ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
461 การพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ = Development of electrical control system via web browser / สุธีร์ ฟูเต็มวงค์ / 2555 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไฟฟ้า -- การป้องกันและควบคุม
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์
462 การพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ = Development of an electronic archives system for Chiang Mai Provincial administration / เจษฎา มูลมาวัน / 2555 /Full Text
Subject
ระบบจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- งานสารบรรณ
งานสารบรรณ
463 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อการจัดการงานฝึกอบรม ผู้ชำนาญการศุลกากร กรมศุลกากร = Development of information management system for customs specialist training program, Thai Customs Department / สุพรรณิการ์ จันทร์ละออ / 2555 /Full Text
Subject
กรมศุลกากร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การฝึกอบรม
464 การพัฒนาระบบเงินเดือนบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยเทคโนโลยีเอ็มวีซีและโออาร์เอ็ม = Development of personnel payroll system of Maejo University with MVC and ORM technology / ธงชัย พรมโลกา / 2555 /Full Text
Subject
ระบบจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การเงิน
เงินเดือน
บุคลากรทางการศึกษา -- เงินเดือน
465 การพัฒนาระบบจัดการและวิเคราะห์การยืมคืนอุปกรณ์ในองค์กร = Development of management and analysis systems of equipment loan in organization / สุริยา ก้อนชัยภูมิ / 2555 /Full Text
Subject
สำนักงาน -- ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
466 การพัฒนาระบบจัดตารางการผลิตโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก = Development of production scheduling system using genetic algorithms for plastic packaging factory / กฤษณลักษณ์ บัวย้อย / บัณฑฺตวิทยาลัย 2555 /Full Text
Subject
โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
การควบคุมการผลิต
การกำหนดงานการผลิต
467 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย = Development of proficiency database system for instructors, Chiangrai Rajabhat University / สาธิต ธรรมขันทา / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย -- อาจารย์
การจัดการฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
468 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับสมัครนักเรียนสาหรับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย = Development of student admission database system for the Prince Royal's College / อำนวยพร มงคลดี / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ระบบจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
ระบบข้อมูลนักศึกษา -- เชียงใหม่
469 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงของโรงพยาบาลบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน = Development of risk database system for Ban Hong hospital, Lamphun province / วิภาพรรณ หมื่นมา / 2555 /Full Text
Subject
Risk
Databases
470 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการจำแนกประเภทผู้ป่วยสำหรับหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก = Development of a patient classification database system for impatient unit, Tha Song Yang hospital, Tak province / รพีพร ริมสุข / 2555 /Full Text
Subject
Databases
Patients -- classification
471 การพัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพแบบปรนัย วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย = Development of objective professional standard test system of Asia Technological College / นฤดล ดวงบาล / 2555 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
การพัฒนาเว็บไซต์
การศึกษาทางอาชีพ
472 การพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะด้านความรู้ภาษาอังกฤษของบุคลากรโรงเรียนเทคโนโลยีเอเซีย = Development of system for english language competency testing of Asia Technology School's Personnel / สุริยา สิทธิคำ / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทคโนโลยีเอเซีย -- บุคลากร
ภาษาอังกฤษ -- ทดสอบ
473 การพัฒนาระบบธุรกิจชาญฉลาดสาหรับการประกันภัย รถยนต์ภาคสมัครใจ บริษัท สหมงคลประกันภัย จากัด = Development of business intelligence system for voluntary automobile insurance, the union prospers insurance Co.,Ltd / วจนะ สายแก้วเทศ / 2555 /Full Text
Subject
การออกแบบฐานข้อมูล
การประกันภัย
474 การพัฒนาระบบบริหารการวางแผนวัตถุดิบของบริษัท ไรส ฟอร์ เอเชี่ยน ดีไซน์ จำกัด = Development of administrative system for raw materials planning of Rice for Asian Design Co., Ltd. / ศิรปภา ใบมณฑา / 2555 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุดิบ
การจัดการวัสดุ
การวางแผนธุรกิจ
475 การพัฒนาระบบบริหารครุภัณฑ์ โดยใช้บีพีเอ็มเอ็น ในการสร้างแบบจำลองกระบวนการ = Development of durable management system using BPMN in process modeling / รัตนาพร ใจออน / 2555 /Full Text
Subject
ระบบคอมพิวเตอร์
แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์
476 การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of school finance management system of Banmainongbua school, Chaiprakarn district, Chiang Mai province / สมัย คัจฉะภา / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงใหม่
งบประมาณโรงเรียน
โรงเรียน -- เชียงใหม่
477 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ = Development of information technology asset management system, office of information and technology, Payap University / กฤษณะ ปินใจ / 2555 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
478 การพัฒนาระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม = Development of activity attendance record system / วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ / 2555 /Full Text
Subject
กิจกรรมของนักศึกษา -- กำแพงเพชร
นักศึกษา -- กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร -- นักศึกษา
479 การพัฒนาระบบแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ = System development of a diagnostic test of english communication skills for Lanna Commercial College Students / อมรทิพย์ พึ่งเพียร / 2555 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน -- เชียงใหม่
การสื่อสาร
480 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการแปลผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงพยาบาลนครพิงค์ = Development of expert system in interpretating physical fitness test, Nakornping Hospital / นฤมล สหัสา / 2555 /Full Text
Subject
สมรรถภาพทางกาย -- การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84