ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
601 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = Measuring habit level of architecture and environmental students, Maejo University, by applying the seven habits of highly effective people principle / ยุทธนา สุทธหลาน / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- คณะสถาปัตยกรรม
นิสัย
การดำเนินชีวิต
602 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = Measuring habit level of nurse students at Boromarajonani College of nursing, Chiang Mai Province, by applying the seven habits of highly effective people principle / ยุพเรศ ขวัญยืน / 2555 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี -- เชียงใหม่
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
นิสัย
การดำเนินชีวิต
603 การวัดระดับอุปนิสัยของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of employees at Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), Bhumibol Dam by applying the seven habits of highly effective people principle / ศิริกุล ตะเภา / 2555 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย -- พนักงาน
นิสัย
การดำเนินชีวิต
604 การวัดระดับอุปนิสัยของพนักงานสังกัดสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัย พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = Measuring habit level of employees of provincial electricity authority area 1 (North) Chiang Mai Province, by applying the seven habits of highly effective people principle / วัชรพงศ์ กาญจนวัฒนกูล / 2555 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -- พนักงาน -- เชียงใหม่
นิสัย
การดำเนินชีวิต
605 การวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัด เชียงใหม่ = Waste management planning in Sanphisua Tambon Administrative Organization, Muaeng Chiang Mai District / กรรณิการ์ นิรัติศยกุล / 2555 /Full Text
Subject
ขยะ -- การจัดการ -- เชียงใหม่
การกำจัดขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
606 การวางแผนกำลังคนทางพยาบาลประจำการหอผู้ป่วยในของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Manpower planning of inpatients depatment nurse staff in Sriphat Medical Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / พัดชา สุภาวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- คณะแพทยศาสตร์
การวางแผนกำลังคน
607 การวางแผนและจัดตารางการผลิตในโรงงานผลิตกระเป๋าผ้า = Production planning and scheduling in a fabric purse factory / ธัญลักษณ์ ไชยวุฒิ / 2555 /Full Text
Subject
การวางแผนการผลิต
การควบคุมการผลิต
กระเป๋า -- การผลิต
608 การวิเคราะห์กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ในวรรณกรรม เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ = Analysis of strategic thinking process on Phuchana Sip Thit literature / ชนันท์ธิดา ปัญญา / 2555 /Full Text
Subject
วรรณกรรม -- ประวัติและวิจารณ์
ผู้ชนะสิบทิศ -- ประวัติและวิจารณ์
ผู้ชนะสิบทิศ
609 การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจแฟชั่นสไตล์วินเทจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ = Marketing strategy analysis for vintage fashion business through on-line social media / เมฐิพรรณ บุญติ / 2555 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การตลาดอินเตอร์เน็ต
สื่อสังคมออนไลน์
เสื้อผ้า -- การตลาด
แฟชั่น
610 การวิเคราะห์การกระจายความเครียดบนผิวคานคอนกรีตเสริมเหล็กและระยะการเคลื่อนตัวของโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหวโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่าย = Analysis of strain distribution on surface of reinforced concrete beam and displacement of structure subjected to seismic loads using image analysis technique / วีรยุทธ พรหมธาดา / 2555 /Full Text
Subject
ความเครียดและความเค้น
การวิเคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์)
คานคอนกรีต
การออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว
611 การวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยเพื่อสร้างคู่มือการใช้ภาษาไทยในการเขียนเรียงความสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = An Analysis of Thai usage to construct a composition writing manual for Mathayom Suksa 4 Students / ศุภลักษณ์ สิมารักษ์ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- ความเรียง
ความเรียง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
612 การวิเคราะห์การใช้ภาษาอังกฤษของการ์ตูนญี่ปุ่น เพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = Analysis of English language use in Japanese comics for development of reading comprehension activities for lower secondary school students / ปิยธิดา ชัยวงค์ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ลำพูน
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
การ์ตูน -- ญี่ปุ่น
613 การวิเคราะห์การดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หมวดการบริการธุรกิจที่พักแรมสาหรับนักท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ = The Operational analysis of small and medium enterprises in tourist accommodations sector in Chiang Mai Province / กาญจนา จงยศยิ่ง / 2555 /Full Text
Subject
การบริหารธุรกิจ -- เชียงใหม่
รัฐวิสาหกิจ
การจัดการธุรกิจ
614 การวิเคราะห์การดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหมวดการบริการซ่อมบำรุงในจังหวัดเชียงใหม่ = The Operational analysis of small and medium enterprises in maintenance service sector in Chiang Mai Province / กฤษฎา มูลกลาง / 2555 /Full Text
Subject
รัฐวิสาหกิจ -- เชียงใหม่
615 การวิเคราะห์การดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหมวดสินค้าเกษตรแปรรูปในจังหวัดเชียงใหม่ = The Operational analysis of small and medium enterprises in processed agricultural product sector in Chiang Mai Province / โชติรส จอมศรีกระยอม / 2555 /Full Text
Subject
รัฐวิสาหกิจ -- เชียงใหม่
สินค้าเกษตร
616 การวิเคราะห์การประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดอุตรดิตถ์ = Performance analysis of flower business in Uttaradit Province / ณัฐพร รัตคธา / 2555 /Full Text
Subject
ไม้ดอก -- การค้า
ไม้ประดับ -- การค้า
ไม้ดอก -- การตลาด -- อุตรดิตถ์
ไม้ประดับ -- การตลาด -- อุตรดิตถ์
ธุรกิจ -- อุตรดิตถ์
617 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในภาคเหนือ = Efficiency change analysis on operation of credit union cooperative in Northem region เกษม กุณศรี / เกษม กุณาศรี / 2555 /Full Text
Subject
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน -- การบริหาร
ธนาคารสหกรณ์ -- เชียงใหม่
618 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันด้านความชอบในที่อยู่อาศัย เทคโนโลยีของภาคการผลิตที่อยู่อาศัย และในนโยบายการเงิน ต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคของไทย = Analysis of housing preference shocks, technology shocks in housing sector and in monetary policy shocks on Thai macroeconomic variables / วิทวัส วรราช / 2555 /Full Text
Subject
ที่อยู่อาศัย -- ราคา
อสังหาริมทรัพย์ -- ราคา
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
619 การวิเคราะห์การเลือกหุ้นโดยวิธีการทำเหมืองข้อมูล = Analysis of stock selection using data mining method / ฐกัดแก้ว รอดเชื้อ / 2555 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
ดัชนีราคาหลักทรัพย์
620 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการออกเสียงภาษาไทย: กรณีศึกษานักศึกษาจีนที่ใช้ภาษาจีนกลางและภาษาจีนกวางตุ้งเป็นภาษาแม่ = Error analysis of Thai pronunciation: A case study of Chinese students speaking Mandarin and Cantonese as the mother tongue ยีหลิง เหวย / ยีหลิง, เหวย / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การออกเสียง
นักศึกษาต่างชาติ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84