risks of property fund in Thailand / กฤษณะ หาญเมืองใจ / 2555 /Full Text
Subject
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
การบริหารความเสี่ยง
การวิเคราะห์การลงทุน
708 การวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางเพศสภาพและพื้นที่ของหญิงรักหญิงในสื่อนวนิยาย = Analysis of gender identity and space of female homosexual in literature media / จุฑามาศ ไชยมงคล / 2555 /Full Text
Subject
อัตลักษณ์
เอกลัษณ์ (จิตวิทยา)
เพศ
นวนิยาย
709 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการให้คำปรึกษาออนไลน์ = An Action research on online counseling / นันทกา ฟูสีกุล / 2555 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษา
เว็บไซต์
กลุ่มสนทนาออนไลน์
710 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Classroom action research for improving scienific process skills of preschool students at Bansanpasak school, Hang Dong district, Chiang Mai province / กชพรรณ บุญจา / 2555 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
วิจัยเชิงปฏิบัติการ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
711 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมร่วมในการเตรียมเยาวชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ = Participatory action research for learning management about shared values in preparation the youths towards the ASEAN community of Wattanothaipayup school เกียรศักดิ์ ชัยยาณะ / เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียน -- เชียงใหม่
712 การศึกษาการนำนโยบายการบริหารและการจัดการการประกอบกิจการเหมืองแร่เหล็กและผลกระทบต่อการดำเนินกิจการเหมืองแร่เหล็กในจังหวัดนครสวรรค์ = A Study of iron mine enterprises management policy implementation and its effects on iron industry in Nakornsawan Province / สามารถ บัวชุม / 2555 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ -- นครสวรรค์
เหมืองแร่ -- นครสวรรค์
เหล็ก -- นครสวรรค์
713 การศึกษาการบาดเจ็บของนักกีฬาแฮนด์บอลระดับเยาวชนในระหว่างการแข่งขัน = A study of injuries in youth handball athletes during the competition / นรินทร์ อนันตกลิ่น / 2555 /Full Text
Subject
การบาดเจ็บทางการกีฬา
กีฬาเวชศาสตร์
714 การศึกษาการปฏิบัติการทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A study of accounting practices in accordance with TAS No.24 [bound volume 2009], related party disclosure, of companies listed in agribusiness sector, The Stock Exchange of Thailand / กชพร ชูจิตร์ / 2555 /Full Text
Subject
การบัญชี -- มาตรฐาน
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
715 การศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ของธนาคารพาณิชย์ไทย จดทะเบียนกลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Study of accounting practices in accordance with TAS No. 19, employee benefits, of Thai Commercial banks listed in banking sector, the stock exchange of Thailand / ฉวีวรรณ จาดฤทธิ์ / 2555 /Full Text
Subject
การบัญชี -- มาตรฐาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ -- พนักงาน
716 การศึกษาการปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ฉบับปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่จดทะเบียนกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A study of accounting practices in accordance with TAS No.24 [bound volume 2009], ], related party disclosure, of companies listed in electronic component sector, The Stock Exchange of Thailand / สุพรรณี ไชยวงค์ษา / 2555 /Full Text
Subject
การบัญชี -- มาตรฐาน
717 การศึกษาการปฏิบัติทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่องรายได้ของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Study of accounting practices in accordance with TAS18 (Bound Volume 2009), revenue of companies in real estate sector, The Stock exchange of Thailand / กิรณา ยี่สุ่นแซม / 2555 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การบัญชี
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
718 การศึกษาการป้องกันความเสียหายจากดินถล่มในจังหวัดน่าน กรณีศึกษาจากมุมมองการท่องเที่ยวทางรถยนต์ = Study of landslide damage prevention in Nan Province: case study of car tourisms perspective / ภัทริยา ชัยศรี / 2555 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ดินถล่ม -- น่าน
ภัยธรรมชาติ -- การป้องกันและควบคุม
719 การศึกษาการอิมพลีเมนต์เทคโนโลยีการส่งเสียงผ่านไอพีสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง = A Study of voice over IP technology implementation for small and medium organization / วุฒิศักดิ์ จันทร์ศรี / 2555 /Full Text
Subject
การใช้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต
ระบบโทรศัพท์
720 การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโบราณสถานวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน = A Study of willingness to pay for cultural conservation of Wat Phra That Chae Haeng, Phupeang district, nan province / ฝนทิพย์ ท้าวบุญเรือง / 2555 /Full Text
Subject
วัดพระธาตุแช่แห้ง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
นักท่องเที่ยว -- ค่าใช้จ่าย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84