ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 การพัฒนากระบวนการจัดการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Development of a management process of outpatient services, Ban Hong hospital, Lamphun province / พิศมัย ศรีสุวรรณนพกุล / 2555 /Full Text
Subject
Patients
382 การพัฒนากระบวนการผลิตขนมเค้กในธุรกิจครัวเรือน = Development of the cake making process in household business / รัตนา วรรณสอน / 2555 /Full Text
Subject
เค้ก -- การผลิต
ธุรกิจครอบครัว
383 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้งานเกษตรแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านผาตูบและชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน = Development of participative agricultural learning process of Ban Phatoob School and Community, Mueang District, Nan Province / จงรัก วงศ์ไชย / 2555 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- น่าน
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- น่าน
ชุมชนกับโรงเรียน
384 การพัฒนาการคิดทางเรขาคณิต เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา โกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แนวการสอนของแวน ฮีลี = Developing geometric thinking on pythagorean theorem of Mathayom Suksa 2 students by using the van Hiele teaching approach / อรรถกร ใจเดช / 2555 /Full Text
Subject
เรขาคณิต -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
385 การพัฒนาการนิเทศการพยาบาลของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of nursing supervision among after-houre nurse supervisors, Nakornping hospital, Chiang Mai province / สุดารัตน์ วรรณสาร / 2555 /Full Text
Subject
Nursing supervisory
386 การพัฒนาการบรรยายเชิงสาธิตแบบมีปฏิสัมพันธ์สำหรับการสอนฟิสิกส์ให้กับนักศึกษาแพทย์ = Development of interactive lecture demonstrations for teaching physics to medical students / นีรนารถ กฤษฎาธาร / 2555 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ -- การศึกและการสอน (อุดมศึกษา)
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
387 การพัฒนาการบำรุงรักษาแบบติดตามสภาพสำหรับเครื่องสูบน้ำหินปูนในระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ = Development of condition based maintenance for calcium carbonate slurry pump in flue gas desulfurization system at Mae Moh power plant / ชาญณรงค์ ชัยอาจ / 2555 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เครื่องสูบน้ำ
เครื่องสูบน้ำ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
388 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง = Development of communicative english for careers instruction through peer-assisted learning at Lampang Technical college / บุษบา ปานดำรงค์ / 2555 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
การพัฒนาการศึกษา
การเรียนรู้แบบทีม
389 การพัฒนาการออกแบบข้อเข่าเทียมโดยการใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพสำหรับสิ่งแวดล้อม = Development of hinged knee joint design using quality function deployment for environment / สุณัฐดา วุฒิเฟย / 2555 /Full Text
Subject
ข้อเข่าเทียม -- การออกแบบและการสร้าง
ข้อเข่าเทียม -- การผลิต
สมอง -- โรค
การบริหารความเครียด
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
390 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Developing video-interactive instructional activities to enhance reading and writing skill for Prathom Suksa 3 students / ศิรินทิพย์ นันทวาศ / 2555 /Full Text
Subject
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
การสอนด้วยสื่อ
ภาษาไทย -- กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
391 การพัฒนากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ ณ แหล่งเรียนรู้สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ = Developing science camp activities to promote students' ability in applying science knowledge at learning resource of Choeng Doi Suthep wildlife conservation development and extension station / ศิริรัตน์ เจนใจ / 2555 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
392 การพัฒนาเกมคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Development of mathematics games to promote mathematics learning on addition and subtraction of Prathom Suksa 3 students อุษณีย์ บุญเรื่องนาม / อุษณีย์ บุญเรืองนาม / 2555 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน(ประถมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
การพัฒนาการศึกษา
393 การพัฒนาคลังข้อมูลการประกันชีวิต บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด = Development of data warehouse for Insurance Information of Ocean Life Insurance Co.Ltd. / เพิ่มพงศ์ กิตติเวช / 2555 /Full Text
Subject
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต
ประกันชีวิต
394 การพัฒนาคลังข้อสอบวิชาภาษาซี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย = A Development of examination bank of C language subject for Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai / นิตยา นาแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
คลังข้อสอบ -- ฐานข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
395 การพัฒนาความร่วมมือของคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพในการคุ้มครองสิทธิเด็กจังหวัดลำพูน = Cooperation development of Multi-Professional Sub-Committee in protecting the children rights in Lamphun Province / อัยลดา ราชตัน / 2555 /Full Text
Subject
สิทธิเด็ก -- ลำพูน
396 การพัฒนาความสนใจการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนสามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย = Developing interest in learning Mathematics among Mathayom Suksa 1 novice monk students by using learning resources in Balisathitsuksa school, Mahachulalongkornrajavidyalaya / จันทร์จิรา เบ็ญจวรรณ / 2555 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
สามเณร
สงฆ์ -- การศึกษา
397 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการรู้ค่าตัวเลขด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = Development of reading ability and number value preception of a student with intellectual disability through computer-assisted instruction lesson / กิ่งเพชร แสนคำ / 2555 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ -- ลำปาง
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ความบกพร่องทางสติปัญญา
398 การพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนสามมิติของวิลเลียมส์ = Development of creative English writting ability of Prathom Suksa 6 students through Williams CAI model / อลิศรา สุวรรณรงค์ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
399 การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์วรรณกรรมโดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ = Development of literature analysis ability by using Inquiry cycle for Mathayom Suksa 4 Students at Bankheknoi School, Phetchabun Province / ปัทมาภรณ์ พรดวงคำ / 2555 /Full Text
Subject
วรรณกรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วรรณคดีไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วรรณกรรม -- การวิเคราะห์
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
400 การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ = Thai language communication ability development of students using Thai as a second language through the natural approach / ปนางฐิติยา จองหมุ่ง / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การสื่อสาร
นักเรียนประถมศึกษา -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
ภาษาไทย -- การพูด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84