ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
521 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพอิสระ เรื่องการประดิษฐ์ของใช้และของชำร่วยแก่ชุมชนหนองเส้ง ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Development of self-employment training program on utilitarian and gift creation for Nong Seng Community, Wat Ket Sub-district, Mueang Chiang Mai District / ชญานิน วังตาล / 2555 /Full Text
Subject
การฝึกอาชีพ -- เชียงใหม่
การฝึกอบรม
อาชีพอิสระ
สิ่งประดิษฐ์
522 การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องอัดประสานไฮดรอลิกส์ในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ = Overall effectiveness improvement of hydraulic clamp carrier machine in a wooden furniture factory / องอาจ จงประสิทธิ์พร / 2555 /Full Text
Subject
เครื่องอัดระบบไฮดรอลิก
อุตสาหกรรมเครื่องเรือน
523 การเพิ่มประสิทธิภาพการเคลือบน้ำมันหอมระเหยกานพลูและพอลิอะคริลาไมด์เพื่อควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ = Enhancing efficiency of clove essential oil and polyacrylamind coating for controlling corn seed borne fungi / จรรยา สมพมิตร / 2555 /Full Text
Subject
น้ำมันหอมระเหย
ข้าวโพด -- เมล็ดพันธุ์
เชื้อรา -- การควบคุม
524 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านการวางแผนและการจัดหาวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ = Enhancement of planning and sourcing in supply chain operation efficiency in electronic assembly industry / สุภิรมย์ ชมชื่น / 2555 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- การผลิต
การบริหารงานโลจิสติกส์
525 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชุดนอนสตรีในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า = Productivity improvement of lady pajamas in a garment factory / ณัฐติยาภรณ์ เวียงทอง / 2555 /Full Text
Subject
เสื้อผ้าสตรี -- การผลิต
การควบคุมกระบวนการผลิต
526 การเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้ฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์สองชั้นที่เตรียมด้วยวิธีการสปาร์คเป็นโฟโตอิเล็กโทรด = Efficiency enhancement of dye-sensitized solar cells by using double-layer ZnO Thin film prepared by sparking method as photoelectrode / กฤษฎา โฮ่งสิทธิ์ / 2555 /Full Text
Subject
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
เซลล์แสงอาทิตย์
ฟิล์มบาง
527 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพื้นกระเบื้องคอนกรีตพิมพ์ลายโดยใช้เทคนิคลีน = Concrete tiles printed production process improvement using lean technique / ชยสุ เครือวิทย์ / บัณฑฺตวิทยาลัย 2555 /Full Text
Subject
การผลิตแบบลีน
การควบคุมการผลิต
การบริหารงานผลิต
กระเบื้อง -- การผลิต
528 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตภัณฑ์น้ำส้มพาสเจอร์ไรส์โดยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา = Efficiency enhancement in pasteurized orange juice production using motion and time study technique / ปาลิดา อินต๊ะจาย / 2555 /Full Text
Subject
กรรมวิธีการผลิต
น้ำส้ม -- การแปรรูป
น้ำผลไม้ -- การผลิต
การควบคุมกระบวนการผลิต
529 การเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าและการลดต้นทุนโดยใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ในอุตสาหกรรมอลูมิเนียม = Enhancement of distribution efficiency and cost reduction using electronic data interchange technique in aluminium industry / ชานนท์ รุ่งเรือง / 2555 /Full Text
Subject
การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอะลูมิเนียม
การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
530 การเพิ่มประสิทธิภาพและทดสอบแบบจำลองการใช้น้ำของพืชที่ปลูกเชิงอนุรักษ์บนชุดดินลาดชันเชิงซ้อนในระบบเกษตรน้ำฝนบนที่สูง = Increasing efficiency and model testing of crop water use grown under conservation practices on slope complex soils in highland rainfed agricultural system / ธเนศ แซวหลี / 2555 /Full Text
Subject
การปลูกพืช
การปลูกพืชหมุนเวียน
ระบบการปลูกพืช
531 การเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานบริหารโดยวิธิการมิเอรุคะ = Performance enhancement of administration department using mieruka method / ศิริลักษณ์ ทาอุโมงค์ / 2555 /Full Text
Subject
การบริหารงานแบบญี่ปุ่น
การบริหารธุรกิจ
การจัดการองค์การ
532 การฟื้นฟูการทำนาน้ำฝนโดยลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกในชุมชนบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ = Reviving rainfed lowland rice growing by reducing external input in Ban Khwao Community, Ban Khwao District, Chaiyaphum Province / นุจนาจย์ งิดชัยภูมิ / 2555 /Full Text
Subject
การทำนา -- บ้านเขว้า (ชัยภูมิ)
ข้าว -- การปลูก -- บ้านเขว้า (ชัยภูมิ)
533 การมีส่วนร่วนของผู้ใช้ในการพัฒานาระบบสารสนเทศ โปรแกรม HOSxP โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Users' participation in the development of infomation system HOSxP program, San Pa Tong Hospital, Chiang Mai Province / กมลพรรณ ช่างปั้น / 2555 /Full Text
Subject
ระบบจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การแพทย์
ระบบจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
บริการทางการแพทย์ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
534 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ปืม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา = Farmers participation in water management and water shortage resolution in Mae Puem reservoir, Banlao Sub-district, Mae Chai district, Phayao province / วรรณวิสา เจริญสุวรรณ / 2555 /Full Text
Subject
อ่างเก็บน้ำแม่ปืม
การจัดการน้ำ
น้ำ
อ่างเก็บน้ำ -- พะเยา
535 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Community's participation in solving smog problem in Tumbon Nongfag, Saraphi District, Chiang Mai Province / รัชฎาพร พิละกันธา / 2555 /Full Text
Subject
หมอกควัน -- สารภี (เชียงใหม่)
มลพิษทางอากาศ -- สารภี (เชียงใหม่)
มลพิษทางอากาศ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
536 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นที่ป่าในตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Community participation in forest management in Mae Ki Sub-district, Khun Yuam District, Mae Hong Son Province / วิเชียร บุญระชัยสวรรค์ / 2555 /Full Text
Subject
ป่าไม้และการป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การจัดการป่าไม้ -- ขุนยวม (แม่ฮ่องสอน)
537 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Community participation in educational management of Ban Mae Ngan Luang School, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / อธิพงษ์ ดาวเวียงกัน / 2555 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
บ้านแม่หงานหลวง (เชียงใหม่)
538 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of communities in Managing Child Development Center, San Pu Loei Municipality, Doi Saket District, Chiang Mai Province / ลลิตา ปวะบุตร / 2555 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- เชียงใหม่
539 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง = Community participation in local health insurance fund management of Sob Prab Tambon Administrative Organization, Lampang Province / นิเวช เตชะบุตร / 2555 /Full Text
Subject
กองทุนสุขภาพ
ประกันสุขภาพ -- ลำปาง
การส่งเสริมสุขภาพ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
540 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ หมู่บ้านทุ่งหลุก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Community participation for health promotion of the elderly in Thungluke village, Chiang Dao district, Chiang Mai province / พระอธิการนรินทร์ หมื่นแสน / 2555 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาาพ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ผู้สูงอายุ -- การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84