ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
421 การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะห่วงโซ่อุปทานเชิงสิ่งแวดล้อมของห่วงโซ่กาแฟอาราบิก้า = Development of green supply chain performance indicators for an arabica coffee chain / พิศป์ชนกฐ์ จามิกรานนท์ / 2555 /Full Text
Subject
กาแฟอาราบิก้า -- อุปทานและอุปสงค์
อุปทานและอุปสงค์ -- แง่สิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมอุตสาหการ
422 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนต่างชาติระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธี เอส อาร์ เอส ดี = Development of Thai language writing skill of Prathom Suksa 5 foreign students through SRSD method / ณัฏฐ์ชุดา บุญโยม / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การเรียน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนต่างชาติ -- เชียงใหม่
โรงเรียนนานาชาติลานนา
423 การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีการเรียนแบบ เอส ที เอ ดี = Development of computation skills of Prathom Suksa 5 students through STAD learning method / สุภารัตน์ ตั๋นแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา
424 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกสองภาษาสำหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าลาหู่ = Development of Thai reading skills through bilingual exercises for Lahu hill tribe students / หทัยวรรณ สิงห์ใจ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
425 การพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของมูลนิธิบ้านสมานใจ = Occupational skill development for persons with special needs launched by The Healing Family Foundation / สุทธิรัตน์ ลักษณะสุทธิ / 2555 /Full Text
Subject
อาชีพ
การฝึกอาชีพ
การพัฒนาอาชีพ
426 การพัฒนาเทคนิคอิเล็คโทรโพลิซิงสำหรับชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์แอกชูเอเตอร์ = Development of electropolishing technique for actuator component product / ศุภลักษณ์ คำรังษี / 2555 /Full Text
Subject
ฮาร์ดิสก์
อุตสาหกรรมฮาร์ดิสก์
427 การพัฒนาเนื้อหาข้อมูลคำเตือนในโฆษณาขายยา กรณีศึกษาการโฆษณาขายยาพาราเซตามอลทางสื่อสิ่งพิมพ์ = Developing of warning information content in drug advertising: a case study paracetamol printed advertisement / เกรียงไกร ยังฉิม / 2555 /Full Text
Subject
Advertising -- Drugs
Analgesics
โฆษณา -- ยา
ยาแก้ปวด
428 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย ในแผนกไตเทียม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จังหวัดเชียงใหม่ = Development of clinical practice guielines for palliative care in patients with end stage renal disease in hemodialysis department, Chiangmai Ram hospital, Chiang Mai province / ดาราลักษณ์ วังคะวงษ์ / 2555 /Full Text
Subject
Kidney diseases
Palliative care
429 การพัฒนาบทเรียนการสอนภาษาที่เน้นการปฏิบัติงานด้านอาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ และความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Development of the task-based language teaching lessons for career to promote the English speaking ability and self-confidence of undergraduate students / จริยานันท์ ฉันทะ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
430 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าสำหรับนักเรียนสาขาวิชาบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพลอง จังหวัดแพร่ = Development of computer courseware on transaction analysis for vocational-level accounting students, long industrial and community college, Phrae Province / รัตนกร แก้วประดิษฐ์ / 2555 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
แบบเรียนสำเร็จรูป
บัญชี
431 การพัฒนาบทเรียนแบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Development of backward design lessons to promote english reading and writing abilities of Mathayom Suksa 3 students / สุรางคนา ชวนพงษ์พานิช / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
432 การพัฒนาบทเรียนแบบเรียนปนเล่นเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษและแรงจูงใจของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ = Development of play way lessons promote English listening and speaking abilities and motivation among ethnic students / ชเนตตี พิชัย / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- แบบเรียน
ภาษาอังกฤษ -- แบบฝึกหัด
433 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้กิจกรรมพหุปัญญาร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Development of English lessons using multiple intelligences activities with Information and Communication Technology to Promote the English reading and writing abilities and autonomous learning of Mathayom Suksa 5 Students / นภอร อารีย์ / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
434 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย = Development of Communicative english lessons for Traditional Thai Masseurs / พิมพ์ชนก พุทธยศ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- แบบเรียน
ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
435 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่องพื้นฐานทางด้านอนุพันธ์ทางการเงิน = Development of e-Learning courseware on fundamental of financial derivatives / อาทิตย์ อังประภาพรชัย / 2555 /Full Text
Subject
อนุพันธ์ทางการเงิน
การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
436 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมกง ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี = Development of Kha Nom Kong packaging in Nong Kae Sub-district, Mueang Uthaithani District / วชิร วาสนา / 2555 /Full Text
Subject
บรรจุภัณฑ์ -- อุทัยธานี
437 การพัฒนาบุคลากรตามกรอบสมรรถนะหลักของศูนย์ อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ = Human resource development under core competencies of health center region 10, Chiang Mai / ดุจเดือน พิงคยางกูล / 2555 /Full Text
Subject
ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การบริหารงานบุคคล
438 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักของพยาบาล วิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ = Human resource development under core competencies of professional nurse in medical intensive care unit, Nakornping Hospital / ชนิตา รามโยธิน / 2555 /Full Text
Subject
พยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์
การพัฒนาบุคลากร
439 การพัฒนาแบบจำลองสำหรับวัดสมรรถนะการบำรุงรักษา = Development of maintenance performance measurement model / รุ่งทิพย์ เดียวตระกูล / 2555 /Full Text
Subject
การบำรุงรักษา
แบบจำลอง
440 การพัฒนาแบบฝึกยุวนักคิดสาระประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน จังหวัดลำพูน = Developing young thinker exercises on history strand to promote thinking skills of Prathom Suksa 1 students, Chum Chon Ban Wangdin school, Lamphun Province / ศุทธินี พุฒิพิพัฒน์ชูพงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
การศึกษา -- หลักสูตร
ทักษะทางการคิด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84