ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน กรณีการสร้างฝายกักเก็บน้ำในพื้นที่ทะเลสาบดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = The Economic and social changes in community : a case of the construction of weir in the catchment area of Doi Tao Lake, Doi Tao District, Chiang Mai Province / วชิราภรณ์ แสนสม / 2555 /Full Text
Subject
การจัดการน้ำ -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
ฝาย -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
ทะเลสาบดอยเต่า (เชียงใหม่)
342 การเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจข่าวสารด้านพลังงานทางเลือกของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Exposure, uses and gratifications on information concerning alternative energy of people within Mueang District, Chiang Mai Province ฐิตินันท์ ตันทะรา / อรญา ทิศแจ่ม / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ข่าว
สื่อมวลชน
343 การแปลงข้อกำหนดแซดเป็นคำอธิบายภาษาไทย = Transforming Z specification to Thai description / ณัฐพล อุ่นยัง / 2555 /Full Text
Subject
การเขียนโปรแกรม(คอมพิวเตอร์)
344 การแปลงภาษาอีเอสแอลอีเวนท์เป็นภาษาเอสคิวแอลอย่างมีประสิทธิภาพ = Efficient conversion of ESL-event language to SQL language / นรัฐ ฟู่เจริญ / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาอีเอสแอลอีเวนท์
ภาษาเอสคิวแอล
345 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกลำไยและเปลือกลำไยและเปลือกลิ้นจี่โดยการย่อยสลายร่วมกับมูลไก่ = Biogas production from longan and lychee peels by co-digestion with chicken manure / หทัยรัตน์ เบียดตะคุ / 2555 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต
ลำไย
ลิ้นจี่
ไก่ -- มูล
การหมัก
346 การผลิตเครื่องดื่มผงชงพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวเหนียวก่ำกล้องงอกโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ ทรูชัน = Production of healthy instant powdered beverage from germinated unpolished purple glutinous rice by extrusion technology / น้ำทิพย์ เรืองดี / 2555 /Full Text
Subject
เครื่องดื่มผง -- การผลิต
ข้าวเหนียวก่ำกล้องงอก
ข้าวเหนียวก่ำ -- พันธุ์ก่ำดอยสะเก็ด -- เชียงใหม่
ข้าวเหนียวก่ำ -- พันธุ์ก่ำพะเยา -- พะเยา
347 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กด้วยระบบน้ำเขียว = Bio-Oil production from microalgae by green water system / จักรี หม่องเขียว / 2555 /Full Text
Subject
ปิโตรเลียม
สาหร่ายขนาดเล็ก
สาหร่าย -- การเพาะเลี้ยง
348 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดเสาวรสโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน = Biodiesel production from passion fruit seed oil by transesterification reaction / พิเชษฐ์ ชุ่มใจ / 2555 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- การผลิต
เสาวรส -- เมล็ด
ทรานเอสเทอริฟิเคชัน
349 การผลิตเปลือกในเสวรสอบแห้งเพื่อใช้เป็นเพกทินเมทอกซีต่ำและคาดคะเนอายุการเก็บรักษา = Production of dried passion fruit rind for using as low methoxyl pectin and shelf life estimation / กมลพรรณ อาสาสรรพกิจ / 2555 /Full Text
Subject
กะทกรกฝรั่ง -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
กะทกรกฝรั่ง -- การแปรรูป
การแปรรูปผลิตผลเกษตร
350 การผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สจากอาร์ดีเอฟผสมกลีเซอรรีนจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล = Producer gas generation from refuse-derived fuel mixed with glycerin from biodiesel production process / ธนะสิทธิ์ แก้วธไนศวรรย์ / 2555 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- การผลิต
กลีเซอรีน
351 การผลิตลำไยผงอัดก้อนโดยวิธีกลาสทรานซิชัน = Production of powdered longan cubes by Glass transition method / สุภัค เครืองาม / 2555 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
ลำไย -- การแปรรูป
เครื่องดื่ม -- การผลิต
352 การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของไบโอดีเซลจากเมล็ดพืชน้ำมันที่ปลูกบนพื้นที่สูง = Production and characterization of biodiesel from oil seeds grown in highland area / รัตนา ไชยวรรณวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- การผลิต
พืชน้ำมัน
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
353 การผลิตสื่อการสอนเกี่ยวกับการตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช = Production of instructional media on the responses of plant to plant growth regulators / เจริญ เตชะ / 2555 /Full Text
Subject
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ฮอร์โมนพืช
พืช -- การเจริญเติบโต
354 การผลิตเอทานอลจากต้นข้าวโพดหลังปรับสภาพด้วยไอน้ำและสารละลายโซเดียมไฮดรอก ไซด์ = Ethanol production from corn stover pretreated with steam and sodium hydroxide solution / ฐิติมา คำไชยใหญ่ / 2555 /Full Text
Subject
เอทานอล -- การผลิต
ข้าวโพด
355 การผลิตเอทานอลจากฟางข้าวหลังปรับสภาพด้วยไอน้ำและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจาง = Ethanol production from rice straw pretreated with steam and dilute sodium hydroxide solution / บุษกร คงสมอรรถ / 2555 /Full Text
Subject
เอทานอล -- การผลิต
เชื้อเพลิงเอทานอล
ฟางข้าว
356 การผลิตไฮโครเจนจากกระบวนการแกสซิฟิเคชั่นของไม้ไผ่ด้วยไอน้ำในเตาปฏิกรณ์แบบขั้นของไหล = Hydrogen production from steam gasification of bamboo in fluidized bed reactor / ณัฐกานต์ กันนาง / 2555 /Full Text
Subject
ก๊าซสังเคราะห์
ก๊าซ -- การผลิต
ไฮโดรเจน
ไม้ไผ่
357 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยผ่านสื่อใหม่: กรณีศึกษาเว็บไซต์ธรรมะทูเดย์ดอทคอม = Expansion of buddhism by Thai monks via new media: case study dhammatoday.com website / ดริณ จักรพันธุ์ อินทร์อุดม / 2555 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา -- การเผยแผ่
สงฆ์ -- ไทย
เว็บไซต์
358 การฝึกทักษะการพูดนำเสนอผลงานโดยใช้หลักการสื่อสารและกระบวนการกลุ่มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ = The Oral presentation practice training using communication and group dynamics for Mathayom Suksa 5 students, Suksasongkhro Chiangmai school / นงนุช ไกรงาม / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
การพูดในชุมนุมชน
การพูด
359 การฝึกว่ายน้ำท่าวัดวาโดยการหายใจ 1 ครั้ง ต่อการดึงแขน 1 สโตรค และ 2 สโตรค ที่มีต่อทักษะของการเคลื่อนไหวของร่างกายในนักเรียนระดับประถมต้น = Crawl stroke training with one breath per one and two stroke results in body movement skill of primary students / เกียรติธงชัย ฉายะชาติ / 2555 /Full Text
Subject
การว่ายน้ำ
การเคลื่อนไหวของมนุษย์
360 การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน เทคโนโลยีเอเชีย = Surveillance for drug abuse problem in Asia Technology Schooldrug / ทนงค์ศักดิ์ คำสายใย / 2555 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม
โรงเรียน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84