ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
481 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการจัดการความเสี่ยงในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ = Development of expert system for risk management in software development projects / ศาสตรา รักแจ้ง / 2555 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
การบริหารความเสี่ยง
482 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก = Development of an expert system for energy conservation measure in small and medium size enterprises / วรพร สวัสดีนฤนาท / 2555 /Full Text
Subject
โรงงานอุตสาหกรรม -- การอนุรักษ์พลังงาน
ระบบผู้เชียวชาญ (คอมพิวเตอร์)
การจัดการอุตสาหกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม
483 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของร้านบ้านหม้อ แฮนดิคราฟท์ = Development of electronic commerce system for banmor handicraft / ณฐมน อังกูรธนโชติ / 2555 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ร้านบ้านหม้อแฮนดิคราฟท์
โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
484 การพัฒนาระบบเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of system for analyzing factors affecting test score of local assessment system of Mathayomsuksa 2 Students in Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai Province / นัทริน ไชยพูน / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
การประเมินผลทางการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
485 การพัฒนาระบบรู้จำอักษรล้านนาโดยอาศัยเคเนียร์เรสเนเบอร์ = Development of Lanna characters recognition system using K-Nearest Neighbor / เชาวน์ ปอแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
การรู้จำอักขระ (คอมพิวเตอร์)
ภาษาล้านนา -- ตัวอักษร -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
486 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความต้องการทางซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO9126 ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ = Development of software requirement analysis system based on ISO9126 using QFD technique / ณัฐวุฒิ ปั้นรูป / 2555 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
487 การพัฒนาระบบวิเคราะห์เหตุและผลสาหรับ ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of cause and result analysis system for educational quality indices, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / สิทธิพงษ์ โมราราย / 2555 /Full Text
Subject
ฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
ไมโครซอฟต์วินโดวส์เอ็กซ์พี
คุณภาพทางวิชาการ
488 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดสรรครุภัณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง = Development of decision support system for equipment allocation at Lampang Vocational College / ศิริพร ไชยรุ่งเรือง / 2555 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง -- ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
489 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดเส้นทางการขนส่งน้ำแข็ง = Development of decision support system for ice transportation routing / ณัฐดนัย อุทธจักร / 2555 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การสร้างคลังข้อมูล
น้ำแข็ง -- การขนส่ง
490 การพัฒนาระบบสั่งซื้อและออกแบบโป่งข่าม = Development of pongkam design and order system / จันจิรา เตชะบุตร / 2555 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
491 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับมหาวิทยาลัยพายัพ = Development of the maintenance management information system for audio-visual aids, Payap University / พิชัย วิมลไชยพร / 2555 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
โสตทัศนูปกรณ์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
492 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการขายและสินค้าคงคลัง ร้านขวัญช็อป = Development of management information system for sales and inventory of Kwan Shop / สุพรรษา แก้วแปง / 2555 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สินค้าคงคลัง
493 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของสถานศึกษา = Developing management information system of educational institutions affiliated to Chiang Mai education area office 5 / นิติพงษ์ ปิยาโน / 2555 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียน -- เชียงใหม่
494 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการระหว่าง หจก.จีเนียสไซเบอร์(ประเทศไทย) กับ บริษัท สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก และ สวีเดน) = Development of information system for project management between genius cyber (Thailand) Limited partnership and Scan Designs (Danish and Swedish) company / อัษฎา อินต๊ะ / 2555 /Full Text
Subject
การบริหารโครงการ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
495 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง = Development of information system for educational quality assurance management, Lampang Inter-Tech College / จิรัชยา ตุงเครือคำ / 2555 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
496 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการใช้โปรแกรมไพรมาวีราในโครงการก่อสร้าง = Management information system for housing estate construction management by using Primavera software / นิพนธ์ ผาวัน / 2555 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
497 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารงานตามมาตรฐานไอเอสโอ บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จำกัด = Development of information system for analyzing problem in work management according to ISO Standard, Thai Sakae Lace Co., Ltd. / ชุลีพร เพ่งผล / 2555 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
การบริหาร
การควบคุมคุณภาพ -- มาตรฐาน
498 การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับงานสหกิจศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Information system development for the cooperative education of the faculty of Humanities, Chiang Mai University / ญาณินี สมสิงห์ / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.คณะมนุษยศาสตร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
499 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับกีฬานักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และ4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 = Development of information system for grade level 3 and 4 students sports at Chiang Rai education service area office 2 / จารุณี กายันต์ / 2555 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
กีฬาโรงเรียน -- ฐานข้อมูล
500 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับประเมินผลโครงการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Development of information system for project evaluation based on basic education standard of Sarapeepitayakom School, Saraphi District, Chiang Mai Province / ธีระศักดิ์ โพธินาม / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84