ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
401 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด โรงพยาบาลแพร่ = Quality improvement of information provision process for preoperative patients, Phare hospital / ยุวเรศ เสนาธรรม / 2555 /Full Text
Subject
การพยาบาลศัลยศาสตร์
การผ่าตัด
โรงพยาบาลแพร่
Preoperative nursing
Data processing
402 การพัฒนาคุณภาพการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยก่อนผ่าตัดกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = Quality improvement of preoperative preparation for patients undergoing spinal surgery, Chiang Mai neurological hospital / อัญชนา แก้วคำ / 2555 /Full Text
Subject
Preoperative period
Spine -- surgery
403 การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ = Quality improvement of nursing documentation in the private medical unit, McCormick hospital, Chiang Mai province / พวงพันธุ์ อินทะพันธุ์ / 2555 /Full Text
Subject
Documentation
404 การพัฒนาคุณภาพงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนวังเหนือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 = The General administration affair quality development of Wangnua Wittaya School, The Secondary Educational Service Area Office 35 / กฤติน พันธุระ / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
การบริหารการศึกษา -- ลำปาง
405 การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล ในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน = Quality improvement of nursing documents in the accident and emergency unit, Li hospital, Lamphun province / นวลจันทร์ วงศ์ศรีใส / 2555 /Full Text
Subject
Documentation
Emergency medical services
Emergency service, medical
406 การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลในงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Quality improvement of nursing documents in inpatient department, Ban Hong hospital, Lamphun province / วรรณพรธ์ ปัญโญนันท์ / 2555 /Full Text
Subject
Ducumentation
407 การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง = Quality improvement of nursing documents in inpatient department, Muangpan hospital, Lampang province / กาญจนา พรมเสน / 2555 /Full Text
Subject
Documentation
408 การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลในแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน = Quality improvement of nursing documents in inpatient department, Hariphunchai Memorial Hospital, Lamphun Province / พัชราพร ตาใจ / 2555 /Full Text
Subject
Documentation
409 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรงพยาบาลชุมชน = Health care network development for persons with diabetes mellitus, community hospitals / สุภาพร พราหมณ์ชู / 2555 /Full Text
Subject
Health care
Diabetes mellitus
410 การพัฒนาเครื่องมือการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ด้วยกระดานงานคัมบังแบบเว็บเบส = Development of software project management tool using the web-based Kanban taskboard / วริยาภรณ์ ปรีชามาตย์ / 2555 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การจัดการฐานข้อมูล
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
411 การพัฒนาเครื่องมือในการจัดการภาพกราฟิก สำหรับระบบจัดการเนื้อหา = Development of graphic manipulation tool for content management system / จรรยารักษ์ เจือศรีกุล / 2555 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
412 การพัฒนาเครื่องมือประเมินหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวสำหรับวิเคราะห์การเชื่อมต่อกับระบบโครงข่าย = Development of distributed generation assessment tool for network connection analysis / อังคญาณี กาลัญกุล / 2555 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า -- การผลิต
กระแสไฟฟ้า
413 การพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถทางพหุปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย = Development of instruments to measure the ability dealing with multiple intelligences for preschool children / อาจารี ศรีดาวเรือง / 2555 /Full Text
Subject
เชาว์
ปัญญา
พหุปัญญา
เด็กปฐมวัย
414 การพัฒนาเครื่องมือวางแผนสำหรับติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่เหมาะสมที่สุดในระบบจำหน่ายไฟฟ้า = Development of planning tool for installing optimal distributed generation in electrical distribution system / พูนศักดิ์ สาหร่ายสุวรรณ์ / 2555 /Full Text
Subject
การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว
การผลิตพลังงานไฟฟ้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
415 การพัฒนาเครื่องไอออนอิมพลานเตอร์ แบบกะทัดรัดขนาด 100 กิโลโวลต์ = Development of 100-kV compact Ion implanter / อภิวัฒน์ วิใจคำ / 2555 /Full Text
Subject
ไอออนอิมพลานเตอร์
ไอออน
416 การพัฒนางานบริหารบุคคลในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 = Personal administration development in educational institutions, Mae Hong Son primary education service area 1 / วิริยา วิวัติวงค์ / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การบริหารงานบุคคล
โรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน
บุคลากรทางการศึกษา
417 การพัฒนาชุดการเรียนรู้โครงงานประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน = Learning package development os history projects to develop critical thinking process for Mathayom Suksa 4 students at Suanboonyopatham Lamphun school / สหัสนัยน์ จิตรกุล / 2555 /Full Text
Subject
ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
สังคมศึกษา
การพัฒนาการศึกษา -- ลำพูน
418 การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง เรื่อง เบญจศีล สำหรับครูพระในโรงเรียนประถมศึกษาบนพื้นที่สูง = Development of teaching packages through the cases Titled Five Precepts for monk teachers in highland primary schools / พรเจตน์ คำแคว่น / 2555 /Full Text
Subject
สังคมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
สื่อการสอน
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
419 การพัฒนาชุดทดลองเกี่ยวกับแรงต้านที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่ายวิดีโอ = Development of experimental modules on drag using video analysis technique / จักรกฤษณ์ แก้วสุทธิ / 2555 /Full Text
Subject
กลศาสตร์
แรงเสียดทาน
420 การพัฒนาต้นตอส้มต้านทานโรคแคงเกอร์โดยใช้เชื้อแอกติโนไมซีสต์เอนโดไฟต์ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ = Development of canker disease resistance in citrus root stock using endophytic actinomycetes with tissue culture technique / ศิรินภา ไชยพล / 2555 /Full Text
Subject
ส้ม
แอคติโนมัยซิสเอนโดไฟท์
ส้ม -- โรคและศัตรูพืช


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84