ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
561 การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟท์ตรึงไนโตรเจนในข้าว = Isolation and selection of nitrogen fixing endophytic bacteria in rice / ปรารถนา หงส์ฤทธิพันธุ์ / 2555 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
การตรึงไนโตรเจน
ข้าว -- การเจริญเติบโต
562 การแยกและการหาลักษณะเฉพาะของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของพริกกะเหรี่ยง = Isolation and characterization of antagonistic bacteria to control postharvest disease of Karen chili / นริศรา สุวรรณ / 2555 /Full Text
Subject
พริกกะเหรี่ยง
แบคทีเรีย
563 การระบายความร้อนออกจากผักโดยท่อความร้อนแแบเทอร์โมไซฟอนที่มีน้ำแข็งเป็นแหล่งระบายความร้อน = Vegetable cooling by thermosyphon heat pipe using ice as heat sink / นพดล โพธิ์เอี้ยง / 2555 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การนำ
ความร้อน -- การถ่ายเท
564 การระบุชนิดของต้นหนอนตายหยากโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล = Species identification of Stemona spp. using molecular markers / ณรีพร สุทธดุก / 2555 /Full Text
Subject
หนอนตายหยาก (พืช)
565 การระบุดีเอ็นเอของสุกรด้วยการวิเคราะห์ยีน ไซโตโครมบีในไมโตคอนเดรีย = Identification of sus domesticas DNA by analysis of the mitochondrial / ศิวพร อินต๊ะหล่อ / 2555 /Full Text
Subject
ดีเอ็นเอ
สุกร
ยีน -- การวิเคราะห์
ไซโตโครมบี
ไมโตคอนเดรีย
566 การระบุตำแหน่งของบาดแผลฟกช้ำที่มองไม่เห็นโดยวิธีถ่ายภาพดิจิตอลร่ามกับแสงอินฟราเรด = Identification of invisible bruise location by using digital photography method with Infrared light / ยุพเรศ เชื้อชิต / 2555 /Full Text
Subject
นิติวิทยาศาสตร์
นิติเวชวิทยา
567 การระบุปัจจัยเสี่ยงและแนวทางเบื้องต้นการตอบสนองความเสี่ยงโครงการก่อสร้างเขื่อนดินในภาคเหนือของประเทศไทย = Risk identification and guideline for risk response of earth dam construction project projects in the northern Thailand / ไพบูลย์ สกุลธุรวิทย์ / 2555 /Full Text
Subject
เขื่อนดิน -- การออกแบบและการสร้าง
เขื่อนดิน -- ไทย(ภาคเหนือ)
568 การรับ-ส่งคิวอาร์โค้ดของรูปภาพผ่านระบบเอสเอ็มเอสบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ = Sending and receiving QR Code of image via SMS on mobile phones / อรรถพล วิเวก / 2555 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
569 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Perception of mediawise information about food safety project of consumers in Mueang Chiang Mai district / กมลทิพย์ ปาลิยะสิทธิ์ / 2555 /Full Text
Subject
ความปลอดภัยทางด้านอาหาร
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การคุ้มครองผู้บริโภค
570 การรับรู้ความสามารถตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนล่าง ในแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง = Perception of self-efficacy on self care behavior of patients with low back pain in physical therapy unit, Thoen Hospital, Lampang Province / สุรีรัตน์ ไชยชะนะ / 2555 /Full Text
Subject
ปวดหลัง -- ผู้ป่วย -- การดูแล
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- ลำปาง
พฤติกรรมสุขภาพ -- ลำปาง
571 การรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัยของคนงานก่อสร้างในงานชลประทาน = Risk perception and safety behavior of construction workers in irrigation projects / ธนิต คำมีอ้าย / 2555 /Full Text
Subject
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
คนงานก่อสร้าง
572 การรับรู้ต่ออานาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ = Perception on the authority in public service provision of Chiang Mai Provincial Administrative Organization / ฐิติรัตน์ อินต๊ะพิงค์ / 2555 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ -- การบริการ
573 การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ ความรู้สึกไม่แน่นอน และความเครียดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ = Pregnancy risk perception, uncertainty, and stress among gestational diabetic women / อัญชลี จิตราภิรมย์ / 2555 /Full Text
Subject
Pregnancy, high -- risk
Stress
Pregnancy in diabetics
574 การรับรู้และการตัดสินใจในการทำศัลยกรรมเสริมความงามของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Perception and decision making concerning cosmetic surgery of students in Chiang Mai province / สิริธารณ์ พูลพิพัฒน์ / 2555 /Full Text
Subject
ศัลยกรรมตบแต่ง -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- การตัดสินใจ
575 การรับรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับภัยดินถล่ม : กรณีศึกษาบ้านแม่มูด ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Community's perception and participation in preparedness towards landslide disaster : a case study of Ban Mae Mut, Tambon Mae Win, Amphoe Mae Wang, Changwat Chiang Mai / มิ่งขวัญ ม่วงอยู่ / 2555 /Full Text
Subject
แผ่นดินถล่ม -- การป้องกันและควบคุม
แผ่นดินถล่ม -- แม่วาง (เชียงใหม่)
แผ่นดินถล่ม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
576 การรู้จำตัวพิมพ์อักษรธรรมล้านนาโดยวิธีเค-เนียร์เรสเนเบอร์และคอนดิชันนัลแรนดอมฟิลด์ = Lanna dharma printed character recognition using K-nearest neighbor and conditional random fields methods / ชุติมา เชื้อพูล / 2555 /Full Text
Subject
การรู้จำอักขระ (คอมพิวเตอร์)
ภาษาล้านนา -- ตัวอักษร -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
577 การเรียนภาษาอังกฤษแบบประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = English experiential learning for enhancement of English speaking ability and motivation among Mathayom Suksa 3 Students / พิมพ์ชนก เนยพลับ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- สุโขทัย
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
การเรียนรู้แบบประสบการณ์
578 การลงทุนหุ้นแบบคุณค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจธนาคาร = Value stock investment in the stock exchange of Thailand A case study of banking sector / ชญานิศ จรรยา / 2555 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์
การลงทุน
หุ้นและการเล่นหุ้น
579 การลดการเกิดสีน้ำตาลของเปลือกผลลำไยพันธุ์ดอหลังการเก็บเกี่ยวโดยการรมด้วยก๊าซคลอรีนไดออกไซด์ = Reduction of pericarp browning of postharvested Daw Longan fruit by gaseous chlorine dioxide fumigation / อธิวัฒน์ ชุ่มแย้ม / 2555 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเก็บและรักษา
ลำไย -- การรมควัน
580 การลดของเสียในกระบวนการประกอบฟิลเตอร์เชื่อมกับใยแก้วนำแสง = Defect reduction of filter assembly process connect to optic fiber / จินดารัตน์ ทาสิงห์คำ / 2555 /Full Text
Subject
เส้นใยนำแสง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84