ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
581 การลดของเสียในกระบวนการผลิตแผ่นแก้วสำหรับฮาร์ดดิสก์โดยเทคนิคซิกซ์ซิกมา = Defect reduction in glass disk manufacturing for hard disk drive by six sigma techniques / อภิชาติ สิทธิวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
การควบคุมการผลิต
การกำจัดของเสีย
วิศวกรรมอุตสาหการ
582 การลดของเสียในกระบวนการเผาของอุตสาหกรรมเซรามิกสุขภัณฑ์ = Defect reduction in firing ceramic sanitary ware industry / ปนัชดา อินต๊ะยศ / 2555 /Full Text
Subject
การจัดการอุตสาหกรรม
ของเสียจากโรงงาน
การจำจัดขยะ
เครื่องเคลือบดินเผา
583 การลดของเสียและเวลานำในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้เทคนิค ลีน ซิกซ์ ซิกมา = Defect and lead time reduction in hard disk drive component manufacturing process using lean six sigma technique / พัชริดา ดวงบุรงค์ / 2555 /Full Text
Subject
ฮาร์ดดิสก์ -- การควบคุมการผลิต
ซิกซ์ซิกมา (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)
การลดปริมาณของเสีย
584 การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของร้านสะดวกซื้อที่มีการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม = Carbon footprint reduction of convenient store with green building design / ณัฐพล เขื่อนสุวงค์ / 2555 /Full Text
Subject
ก๊าซเรือนกระจก -- การลดปริมาณ
อาคาร -- การอนุรักษ์พลังงาน
อาคาร -- การออกแบบและการสร้าง
585 การลดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องในกระบวนการเคลือบแบบหลายแผ่นด้วยวิธีการซิกซ์ซิกม่า = Defect reduction in multi panel lamination process using six sigma methodology / ปกรณ์ อุ่นจันทร์ / 2555 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์
การเคลือบ -- มาตรฐาน
586 การลดต้นทุนการจัดการวัตถุดิบในโรงงานผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ = Inventory management cost reduction in a hard disk component manufacturer / ศมิรัตน์ ทองสวัสดิ์ / 2555 /Full Text
Subject
การจัดการคลังสินค้า
ต้นทุนทางอุตสาหกรรม
587 การลดผลิตภัณฑ์มีตำหนิในกระบวนการหล่อเครื่องประดับเงินและทองโดยใช้เทคนิคซิกส์ ซิกม่า = Defective product reduction in silver and gold jewelry casting process using six sigma technique / ฐิติวัชญ์ พงศ์ทิวาพรรณ / 2555 /Full Text
Subject
ซิกซ์ซิกมา (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)
การควบคุมกระบวนการผลิต
เครื่องประดับเงิน
เครื่องประดับทองคำ
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
588 การลดภาระการทำความเย็นในห้องใต้หลังคาและการผลิตน้ำร้อนในอาคารโดยใช้ปั๊มความร้อน = Reduction of cooling load in attic room and indoor hot water production by heat pump / พีรวิชญ์ เอกสุวรรณ / 2555 /Full Text
Subject
ปั๊มความร้อน
การปรับอากาศ
589 การลดเวลาการตั้งเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก = Reduction setup time for corrugated paper packaging printer / ภาคภูมิ กิจเฟื่องฟู / 2555 /Full Text
Subject
เครื่องพิมพ์
590 การลดเวลานำในการผลิตและงานระหว่างผลิตในการผลิตตู้นิรภัยโดยใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน = Production lead time and work in process reduction in safe production using lean manufacturing techniques / มุสตาซะห์ ยูโซะ / 2555 /Full Text
Subject
การควบคุมกระบวนการผลิต
การผลิตแบบลีน
ตู้นิรภัย
591 การลดอุณหภูมิภายในอาคารโดยใช้การทำความเย็นแบบระเหย = Reduction of temperature in building by evaporative cooling มงคล ฟุ้งธนะ / มงคล ฟุ้งธนะกุล / 2555 /Full Text
Subject
การควบคุมอุณหภูมิ
การทำความเย็นแบบระเหย
592 การเลี้ยงหมูหลุมแบบผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรบนที่สูงบ้านปางแดงใน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Integrated pitted pig farming for food security of highland farmers Ban Pang Dang Nai, Chiang Dao sub-district, Chiang Dao district, Chiang Mai province / ชมพูนุช ชุมภูปฏิ / 2555 /Full Text
Subject
สุกร -- การเลี้ยง
หมูหลุม
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
593 การวัดปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุดโดยวิธีทางตรงและวิธีทางอ้อมแบบ Queen's College Step Test = Meaurement of maximum oxygen consumption using direct method and Queen's College Step Test indirect method / เจษฎา ธีรวิศิษฏ์กุล / 2555 /Full Text
Subject
Breath Tests
Oxygen
ออกซิเจน
594 การวัดระดับความสุขของประชากรในชุมชนทิพย์เนตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Measuring of Happiness Level of People in Tippanates Community, Mueang District, Chiang Mai Province / จุฑามาศ นามวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
เครื่องชี้ภาวะสังคม
ความสุข
595 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัย สำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of Law students, Chiang Mai University, by applying the seven habits of highly effective people principle / ภรณ์ฐิตา ชูเลาตระกูล / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- คณะนิติศาสตร์ -- นักศึกษา
นิสัย
การดำเนินชีวิต
596 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = Measuring habit level of business students, Maejo University, by applying the seven habits of highly effective people principle / ณัฏฐา จาตุประยูร / 2555 /Full Text
Subject
นิสัย
การดำเนินชีวิต
597 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of humanities students, Chiang Mai University, by applying the seven habits of highly effective people principle / วรรณวิบูลย์ วงศ์เจริญ / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์ -- นักศึกษา
นิสัย
การดำเนินชีวิต
598 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนา สู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = Measuring habit level of sciences students, Maejo University, by applying the seven habits of highly effective people principle / พัชร สัตยวรรธน์ / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- คณะวิทยาศาสตร์ -- นักศึกษา
นิสัย
การดำเนินชีวิต
599 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้ทรงประสิทธิผลสูง = Measuring habit level of engineering and agro-industry students, Maejo University, by applying the seven habits of highly effective people principle / ณัฐกานต์ ปิ่นหย่า / 2555 /Full Text
Subject
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- เชียงใหม่
การพัฒนาตนเอง -- เชียงใหม่
600 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = Measuring habit level of liberal arts students, Maejo University, by applying the seven habits of highly effective people principle / พอหทัย ตนะกุล / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- คณะศิลปศาสตร์ -- นักศึกษา
นิสัย
การดำเนินชีวิต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84