ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมระหว่างคะน้าและบรอกโคลีเพื่อเพิ่มปริมาณสารซัลโฟราเฟน = Chinese kale x broccoli hybrid selection for increasing sulforaphane content / ญาณี โปธาดี / 2555 /Full Text
Subject
คะน้า
บรอกโคลี
การปรับปรุงพันธุ์
พันธุ์ผสม
42 การคัดเลือกและประเมินลักษณะในชั่วต้น ๆ เพื่อ พันธุกรรมข้าวก่าไม่ไวต่อช่วงแสงของลูกผสมระหว่าง ข้าวเจ้าก่าสายพันธุ์ก้าวหน้าชั่วที่ 8 และข้าวเจ้า พันธุ์ปทุมธานี 1 = Selection and evaluation in early generations for nonphotoperiod sensitivity purple rice genotype of hybrids between purple non-glutinous rice of advanced F8 lines and non-glutinous rice cv. pathum thani 1 / เยาวมาลย์ เขียวสอาด / 2555 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุศาสตร์
ข้าว -- พันธุ์
43 การค้าชายแดน : กรณีศึกษาจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา = Border trade : a case study of Ban Huak checkpoint, Phusang District, Phayao Province / ภัทร พรหมอาสน์ / 2555 /Full Text
Subject
พะเยา -- การค้ากับต่างประเทศ -- ลาว
พะเยา -- การค้า
44 การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยของการบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเสริมงาม = Calculatin of unit costs of on rights and juristic act registration services of Lampang Provincial Land Office, Soem Ngam Branch / เสาวรส ยอดปะนันท์ / 2555 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
ข้าราชการ -- การทำงาน
45 การคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนวิทยาศาสตร์โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้เสริมเทคนิคการอภิปราย = Rational thinking of Mathayom Suksa 2 students learning science through inquiry method supplemented with discussion technique / ศักดิ์ชัย มุดลาด / 2555 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความคิดและการคิด
อภิปราย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
46 การเคลื่อนไหวทางการเมืองและเศรษฐกิจของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Political and economic movemenic of corn farmer group in Mae Chaem District, Chiang Mai Province / เกรียงศักดิ์ ศรีมงคล / 2555 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- เชียงใหม่ -- กิจกรรมทางการเมือง
นโยบายการเกษตร
การเมือง
47 การเคลื่อนไหวทางสังคมของชุมชนฝายพญาคำ : กรณีศึกษากลุ่มชาวบ้านช่างเคิ่ง ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Social movement of Payakam Weir Community : a case study of Changkeung Village, Sarapee Sub-district, Sarapee District, Chiang Mai Province / วรรณธิดา วงศ์เรือน / 2555 /Full Text
Subject
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- เชียงใหม่
ไทย -- ภาวะสังคม
48 การจัดการการผลิตและการตลาดในธุรกิจกระดาษสา บ้านต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Production and marketing management of mulberry Paper Business in Baan Ton Pao, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / วชิราภรณ์ ใจเที่ยง / 2555 /Full Text
Subject
กระดาษสา -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
กระดาษสา -- การผลิต
กระดาษสา -- การตลาด
กระดาษสา -- ต้นทุนการผลิต
49 การจัดการเขื่อนกันน้ำเซาะของกรมเจ้าท่าและเทศบาลตำบลป่าแดด ในเขตพื้นที่ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Water erosion dam management of Marine Department and Padad Municipality in Padad Sub-district, Mueang Chiang Mai District / ไฉน นาคทรัพย์ / 2555 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลป่าแดด
เขื่อน -- เชียงใหม่
การจัดการน้ำ -- เชียงใหม่
50 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 = Conflict management of the educational institution administrators, Mae Hong Son primary education service area 1 / พัชราภรณ์ กุลบุตร / 2555 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
การบริหารความขัดแย้ง
การศึกษา -- การบริหาร
ผู้บริหาร
51 การจัดการความขัดแย้งในเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Conflict management in Mae Wang sub-district municipality, Mae Wang district, Chiang Mai province / โชษิตา สุกันทา / 2555 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลแม่วาง
การบริหารความขัดแย้ง
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
52 การจัดการความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Stress management of Demeatia's caregiver, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / วนรัตน์ สิงใส / 2555 /Full Text
Subject
ภาวะสมองเสื่อม
โรคอัลไซเมอร์
สมอง -- โรค
การบริหารความเครียด
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
53 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสารคดีวิทยุและสารคดีโทรทัศน์ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 = Knowledge management for inprovement radio and television documentaries prodction of Public Relationa Office Region 3 / ศศิธร สุดเจริญ / 2555 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
การจัดการความรู้
สารคดี -- การผลิต
สื่อมวลชน
54 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพของพนักงานโครงการรับเหมาก่อสร้าง = Knowledge management for career development of the employees in construction contracting projects / ภาวิณี หมื่นศรี / 2555 /Full Text
Subject
การพัฒนาอาชีพ
การศึกษาทางอาชีพ
การบริหารองค์ความรู้
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
55 การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่แสะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge management to promote Thai language learning of Grade 6 students at Maesae school, Mae Taeng district, Chiang Mai province / เสมอแข อภิรมยานนท์ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
การบริหารองค์ความรู้
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
56 การจัดการความรู้หน่วยวิจัย งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Knowledge management for research unit, division of research and international relations, college of arts, media and technology, Chiang Mai University / วลัยพร สิงห์คาฟู / 2555 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้ -- เชียงใหม่
การเรียนรู้องค์การ
57 การจัดการคุณภาพของโรงเรียนเพื่อรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกรอบที่สาม ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 = School quality management for the third external quality assessment of basic institutions, the secondary education service area 37 / ณัฐกานต์ ภูมิคอนสาร / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การบริหาร
การบริหารการศึกษา
คุณภาพทางวิชาการ
58 การจัดการเครือข่ายผู้สูงอายุและผู้พิการ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = The Management of networks of the elderly and the disabled : a case study of Muangkanpattana Municipality, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / อัจฉรา พุฒิมา / 2555 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- เครือข่ายสังคม
คนพิการ -- เครือข่ายสังคม
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
คนพิการ -- เชียงใหม่
องค์กรไม่แสวงหากำไร -- เชียงใหม่
59 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Community based tourism management of Maesab Sub-District Administration Organization, Samoeng District, Chiang Mai Province / ปรีชา คุณแสน / 2555 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- สะเมิง (เชียงใหม่)
การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
การพัฒนาชุมชน
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทสและการท่องเที่ยว
60 การจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำภายใต้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Water management of water users' groups under Mae Taeng Irrigation Project, Chiang Mai Province / ฐิตินันท์ หังสะไวศยะ / 2555 /Full Text
Subject
น้ำในการเกษตร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ชลประทาน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การจัดการน้ำ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การใช้น้ำ -- แม่แตง (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84