ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
661 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Fundamental analysis of stocks of the telecommunication sector in the stock exchange of Thailand / กฤตติกร เหลืองหิรัญ / 2555 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดเงิน
ตลาดทุน
662 การวิเคราะห์ปัญหาการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Problems analysis of electronic learning system in Maejo University / อภิญญา ปัญญาสิทธิ์ / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
663 การวิเคราะห์ผลของภาวะเงินเฟ้อที่มีต่อภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงปี พ.ศ.2535-2553 = Analysis on the effect of inflation on personal income tax burden during 1992-2010 / กัลยาพร ขันทะบุตร / 2555 /Full Text
Subject
เงินเฟ้อ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
664 การวิเคราะห์พฤติกรรมจุดต่อคานแข็ง-เสาอ่อนเสริมกำลังโดยการหุ้มแผ่นไฟเบอร์ภายใต้แรงวัฏจักร = Behavior analysis of strong beam-weak column joints strengthened with fiber reinforced polymers under cyclic loadings / วรา สกลวิทยานนท์ / 2555 /Full Text
Subject
อาคาร -- ผลกระทบจากแผ่นดินไหว
อาคาร -- เชียงใหม่
อาคาร -- การตรวจสอบ
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
665 การวิเคราะห์พลังงานและต้นทุนของการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะของเสียในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Energy and cost analysis of refuse derived fuel production in Chiang Mai University / ภมร แสนสิ่ง / 2555 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิง -- การผลิต
การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์
พลังงานจากขยะ
666 การวิเคราะห์พารามิเตอร์ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลาแบบไม่ต่อเนื่องเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับไบโอดีเซลในปฏิกรณ์ชีวภาพเปิดแบบแนวตั้ง = Parametric analysis of chlorella sp. batch culture as raw material for biodiesel in vertical open bioreactor / อภิเชษฐ์ จินดา / 2555 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
สาหร่ายคลอเรลลา
667 การวิเคราะห์ภาวะชั่วครู่ขณะสวิตชิงชุดตัวเก็บประจุในระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ที่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 3 = Transient analysis of 115 kV capacitor bank during switching at chiang mai 3 high voltage substation / ศราวุธ คณิตปัญญาเจริญ / 2555 /Full Text
Subject
ไฟฟ้าแรงสูง
วิศวกรรมไฟฟ้า
ไฟฟ้า
668 การวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ = Measurement system analysis for raw material quality inspection process / เพ็ญนภา แจ่มหม้อ / 2555 /Full Text
Subject
การควบคุมคุณภาพ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบ
669 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหางานโฆษณาเพื่อการ รณรงค์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางสื่อโทรทัศน์ = An analysis of presentation and content of television's advertisements campaign through philosophy of sufficiency economics / ศศิธร สุภา / 2555 /Full Text
Subject
โฆษณาทางโทรทัศน์
โฆษณา -- การออกแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
670 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการส่งเสริมจิต สาธารณะของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS) = Analysis of format and content of programs promoting public consciousness broadcast on Thai PBS / จุไรรัตน์ จรรยา / 2555 /Full Text
Subject
รายการโทรทัศน์ -- แง่สังคม
สื่อมวลชน -- แง่สังคม
การสื่อสารทางการศึกษา
671 การวิเคราะห์แรงดันตกชั่วขณะในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตนิคมอุตสาหกรรมลำพูน = Analysis of voltage sag in distribution system of provincial electricity authority in Lamphun industrial estate / ณัฐพล เชียงกาขัน / 2555 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การส่งกำลังไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
672 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสารสนเทศเว็ปไซต์ โรงแรมบูติคในจังหวัดเชียงใหม่ = Analysis and design of information structure on Chiang Mai boutique hotel website ประสงค์ ดวงทะสอน / ประสงค์ ทะดวงศร / 2555 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การพัฒนาเว็บไซต์
โรงแรมบูติคเชียงใหม่
673 การวิเคราะห์วงการศิลปะในประเทศไทยในภาคผู้ชมผ่านภาพอดิเรกออนไลน์ = Analysis of art circles in Thailand subjected to spectators via online domestic photographs / อธิคม มุกดาประกร / 2555 /Full Text
Subject
ศิลปะกับสังคม
ศิลปะสมัยใหม่
674 การวิเคราะห์วิธีการป้องกันการเกิดการจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระแบบพาสซีฟสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว = Analysis of passive anti-islanding method for grid connected distributed generation system กฤษณ์ ประสาธน์สุวรรณ์ / กฤษณี ประสาธน์สุวรรณ์ / 2555 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า
ไฟฟ้า -- การจำลองระบบ
675 การวิเคราะห์เว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย = Analysis of University Library Websites in Thailand / รุ่งอรุณ คำเป๊กเครือ / 2555 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- ไทย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย
676 การวิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตไม้แกะสลักในเขตอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Potential performance analysis of wood carving producer groups in Sanpatong District, Chiang Mai Province / สุทธิวัฒน์ วียะศรี / 2555 /Full Text
Subject
การแกะสลักไม้ -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
งานไม้ -- การผลิต
677 การวิเคราะห์ศักยภาพของกองทุนสวัสดิการชุมชนในตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน : Performance analysis of community welfare fund in Mueang Jee Sub-district, Mueang District, Lamphun Province / กาญจนา จี้รัตน์ / 2555 /Full Text
Subject
กองทุนสวัสดิการชุมชน
บริการสังคม
ชุมชน
กองทุนชุมชน -- ลำพูน
678 การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจที่พักแรมโฮสเทลในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Potential analysis of hostel business in Mueang District, Chiang Mai Province / บริรักษ์ รัตนาวังเจริญ / 2555 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
สถานตากอากาศ -- เชียงใหม่
การลงทุน -- เชียงใหม่
679 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความรู้ของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of knowledge management among professional nurses in surgical critical care unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ดารณี คำภีระปัญญา / 2555 /Full Text
Subject
Knowledge mamagement
680 การวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันการตั้งครรภ์ของเด็กนักเรียนวัยรุ่น โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา = Situational analysis of the implementation of pregnancy prevention policy among adolescent students, Dok Khamtai hospital, Phayao province / บุษบา กิจตะวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
Pregnancy
Pregnancy -- in adolescence


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84