ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 การพัฒนาแบบวัดความหวังของเยาวชนไทยภาคเหนือ = Development of hope scale for northern Thai youths / พัทธ์รดา ยาประเสริฐ / 2555 /Full Text
Subject
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
เยาวชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
442 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการตารางการผลิตหลักสำหรับเมมเบรนสวิตช์ = Development of master production schedule program for membrane switch / สมเกียรติ น่วมนา / 2555 /Full Text
Subject
การควบคุมการผลิต -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินค้า -- การผลิต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หลวงพระบาง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
443 การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้พรีซีด-โพรซีด โมเดล = Development of a smoking prevention program among secondary school students using PRECEDE-PROCEED model / สุภาภรณ์ ปวนสุรินทร์ / 2555 /Full Text
Subject
Smoking -- prevention & control
444 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน = Development of a community participative program for health promotion among overweight students / รัชนก ใจเชิดชู / 2555 /Full Text
Subject
Healht promotion
Community participation
Overweight
445 การพัฒนาโปรแกรมควบคุมกึ่งอัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์ติดตามวัตถุท้องฟ้าชนิดอิเควทอเรียล = Development of semi-automatic controlling program for equatorial star tracker mount / ชนากานต์ สันติคุณาภรณ์ / 2555 /Full Text
Subject
การถ่ายภาพทางดาราศาสตร์
446 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบขอบเขตสุดท้ายของบ่อเหมืองและการวางแผนการผลิตในเหมืองถ่านหินผิวดิน = Development of computer program for final pit design and production scheduling in surface coal mine / อรุณศักดิ์ สามสี / 2555 /Full Text
Subject
เหมืองถ่านหิน -- การออกแบบ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เหมืองแร่ -- การออกแบบ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
447 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีส่วนผสมของแป้งข้าวก่ำและแป้งถั่วแปะยีงอก = Development of extruded snack with purple rice and germinated lablab bean (Dolichos lablab) seed flours / ลัคนา บริจินดากุล / 2555 /Full Text
Subject
ขนม
ถั่วแปยี
448 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่ = Development of cooperative learning plans on sufficiency economy to enhance sufficient living characteristic of Mathayom Suksa 1 students at Sangwanwittaya school, Chiang Mai province / ธน เทพปิตุพงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
การพัฒนาการศึกษา -- เชียงใหม่
สังคมศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง
449 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาโลกศึกษา เรื่อง ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงอนาคต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Learning plans development of global education course on Hae Mai Kam Phoe tradition to promote futuristic thinking skills of Mathayom Suksa 2 students at Chomtong school, Chiang Mai province / สุวิมล สุขสบาย / 2555 /Full Text
Subject
การพัฒนาการศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน
แผนการสอน
450 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สาระพระพุทธศาสนาเรื่องความกตัญญู โดยใช้การ์ตูนคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังกอง จังหวัดเชียงใหม่ = Learning plans development of buddhism strand on gratitude by using virtue cartoons for Prathom Suksa 2 students at Ban Wongkong school, Chiang Mai province / หทัยรัตน์ มาลารัตน์ / 2555 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
พุทธศาสนา -- กิจกรรมการเรียนการสอน
451 การพัฒนาแผนการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ เรื่องสหกรณ์พอเพียงโดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ = Developing lesson plans of economic strand on sufficiency cooperatives using multimedia for Mathayom Suksa 3 students, Ban Tan Nau School, Chiang Mai Province / สุภารัตน์ คากิซากิ / 2555 /Full Text
Subject
เศรษฐศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
452 การพัฒนาภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายยาและอาหารไม่ปลอดภัย ในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Development of partners for solving the problems of selling unsafe drugs and food in Ban Hong district, Lamphun province / ชวลิต มะโนเพียว / 2555 /Full Text
Subject
สุขาภิบาลอาหาร -- ลำพูน
อาหาร
ยา
453 การพัฒนามาตรวัดภาพลักษณ์ตราสินค้าของโรงแรม = Scale development for measuring brand image of hotel / ปาริศา อิงสุวรรณ / 2555 /Full Text
Subject
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
ภาพลักษณ์องค์การ
โรงแรม -- เชียงใหม่
454 การพัฒนาไมโครแคปซูลน้ำมันหอมระเหยจากผักชีไร่โดยเทคนิคคอมเพล็กโคอะเวอร์เวชัน = Development of microcapsules of essential oil from trachyspermum roxburghianum by complexcoacervation technique / จิรนันท์ โนวิชัย / 2555 /Full Text
Subject
น้ำมันหอมระเหย
ผักชีไร่
455 การพัฒนาระบบการจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ลีนุกซ์ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ = Development of linux server management system via mobile phone / วรการ ประพัฒน์สิริ / 2555 /Full Text
Subject
ลีนุกซ์ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์เคลื่อนที่
456 การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษา บริษัท ลานนาคอม จำกัด = Customer relationship management system development case study Lannacom Co.,Ltd. / ธีรัชริน ขันอัศวะ / 2555 /Full Text
Subject
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริการลูกค้า
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
457 การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยการพัฒนางานประยุกต์แบบรวดเร็ว = Development of electronic customer relationships management system for health products by rapid application development / ธัญญารัตน์ โกเสส / 2555 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
ความสัมพันธ์กับลูกค้าสินเชื่อ
การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
458 การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์หม้อไอน้ำ = Development of inventory control system for boiler equipment manufacturer / วรัญญา แป้นทับ / 2555 /Full Text
Subject
การจัดการคลังสินค้า
459 การพัฒนาระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคาด้วยกระบวนการเชิงซอฟต์แวร์รายบุคคล = Development of price agreeing procurement system using personal software process / รุ่งทิวา ยืนยงสถาวร / 2555 /Full Text
Subject
ระบบจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การจัดซื้อ
การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
460 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานด้านการรักษาผู้บาดเจ็บของศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of data warehouse system for trauma care of trauma center, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / พิมพกา เชื่อมสกุล / 2555 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ -- ฐานข้อมูล
การจัดการระบบจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การแพทย์
การออกแบบฐานข้อมูล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84