ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
621 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ประโยคคำถามของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ = Error analysis of using interrogative sentences of Chinese students learning Thai as a foreign language เย่ หลู / เย่, หลู / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
ภาษาไทย -- ประโยค
622 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและการรับรู้การเรียงลำดับของคำขยายนามในภาษาไทย ของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง = Error analysis and perception of word-order of Thai language modifiers for Chinese students studying Thai as second language จ้าว เฉวีย / จ้าว, เฉวีย / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
นักศึกษาต่างชาติ
623 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบสำหรับการประยุกต์การประมวลผลกลุ่มเมฆอย่างเหมาะสมกับธุรกิจลอจิสติก = Analysis of system requirement of suitable application of cloud computing to logistics business / ศุภรา กรุดพันธ์ / 2555 /Full Text
Subject
คลาวด์คอมพิวติง
การบริหารงานโลจิสติกส์
624 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบสำหรับการประยุกต์การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆอย่างเหมาะสมกับการประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ = Analysis of system requirement for suitable application of cloud computing to scientific computing / ชายชาญ จุลเสนีย์ชร / 2555 /Full Text
Subject
คลาวด์คอมพิวติง
วิทยาศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบกระจาย
625 การวิเคราะห์ความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ = Analysis of volatilities of the gold exchange traded fund returns / อนุสสรา ไชยวุฒิ / 2555 /Full Text
Subject
กองทุนรวม
อัตราผลตอบแทน
626 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของราคาน้ำมันดิบกับราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในประเทศไทยโดยวิธีเทรชโฮลด์อินทิเกรชัน = Analysis of long term equilibrium relationship between crude oil price and energy stock Prices in Thailand using threshold cointegration method / ภรณ์ศิริ ไชยลิขิต / 2555 /Full Text
Subject
ปิโตเลียม -- ราคา
ดัชนีราคาหลักทรัพย์
หลักทรัพย์
627 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 14 เขตเศรษฐกิจในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย แปซิฟิก = Analysis of the relationship between energy use, Carbon Dioxide emission and economic growth of 14 economic areas in AsiaPacific economic cooperation / วิษุวัต มั่นคง / 2555 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
เอเชีย -- ภาวะเศรษฐกิจ
พลังงาน -- แง่เศรษฐกิจ
628 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = An analysis of relationship between the final commercial energy consumption and economic growth of Thailand / ณัฐกานต์ พงศ์พิษณุ / 2555 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
629 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกับตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคในกลุ่มประเทศอาเซียน = An Analysis of the relationship between foreign direct investment and macroeconomic variables of ASEAN Members / เบญจมาภรณ์ ท้าวอาศา / 2555 /Full Text
Subject
การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ
การลงทุนของต่างประเทศ
กลุ่มประเทศอาเซียน
630 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายถนนและทางรถไฟกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 22 ประเทศโดยใช้ข้อมูลแพเนล = Analysis of relationship between road network, railways and economic growth of 22 countries panel data / ปราชญา รัตตมงคล / 2555 /Full Text
Subject
การขนส่งทางบก
ถนน
ทางรถไฟ
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
631 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้ข้อมูลแพเนลในกลุ่มประเทศเอเชีย = Analysis of relationship between Human Capital and economic growth using panel data in Asian Countries / ชลระดา หนันติ๊ / 2555 /Full Text
Subject
ทรัพยากรมนุษย์
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
632 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำและปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคของประเทศในกลุ่มอาเซียน = An Analysis of the relationship between gold price and macroeconomic Factors in ASEAN Countries / นลิน ชูโชคเทียนกุล / 2555 /Full Text
Subject
ทอง -- ราคา
เศรษฐศาสตร์มหภาค
อัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มประเทศอาเซียน
633 การวิเคราะห์ความสำเร็จของสตรีไทย = Analysis of Thai woman's achievement / ระย้า เหลือหลาย / 2555 /Full Text
Subject
สตรี -- ไทย
ความสำเร็จ
634 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ = Risk analysis of supply chain of corn seed production business in the Republic of the Union of Myanmar / ฉันทิชา เหมันต์ / 2555 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์ -- พม่า
ข้าวโพด -- เมล็ดพันธุ์
635 การวิเคราะห์โครงสร้างทางการค้าของสินค้าเกษตรของประเทศไทย = An analysis of trade structure in agricultural product of Thailand / ณัฐกร กินูญ / 2555 /Full Text
Subject
สินค้าเกษตร -- การค้า
สินค้าเกษตร -- ไทย
636 การวิเคราะห์งบประมาณและฐานะทางการเงินของเทศบาลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Budget and revenue analysis of Suthep Sub-district Municipality, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / พัชรีวรรณ เจริญไชย / 2555 /Full Text
Subject
งบประมาณ -- การวิเคราะห์
เทศบาลตำบล -- เชียงใหม่
637 การวิเคราะห์เงื่อนไขและความยั่งยืนของการปฏิบัติหลายรูปแบบตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ : กรณีศึกษาตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of condition and sustainability of different new theory of agriculture practices : a case study of Maefak Mai Sub-district, San Sai District, Chiang Mai Provinces / สิริพร มะเจี่ยว / 2555 /Full Text
Subject
เกษตรทฤษฎีใหม่ -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
638 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครนครปฐม = A Spatial analysis of dengue fever in Nakhon Pathom Municipality / จิตรภณ สุนทร / 2555 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก -- นครปฐม
ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
639 การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของโรคมะเร็งปอดในอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง = Geographical analysis of lung cancer in Mueang Lampang District, Lampang Province / วิชญ์ จอมวิญญาณ์ / 2555 /Full Text
Subject
ปอด -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย
ปอด -- มะเร็ง -- ลำปางลำปาง
640 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐนิเวศของเทคโนโลยีการทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ = Eco-economic analysis of solar water heating technology / จีรศักดิ์ พิชัยกมลศิลป์ / 2555 /Full Text
Subject
น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84