ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 กลไกลการรับรู้สิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิผู้ป่วยของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ = Human rights perceptional mechanism in patient rights of Chiang Mai Drug Dependence Treatment Center / พัชรี แซ่ตัน / 2555 /Full Text
Subject
สิทธิมนุษยชน
สิทธิการรักษาพยาบาล -- เชียงใหม่
22 กายวิภาคของรูจมูกของทารกไทยที่มีภาวะปากแหว่ง และหรือเพดานโหว่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Nostril anatomy of Thai infants with cleft lip andor palate at Maharajnakornchiangmai Hospital / สุรชัย ธำรงกิจเจริญ / 2555 /Full Text
Subject
เพดานโหว่
ปากแหว่ง
ทารก -- เชียงใหม่
23 การกระจายอุณหภูมิในแผ่นโลหะโดยใช้ท่อความร้อนแบบสั่นชนิดวงรอบ = Temperature distribution of metal plate using closed-loop oscillating heat pipe / วรัญภพ แสงเพ็ญ / 2555 /Full Text
Subject
ฮีทไปป์
ท่อความร้อน
โลหะ
24 การกำกับดูแลตามกฎหมายโดยราชการบริหารส่วนภูมิภาคต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล = Legal supervision of regional administrative organization toward administration of Tambon administrative organization / จีรเมธ ลังกาพินธุ์ / 2555 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การบริหาร
25 การกำหนดเพศจากฟันที่ถูกเผาในตำแหน่งอะเมโลเจนินวายโดยวิธีลูปมีดิเอเตดไอโซเทอร์มอลแอมพลิฟิเคชัน (แลมป์) = Sex determination of burnt teeth at amelogenin Y locus by Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) / ภูริชญ์ คำมงคล / 2555 /Full Text
Subject
ฟัน
การกำหนดเพศ (พันธุศาสตร์)
การพิสูจน์ดีเอ็นเอ
26 การกู้เงินนอกระบบและผลกระทบต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Informal loan and its impact on village fund management in Doi Lo District, Chiang Mai Province / จีรวัฒน์ สติคำ / 2555 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
เงินกู้ -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
การเงินนอกระบบ -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
27 การเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็กในการเพาะเลี้ยงแบบน้ำเขียวด้วยกระบวนการรวมตัวและตกตะกอนทางเคมี = Microalgae harvesting in green water culture by chemical coagulation and flocculation process / ประภาพร ไชยภักดิ์ / 2555 /Full Text
Subject
สาหร่ายขนาดเล็ก
สาหร่าย -- การเพาะเลี้ยง
การตกตะกอน
สาหร่าย -- การเก็บเกี่ยว
28 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของแรงงานข้ามชาติในโรงพยาบาลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Accessibility to public health service of migrant workers in Pai Hospital, Pai Disrict, Mae Hong Son Province / อารีย์ เจตน์ดำรงเลิศ / 2555 /Full Text
Subject
การจ้างงานในต่างประเทศ -- แม่ฮ่องสอน
การเข้าถึงบริการสุขภาพ -- แม่ฮ่องสอน
บริการทางการแพทย์
29 การแข่งขันทางการเมือง ในการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอเมืองพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 = Political competition in Tambon Mae Pang Municipality Elections, Phrao Districe, Chiang Mai Province on 27 November B.E. 2554 / ดวงเนตร วงศ์จักร์ / 2555 /Full Text
Subject
การเลือกตั้งท้องถิ่น -- พร้าว (เชียงใหม่)
การปกครองท้องถิ่น
30 การแข่งขันในการครองอำนาจนำทางความคิดระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ในการหาเสียงเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 = The competition of politiaca hegemony thought between Pheu Thai Party and Democrat Part in the general election 3 July 2011 / กิ่งกาญจน์ เอี่ยมละออ / 2555 /Full Text
Subject
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
การสื่อสารทางการเมือง
การเลือกตั้ง
31 การค้นคืนภาพโดยใช้ออโตคอร์รีโลแกรมและการจัดกลุ่ม แบบฟัซซีซีมีนส์ = Image retrieval using autocorrelogram and Fuzzy C-Means Clustering / พยุงศักดิ์ นิยมพงษ์วิรัตน์ / 2555 /Full Text
Subject
การประมวลผลภาพ
ระบบการสร้างภาพ
ออโตคอร์รีโลแกรม
32 การควบคุมกระบวนการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Control of community liquor tax collection in Chiang Mai Province / ไพศาล จั่นพลอย / 2555 /Full Text
Subject
สุรา -- ภาษี -- เชียงใหม่
ภาษี -- เชียงใหม่
33 การควบคุมโครงการโดยการวิเคราะห์ผลงานที่ทำได้ กรณีศึกษา : อาคารหอพัก 3 ชั้น = Project controlling by earned value analysis : The floors dormitory case study / พัฒนา อินสำราญ / 2555 /Full Text
Subject
วิศวกรรมโครงสร้าง -- เชียงใหม่
การควบคุมโครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์)
34 การควบคุมด้วยวิธีสั่งการผ่านหนังสือราชการ จากรัฐส่วนกลางสู่องค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = The Ordering control through official letter from central state to sub-district administration organization in Mae On District, Chiang Mai Province / อนุรักษ์ กาวิโจง / 2555 /Full Text
Subject
หนังสือราชการ -- แม่ออน (เชียงใหม่)
การมอบอำนาจหน้าที่
35 การควบคุมโรคใบจุดของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 โดยใช้สารสกัดจากเชื้อราคีโตเมียม = Leaf spot control of pathum Thani 1 Rice using chaetomium spp. extract / สมาวิษฐ์ ถาธัญ / 2555 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์ปทุมธานี 1
เชื้อรา
ข้าว -- โรคและศัตรูพืช
36 การควบคุมสื่อมวลชนประเภทโทรทัศน์ของประเทศไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ถึงการเลือกตั้งทั่วไป 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 = Control of state television journalists based in Thailand under globalization, after the promulgation of the B.E.2550 constitution to general elections 3 July B.E.2554 / ณัฐภูมิ อยู่ชัง / 2555 /Full Text
Subject
โทรทัศน์ -- ไทย
สื่อสารมวลชน -- ไทย
การสื่อสาร -- แง่การเมือง
37 การคัดกรองแบคทีเรียที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากหลุมเจาะน้ำมัน ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ = Screening of biosurfactant producing bacteria from oil reservoir of northern petroleum development center, Chiang Mai Province / ธนชัย เพ็ชรรัตน์ / 2555 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ
ปิโตรเลียม -- เชียงใหม่
38 การคัดเลือกโครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ = Selection of construction projects for development of infrastructure towards low-carbon cities / ฉกาจ โชตินอก / 2555 /Full Text
Subject
วิศวกรรมโครงสร้าง
การวิเคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์)
39 การคัดเลือกถั่วลันเตาเพื่อต้านทานโรคราแป้ง = Pea (Pisum sativum L.) selection for powdery mildew resistance / กมล ทิพโชติ / 2555 /Full Text
Subject
ถั่วลันเตา -- การปรับปรุงพันธุ์
ถั่วลันเตา -- โรคและศัตรูพืช
โรคราแป้ง
40 การคัดเลือกประชากรข้าวลูกผสมรวมหมู่ระหว่างข้าวพันธุ์เหมยนองพื้นเมืองทนทานแมลงบั่วและพันธุ์ปทุมธานี 1 ในสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน = Selection of hybrid progeny of composite crosses between gall midge resistant local landrace Muey Nawng and Pathum Thani 1 in different environments / ณรงค์กร จักรสาน / 2555 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์
ข้าว -- พันธุ์เหมยนอง
ข้าว -- พันธุ์ปทุมธานี 1


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84