ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
681 การวิเคราะห์สถานการณ์การดุแลผุ้ติดเชื้อเอชไอวี ของแกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวี อำเภอปง จังหวัดพะเยา = Situational analysis of caring for HIV infected people by HIV infected peer leaders in Pong district, Phayao province / สุจิรา บรรจง / 2555 /Full Text
Subject
HIV infections
682 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดตาก = Situational analysis of caring for persons with hypertension by family health leaders, Wangnamyard sub district health promoting hospital, Mae Soi sub district, Chomtong district, Chiang Mai province / นภารัตน์ มานะกิจ / 2555 /Full Text
Subject
Hypertension
683 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดบุหรี่ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for persons with nicotine dependence, outpatient department Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / กัลยา แก้วสม / 2555 /Full Text
Subject
Nicotine
Tobacco
684 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดบุหรี่ที่มารับบริการในโรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Situational analysis of caring for persons with nicotine dependence receiving services at Thongsaenkhan hospital, Uttaradit province / อิสริยา ปานงาม / 2555 /Full Text
Subject
Nicotine
Tobacco
685 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโดยแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for persons with diabetes mellitus by family health leaders, Sobtae subdistrict, Chomtong district, Chiang Mai province / ผ่องพรรณ ชัยชนะ / 2555 /Full Text
Subject
Diabetes mellitus
686 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในชุมชน ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Situational analysis of caring for injured people from traffic accident in Srimuangchum subdistrict, Maesai district, Chiang Rai province ปราณี จันทิมา / ปราณี จันธิมา / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Accidents
Accidents -- Chiang Rai
687 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุที่กลับมารักษาซ้ำ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for Re-admitted elderly patients with schizophrenia, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ณัฏฐมนต์ ธุระงาน / 2555 /Full Text
Subject
Schizophrenia
Caregivers
688 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โดยทีมสุขภาพโรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of home health care for persons with diabetes mellitus by health care team of Doi Lo hospital, Chiang Mai province / จุไรรัตน์ อินธิสอน / 2555 /Full Text
Subject
Home care services
Diabetis mellitus
689 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยง หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management in the male surgical ward 3, Maharaj Nakorn Chiang mai hospital / ศุกลรัตน์ พรพุทธษา / 2555 /Full Text
Subject
Risk management
690 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงของหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management in male medical ward 2 at Nakornping hospital, Chiang Mai province / ปาริชาติ นิลประยูร / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk management
691 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในหน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of risk managemet in the outpatient, chemotherapy unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / จีระกูล ตันวัฒนากูล / 2555 /Full Text
Subject
Risk management
692 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management in female surgery ward, Nakornping hospital, Chiang Mai province / บัวบาล ชัยมงคล / 2555 /Full Text
Subject
Risk managment
693 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 โรงพยาบาลลำพูน = Situational analysis of risk management at medical male 1 ward, Lamphun hospital / ปัทมา นนทรีย์ / 2555 /Full Text
Subject
Risk management
694 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งต่อผู้ที่เป็นโรคเบาหวานของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา = Situational analysis of referral for persons with diabetes mellitus of contracting unit for primary care, Chun district, Phayao province / สุปราณี ยศสละ / 2555 /Full Text
Subject
Diabetes mellitus
Primary health care
Referal and consulation
695 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมการจัดการอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = Situational analysis of promoting dyspnea managment among older persons with chronic obstructive pulmonary disease, Hangchat hospital, Lampang province / บุญสนอง รุ่งอุดมเดช / 2555 /Full Text
Subject
Chronic obstructive pulmonary disease
Lung disease, obstructive -- in old age
Pulmonary disease
696 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Clinical situational analysis of nursing management for patients with chronic heart failure, Wang Nuea Hospital, Lampang Province / วชิราภรณ์ ตามวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย -- ลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
697 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการจัดการภาวะน้ำเกินในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลลำปาง = Clinical situational analysis of fluid overload management among chronic kidney disease patients receiving hemodialysis, Lampang hospital / เยาวนา ฝั้นสาย / 2555 /Full Text
Subject
Kidney diseases
Hemodialysis
698 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการจัดการภาวะน้ำเกินในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ไม่ได้รับการบำบัดทดแทนไต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จังหวัดน่าน = Clinical situational analysis of fluid overload managment among chronic kidney disease patients receiving non-renal replacement therapy at Pua Crown Prince hospital, nan province / พิกุล จิตอารี / 2555 /Full Text
Subject
Kidney diseaese
699 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดจักษุ โรงพยาบาลแพร่ = Clinical situation analysis of preoperative for patients undergoing ocular surgery, Phrae hospital / ปิยะฉัตร กาศแสวง / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Eye -- surgery
700 การวิเคราะห์สมรรถนะกำลังของใบพัดกังหันลมที่ทำจากวัสดุคอมโพสิตโพลีเอสเตอร์เรซินเสริมแรงด้วยเส้นใย = Analysis of power performance of wind turbine blade made from composite polyester resin reinforced with fiber / ศรุต ศรีสันติสุข / 2555 /Full Text
Subject
กังหันลม
พลังงานลม
ลม -- ความเร็ว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84