ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
641 การวิเคราะห์ดัชนีราคาหลักทรัพย์กับตัวแปรทางเศรษฐกิจโดยใช้แบบจำลองมาร์คอฟ-สวิตชิง เวกเตอร์ออโตรีเกรสซีพ = An Analysis of the stock exchange index with the economic variables using Markov-Switching Vector Autoregressive Model / ธนกฤต ถกลประจักษ์ / 2555 /Full Text
Subject
วัฏจักรธุรกิจ
หลักทรัพย์ -- ราคา
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
642 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อการส่งออกของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit analysis of organic rice plantation export-promotion project of farmers in Chiang Mai Province / ณริดา ปันชัย / 2555 /Full Text
Subject
ข้าวอินทรีย์
ข้าว -- การปลูก -- เชียงใหม่
ข้าว -- ต้นทุนการผลิต
ข้าว -- ต้นทุนและประสิทธิผล
643 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมแปรรูปผักของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยโดยใช้แนวทางต้นทุนฐานกิจกรรม = Logistics cost analysis in vegetable processing industry of Royal Project Foundation Nong-Hoy center using activity-based costing approach / กฤช สิทธิวางค์กูล / 2555 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ต้นทุนทางอุตสาหกรรม
ผัก -- การบรรจุหีบห่อ
644 การวิเคราะห์ทางศรษฐศาสตร์และการประเมินวัฏจักรชีวิตของระบบก๊าซชีวภาพสำหรับฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทย = Economic analysis and life cycle assessment of biogas system for layer chicken farms in Thailand / ศศิรินนา ชมชื่น / 2555 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ
ฟาร์มไก่ -- ไทย
ไก่ไข่ -- การเลี้ยง
645 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ด้านพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทย = An Economic analysis on the travel behavior of foreign tourists in Thailand / นิศานาถ เสรีพงค์ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- พฤติกรรม
การขนส่ง
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
646 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และกรณีฐานโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย = Analysis of economics and clean development mechanism project baseline for power generation from renewable energy in Thailand / สิริพร หว่างสิงห์ / 2555 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า -- การผลิต
พลังงาน -- ไทย
647 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และส่วนเพิ่มเติมสำหรับกลไกการพัฒนาที่สะอาดของเชื้อเพลิงชีวภาพในภาคการขนส่งทางบก = Analysis of economics and additionality for clean development mechanism of biofuel project in land transport sector / ธิตินันท์ ใจก่อง / 2555 /Full Text
Subject
พลังงานชีวมวล
พลังงานทดแทน
การขนส่งทางบก -- ไทย
648 การวิเคราะห์ธุรกิจร้านกาแฟสดแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Analysis of one coffee shop business in Chiang Mai municipality / อัจจิมา เครือคำขาว / 2555 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
ธุรกิจ -- เชียงใหม่
กาแฟ
649 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ที่รายงานในข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันประชานิยมของไทย = Content analysis of situations in Southern Provinces of Thailand as reported on the front page of Thai popular newspapers / เมธาวี ขติยะสุนทร / 2555 /Full Text
Subject
ข่าว -- การวิเคราะห์
ข่าวหนังสือพิมพ์
650 การวิเคราะห์เนื้อหาภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย = Content analysis of journalistic photographs awarded by Issara Amantakul Foundation of the Thai Journalists Association / วีรภัทร วิไลศิลปดีเลิศ / 2555 /Full Text
Subject
หนังสือพิมพ์ -- ภาพประกอบ
ข่าว -- ภาพประกอบ
การวิเคราะห์เนื้อหา
651 การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมลพิษทางอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Analysis of air pollution trend in Chiang Mai municipalities / สายสวาท มันธิโน / 2555 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- เชียงใหม่
คุณภาพอากาศ
652 การวิเคราะห์บทบาทปริมณฑลสาธารณะในการส่งเสริมแนวคิดการศึกษาโฮมสคูล : กรณีศึกษาเว็บไซต์โฮมสคูลเน็ตเวิร์คดอทโออาร์จี = Analysis of public sphere role for supporting homeschool education: a case study of homeschoolnetwork.org website / วีระพล บุญเพ็ชร / 2555 /Full Text
Subject
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เว็บไซต์
653 การวิเคราะห์บัญชีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา = Analysis of growth accounting of Phayao Province / วิลาสินี ไกรมาก / 2555 /Full Text
Subject
พะเยา -- ภาวะเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม -- พะเยา
654 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีจีเอสพีบนฐานข้อมูลเชิงเวลา = Efficiency analysis of GSP algorithm on temporal databases / พอเจตน์ สันทราย / 2555 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
655 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้ไฮโดรเจนและน้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงร่วม = Efficiency analysis of internal combustion engine using hydrogen and gasoline as dual fuels / วัฒนศักดิ์ ตาแจ้ง / 2555 /Full Text
Subject
เครื่องยนต์สันดาปภายใน -- ระบบเชื้อเพลิง
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
น้ำมันเบนซิน
ไฮโดรเจน
656 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงกำไรและปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นผู้ส่งออกข้าวผ่านชายแดนของโรงสีข้าวพื้นที่ภาคเหนือประเทศไทย : A Frontier analysis and factors influencing export decision of millers in northern provinces Thailand / คันธารัตน์ สารสมลักษณ์ / 2555 /Full Text
Subject
ข้าว -- การส่งออก
โรงสีข้าว -- ไทย (ภาคเหนือ)
657 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตข้าวเหนียวในอำเภอหางดงและอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการเส้นห่อหุ้มเชิงเฟ้นสุ่ม = Technical efficiency analysis of glutinous rice production in Hang Dong and San Pa Tong Districts, Chiang Mai Province using stochastic nonparametric envelopment of data / จิราพร ปาลี / 2555 /Full Text
Subject
ข้าวเหนียว -- การผลิต
ข้าวเหนียว -- หางดง (เชียงใหม่)
ข้าวเหนียว -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
658 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและช่องว่างทางเทคโนโลยีของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่โดยวิธีฟังก์ชันเมตะฟรอนเทียร์ = Efficiency analysis and technology gap of agricultural cooperatives in Chiang Mai Province Using Meta-frontier function / ชโรธร เดือนตะคุ / 2555 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตร -- เชียงใหม่
เทคโนโลยีการเกษตร -- เชียงใหม่
เกษตรกรรม
659 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในธุรกิจอะไหล่รถยนต์เขตภาคเหนือ = An analysis of risk factors affecting return of small and medium automotive spare parts enterprise in Northern Thailand / ปิยะนุช จันทร์ตรี / 2555 /Full Text
Subject
การบริหารความเสี่ยง
รถยนต์ -- อะไหล่
การบริหารธุรกิจ
660 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีเออาร์อีแอล = Analysis of factors affecting the rate of return of securities in information communications technology (ICT) the stock exchange of Thailand using ARDL method / อัจฉราภรณ์ ใจบุญ / 2555 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
อัตราผลตอบแทน
เทคโนโลยีสารสนเทศ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84