ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
501 การพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่งกระบวนวิชาหลักพระพุทธศาสนาโดยใช้โปรแกรมเลิร์น สแควร์ = Development of E-Learning system for the fundamentals of buddhism using learn square program / กิ่งกาญจน์ แก้วใจ๋ / 2555 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีทางการศึกษา
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
502 การพัฒนารายวิชาภูมิศาสตร์กายภาพสำหรับครูเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงพื้นที่ สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร = Course development on physical geography for teacher to promote spatial thinking skills for social studies students program, Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University / เลเกีย เขียวดี / 2555 /Full Text
Subject
สังคมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภูมิศาสตร์กายภาพ
503 การพัฒนารุปแบบการจัดการการบริหารยาฉีดทางหลอดเลือดดำหอผู้ป่วยหญิง โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Development of a model for management of intravenous medication administration in female ward, Mae Sariang hospital, Mae Hong Son province บริสุทธิ์ วัชรศิลป์ / บริสุทธิ์ วิรัชศิลป์ / 2555 /Full Text
Subject
Intravenous therapy
504 การพัฒนารูปแบบการจัดการการเตรียมผ่าตัดของหน่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of model for preoperative managment in emergency unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / วีรชาติ ชูฤทธิ์ / 2555 /Full Text
Subject
Surgery, operative
505 การพัฒนารูปแบบการจัดการการรับใหม่ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ หอผู้ป่วยสังเกตอาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a model for head injury patient admission management, observation unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / พรสวรรค์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล / 2555 /Full Text
Subject
Head injuries
506 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทางกายแก่ผู้ป่วยบ้านพักฟื้นสมาคมปราบวัณโรคเชียงใหม่ = Development of physical activities model for patients at the sanatorium, the anti-tuberculosis association of Chiang Mai / วสุ คำแสง / 2555 /Full Text
Subject
วัณโรค -- การป้องกันและควบคุม
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
507 การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ ในหอผู้ป่วยหยักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a primary nursing model in pediatric intensive care unit, nakornping hospital, Chiang Mai province / เยาวภา จันทร์มา / 2555 /Full Text
Subject
Primary nursing care
Intensive care inits
Models, nursing
508 การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ในห้องคลอด โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง = Development of a primary nursing model in a labor room, Kokha hospital, Lampang province / สุทธิลักษณ์ วงค์วิชัย / 25558 /Full Text
Subject
Primary health care
Hospittal -- Lampang
509 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติในโรงพยาบาลทั่วไป = Development of a model for promotion of knowledge management among community of practices in a general hospital / จินดา คูณสมบัติ / 2555 /Full Text
Subject
Knowledge management
510 การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้การบริหารจัดการ โครงการซอฟต์แวร์แบบคัมบัง = Website development of student development and alumni relations unit, Faculty of Science, Chiang Mai University using kanban software project management ฐิ / จิระ ขันทอง / 2555 /Full Text
Subject
การพัฒนาเว็บไซต์
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
511 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ = Website development for promoting ecotourism / ณิชฌานันทน์ อ่อนเกตุ / 2555 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การพัฒนาเว็บไซต์
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
512 การพัฒนาศักยภาพครูในการสร้างข้อสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ = Development of teacher's potential in construction of mathematical processes test / สิริรัตน์ พวงยอด / 2555 /Full Text
Subject
ครู
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
การพัฒนาการศึกษา
513 การพัฒนาศักยภาพครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 = Development of teacher potential in Chiang Mai Primary educational service area Office 1 / เสาวลักษณ์ พรหมมินทร์ / 2555 /Full Text
Subject
ครู -- เชียงใหม่
การพัฒนาการศึกษา
514 การพัฒนาสติสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ = Mind development for upper secondary school students of Pariyattikosalavidya School, Mueang District, Surin Province / พระมหาสมพงษ์ ดาศรี / 2555 /Full Text
Subject
สติปัฏฐาน 4
วิปัสสนา
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย -- สุรินทร์
515 การพัฒนาสารเคลือบผิวจากแป้งมันสำปะหลังสำหรับส้มเขียวหวานพันธุ์สายน้ำผึ้ง = Development of cassava starch- based coating for Tangerine cv. Sai Nam Pueng / ดวงสมร บุญเรือง / 2555 /Full Text
Subject
สารเคลือบผิว
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง -- การเก็บและรักษา
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
516 การพัฒนาสื่อการสอนวงจรไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับครูฟิสิกส์ชาวลาว = Development of teaching materials in direct current circuits for Lao physics teachers / แสงคำ พันทะวง / 2555 /Full Text
Subject
วงจรไฟฟ้า
ไฟฟ้ากระแสตรง
ครูฟิสิกส
517 การพัฒนาสื่อด้านสุขภาพเรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออกสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชนเผ่าปกากะญอ = Development of health media on denque hemorrhagic fever prevention for Pagagayor village health volunteers สายฝน ทรงหงาษา / สายฝน ทรงหงษา / 2555 /Full Text
Subject
Hemorragic fevers, viral
518 การพัฒนาเส้นใยพอลิเอสเทอร์ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพด้วยโครงสร้างย่อยโมเลกุลที่ถูกควบคุม เพื่อใช้เป็นไหมละลายเส้นใยเดี่ยวสลายตัวเร็วสาหรับงานศัลยกรรม = Development of biodegradable polyester Fibers with controlled molecular microstructure for use as Fast-absorbable monofilament surgical sutures / พิมลพร แสนสุรินทร์ / 2555 /Full Text
Subject
โพลิเอสเตอร์
เส้นใยโพลิเอสเตอร์
ศัลยกรรม
519 การพัฒนาไส้อั่วลดไขมันและยืดอายุการเก็บรักษา = Development of reduced fat Thai Northern style sausage and shelf life extension / โสมศิริ สมถวิล / 2555 /Full Text
Subject
ไส้อั่ว
ไส้อั่ว -- การเก็บและรักษา
อาหารไทย (ภาคเหนือ)
520 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิชางานประดิษฐ์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนบ้านเมืองขอน จังหวัดเชียงใหม่ = Development of integrated learning module in craft subject for Prathom Suksa 5 and 6 students, Baan Mueang Khon School, Chiang Mai Province / สุภาวดี สลี / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านเมืองขอน
ศิลปหัตถกรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การเรียนรู้แบบบูรณาการ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84