ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 การพ้ฒนากระบวนการผลิตเส้นใยจากลำต้นกล้วยเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอภายในครัวเรือน = Process development of banana stem fiber for household textile industry / เจนทิรา อุ่นแสง / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ภาควิชาพืชสวน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เส้นใย
กล้วย
362 การพ้ฒนาระบบสร้างต้นแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้จากความต้องการที่มีรูปแบบสำหรับส่วนขยายเซลคิต = Development of user-interface prototype generation system from formatted requirement for sale kit extension / กรกฎ แก้วชา / 2555 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
การออกแบบ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
363 การพ้ฒนาอุปกรณ์ยึดกระดูกภายนอกสำหรับกระดูกหน้าแข้ง = The Development of bone external fixator device for shinbone / ภวธร พงษ์ปรีชา / 2555 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำพูน
เวชภัณฑ์ -- ลำพูน
เวชภัณฑ์ -- การออกแบบและการสร้าง
กระดูก
364 การพยากรณ์ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบโลกโดยวิธีกระบวนการความจำระยะยาว = Forecasting volatility of the worlds crude oil price using long memory process / ดุษฎี จิรฉัตรมงคล / 2555 /Full Text
Subject
ปิโตรเลียม -- ราคา
365 การพยากรณ์ดีเรทลอสส์โดยการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบดั้งเดิมและฟัซซี = Derate loss forecasting by applications of conventional and fuzzy artificial neural network / ปองพล ขันฤทธิ์ / 2555 /Full Text
Subject
การผลิตพลังงานไฟฟ้า
ไฟฟ้า -- การผลิต
กระแสไฟฟ้า
366 การพยากรณ์ปริมาณกำลังไฟฟ้าสูงสุดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน = Forecasting of electrical power peak in Northern Region of Thailand / จิตรพล ขันทราช / 2555 /Full Text
Subject
การใช้พลังงานไฟฟ้า -- ไทย (ภาคเหนือ)
พลังงานไฟฟ้า
367 การพัฒนากรอบการทำงานสำหรับการแนะนำวิธีการแก้ปัญหาในรูปของโปรแกรมประยุกต์บนเว็ปโดยใช้แผนความคิด = Development of web-based solution recommendation framework on mind map / พิริยกานต์ วงศ์ประสิทธิ์ / 2555 /Full Text
Subject
โปรแกรมประยุกต์
เว็บไซต์
368 การพัฒนากรอบสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลแพร่ = Development of a competency framwork of unofficial-time nurse supervisors, Phare hospital / ศศิธร อินทุดม / 2555 /Full Text
Subject
Professional competence
369 การพัฒนากรอบสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลลำพูน = Development of a competency framework of after- hour nurse supervisors, Lamphun hospital / วัชราภรณ์ เชษฐบุรี / 2555 /Full Text
Subject
Professional competence
370 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลพี่เลี้ยง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a competency framwork of nurse preceptors, Maharaj Nakorn Chiang mai hospital / บุญรักษ์ สุธาชัย / 2555 /Full Text
Subject
Professional competence
371 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในแผนกเด็กอ่อน โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม = Development of a competency framwork for professional nurses in nursery unit, Chiangmai Ram hospital / สายสวาท กันธวัง / 2555 /Full Text
Subject
Professional competence
372 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of competency framwork of professional nurses in the sub coronary care unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / จินตนา ตรีรัตนธำรง / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
373 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a competency framework for professional nurses in acute stroke unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / นรัชพร ศศิวงศากุล / 2555 /Full Text
Subject
Stroke
374 การพัฒนากรอบสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลำพูน = Development of a competency framework of head nurses, Lamphun hospital / จันทร์เพ็ญ พิมพิลา / 2555 /Full Text
Subject
Professional competence
375 การพัฒนากรอบสมรรถนะทางการพยาบาลจักษุของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำพูน = Development of an ophthalmic nursing competency framework of professional nurses, Lamphun hospital / อัญชัญ ประอินทร์ / 2555 /Full Text
Subject
Professional competence
376 การพัฒนากรอบสมรรถนะทางการพยาบาลอายุรกรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำพูน = Development of a medical nursing competency framework of professional nurses, Lamphun hospital / วาสนา วัฒนากร / 2555 /Full Text
Subject
Professional competence
377 การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a competency framework of professional nurses in the emergency department, Chiang Dao hospital, Chiang Mai province / วัชรีวรรณ เขื่อนเพชร / 2555 /Full Text
Subject
Nurse
Professional competence
Competency
378 การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแพร่ = Development of a competency framework of professional nurses in the operating room, Phrae hospital / พรธิดา ชื่นบาน / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
competency
Nurse
379 การพัฒนากระบวนการจัดการการให้ยาทันทีในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a management process of stat medication administration in female medical ward 2, Nakornping hospital, Chiang mai province / เพลินพิศ เยาว์พรหมสิริ / 2555 /Full Text
Subject
Drugs
Nursing process
380 การพัฒนากระบวนการจัดการการให้ยาทันทีในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลลำพูน = Development of a management process of stat medication administration in the female medicak ward 2, Lamphun hospital / ประภาพรรณ แสนพรหม / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84