ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
541 การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น = Participation of community and local administrative organization in the conservation and promotion of local cultures and traditions / ธวัชชัย กูลนรา / 2555 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์วัฒนธรรม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
การพัฒนาชุมชน
542 การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนธีรกานท์อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Students participation in drugs prevention and problem solving of Theerakant School, Banhong District, Lamphun Province / ทิพากร ชีวสกุลยง / 2555 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การป้องกัน -- ลำพูน
ยาเสพติด -- การควบคุม -- ลำพูน
ยาเสพติด -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
นักเรียน -- ลำพูน
โรงเรียนธีรกานท์
543 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาอุทกภัยของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = People's participation in management of flood problems of Ban Hong Municipality, Ban Hong District, Lumphun Province / สกล แสนมา / 2555 /Full Text
Subject
อุทกภัย -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน)
อุทกภัย -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
544 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in watershed management : a case study of Mae Kuang Watershed Community, Chiang Mai Province / ศิวาพร ไชยพุฒ / 2555 /Full Text
Subject
การจัดการลุ่มน้ำ -- เชียงใหม่
545 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาบ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = People' s participation in environmental management : a case study of Ban Pa Sak Ngam, Luang Nuea Sub-district, Doi Saket District, Chiang Mai Province / ยุทธนา สุดาคำ / 2555 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
546 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม่ = Peoples participation in developing the square area enclosed by Chiang Mai Moat / สุทัศน์ บุญเป็ง / 2555 /Full Text
Subject
การพัฒนาเมือง -- เชียงใหม่
การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
547 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม ชุมชนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Public participation in urban planning for environmental management of Chomtong Community, Chomtong district, Chiang Mai province / ณัฐธยาน์ จองคำ / 2555 /Full Text
Subject
ผังเมือง -- จอมทอง (เชียงใหม่)
ผังเมือง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
548 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' participation in the Preschool Development Centers' Service under Borkacw Tambon Administrative Organization, Samoeng District, Chiang Mai Provnice / ณัฐ ปาณะจำนงค์ / 2555 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- สะเมิง (เชียงใหม่)
การปกครองท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
549 การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Maternal participation in caring for preterm infants in neonatal intensive care unit and related factors / ปราณี ผลอนันต์ / 2555 /Full Text
Subject
Infant premature
Parent
Mother
550 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในเขตเทศบาลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Political participation of women in Tasailuad Municipality of Mae Sot District, Tak Province / ฐฎา ไชยอภิรดา / 2555 /Full Text
Subject
สตรีกับการเมือง -- แม่สอด (ตาก)
สตรีกับการพัฒนาชุมชน
551 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของสตรี : กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ทิพยงค์ ฉัตรเสาวภัณฑ์ / 2555 /Full Text
Subject
สตรีกับการเมือง -- แม่ฮ่องสอน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- แม่ฮ่องสอน
552 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานคณะของบุคลากร มหาวิยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Faculty management participation of Souphanouvong University staff, the Lao people's democratic republic / ศรศักดิ์ ธรรมวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ -- การบริหาร
มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ -- บุคลากร
สถาบันอุดมศึกษา -- ลาว
การบริหารการศึกษา
553 การเมืองเรื่องการเลือกตั้งบนวิถีความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบท (ปีพ.ศ.2520 - 2554) : กรณีศึกษา ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Electoral politics in rural transformation context (1977 - 2011) : case study of Bandu Sub-district, Mueang District, Chiang Rai Province / ปฐมพงศ์ มโนหาญ / 2555 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- เชียงราย
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
554 การเมืองวัฒนธรรมของคนหนุ่มสาวในการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษา กลุ่มผู้นำหนุ่มสาวของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ = Cultural polities of the youth in new social movements : a case study of youth leaders in Northern Farmer Network (NFN.) / กุศล พยัคฆ์สัก / 2555 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
เยาวชน
555 การเมืองว่าด้วยเป็ดไล่ทุ่ง : วาทกรรมไข้หวัดนกและการต่อรองของเกษตรกร = Politics of free grazing duck : discourse of avian influenza and farmer's negotiation / กรรณิกา อุสสาสาร / 2555 /Full Text
Subject
ไข้หวัดนก -- การป้องกันและควบคุม
สัตว์ปีก -- โรคเกิดจากไวรัส
556 การยับยั้งการเกิดน้ำตาลรีดิวซิงในมันฝรั่งโดยการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ = Inhibition of reducing sugar formation in potato by microwave heating / พัฒนา กายาไชย / 2555 /Full Text
Subject
ไมโครเวฟ
มันฝรั่ง
557 การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร และการต้านอนุมูลอิสระโดยโพรพอลิส นมผึ้งและฟ้าทะลาย โจร = Growth inhibition of pathogenic bacteria causing enteric diseases and anti-free radicals by propolis, royal jelly and andrographis paniculata / กีรติญา เอี่ยมถาวร / 2555 /Full Text
Subject
สารต้านแบคทีเรีย
สารสกัดจากพืช
แบคทีเรียก่อโรค
ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ -- โรค
558 การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดที่พบบนผิวหนังโดยใช้สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้าน = Growth inhibition of some pathogenic bacteria found on skin using local medicinal plant extracts / อัฐญาพร ชัยชมภู / 2555 /Full Text
Subject
สารสกัดจากพืช
สารต้านแบคทีเรีย
แบคทีเรียก่อโรค
ผิวหนัง -- โรค
559 การแยกและการคัดกรองแบคทีเรียที่สามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจน = Isolation and screening of hydrogen producing bacteria / สุธาทิพย์ ตรีพลอักษร / 2555 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
ไฮโดรเจน
เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
560 การแยกและการคัดกรองแอกติโนมัยซีสต์ที่ย่อยสลายพอลิแลกไทด์ = Isolation and screening of polylactide degrading actinomycetes / เมธิญา กลกิจ / 2555 /Full Text
Subject
แอคติโนมัยซิส
โพลิเมอร์
พลาสติกชีวภาพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84