ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 การเปรียบเทียบการจำแนกข้อมูลแบบละเอียดกว่าจุดภาพและแบบกำกับดูแลด้วยดาวเทียมไทยโชคเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ปลูกยางพารา = Comparison of subpixel and supervised classifications using Thaichote Imagery for detecting rubber plantation areas / กฤษดาพันธุ์ แสงคำมา / 2555 /Full Text
Subject
ยางพารา -- การปลูก -- ภาพถ่ายทางอากาศ
ยางพารา -- การปลูก -- การวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกล
ยางพารา -- การปลูก -- ไทย
322 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินป่าเต็งรัง ภายใต้การจัดการที่แตกต่างกัน ในอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of dipterocarp forest soil property changes under different management in Sri Lanna National Park, Mae Taeng District Chiang mai Province / ภาสกร กาวิชัย / 2555 /Full Text
Subject
ดิน -- การทดสอบ
ป่าเต็งรัง -- ลำปาง
323 การเปรียบเทียบความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = A comparative study of career path advancement of Chiang Mai University's staff between government officals and university's employees / วิบูลย์ พุทธวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
ข้าราชการ -- การเลื่อนขั้น
พนักงานมหาวิทยาลัย
การพัฒนาอาชีพ
324 การเปรียบเทียบความยาวกล้ามเนื้อข้อไหล่ระหว่างนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนที่มีและไม่มีอาการข้อไหล่เจ็บ = Comparison of shoulder muscle length between junior swimmers with and without shoulder pain / อิสราภรณ์ จันนัยนา / 2555 /Full Text
Subject
Shoulder
Shoulder Joint
Muscles
ไหล่
กล้ามเนื้อ
325 การเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนีมอร์แกน สแตนเลย์ แคปปิทอล อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย = The comparison of risk and return of securities in Morgan Stanley Capital International Thailand / ทวีศักดิ์ ตาคำ / 2555 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- อัตราผลตอบแทน
การวิเคราะห์การลงทุน
326 การเปรียบเทียบคำเสริมน้ำเสียงระหว่างภาษาไทยและภาษาจีนจากละครโทรทัศน์ = Comparison of modal particles between Thai and Chinese languages in soap operas ซิน หลิน / ซิน, หลิน / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ
ละครโทรทัศน์
327 การเปรียบเทียบคุณสมบัติการกาบังรังสีของแก้วโบโรซิลิเกตที่เติมแบเรียม บิสมัท หรือ ตะกั่ว = Comparison of radiation shielding properties of borosilicate glass with barium, bismuth or lead doping / ศิริประภา แก้วแจ้ง / 2555 /Full Text
Subject
รังสีแกมมา
328 การเปรียบเทียบต้นทุนจากการผลิตกระดาษสาสำหรับกระบวนการผลิตทั่วไปกับกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของคลัสเตอร์หัตถกรรมต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of Saa paper production costs for conventional and eco-friendly production process of Ton-Pao handicraft cluster, amphoe San Kampang, Chiang Mai province / กรรณิการ์ ไชยมณี / 2555 /Full Text
Subject
กระดาษสา -- การผลิต
กระดาษสา -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หัตถกรรม -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
329 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างการบีบอัดและการเข้ารหัส = Performance comparison of integration between compression and encryption / ภูเบศวร์ แบนขุนทด / 2555 /Full Text
Subject
การบีบอัดข้อมูล
การเข้ารหัสลับข้อมูล
330 การเปรียบเทียบผลของการกำกับตนเองร่วมกับการให้ความรู้กับการให้ความรู้ต่อการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยวัณโรคปอด = Comparison of effectof self-regulation with education and education on practices in prevention of infection transmission among pulmonary tuberculosis patients / อชิรญา เอกจิตต์ / 2555 /Full Text
Subject
Infection -- prevention & control
Patients
Tuberculosis, pulmonaty
331 การเปรียบเทียบผลเฉียบพลันของการยืดกล้ามเนื้อแบบโพรพริโอเซปทีฟ นิวโรมัสคูลาร์ ฟาสิลิเตชัน และการยืดกล้ามเนื้อแบบค้างไว้ต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวในนักกีฬาฟุตบอลชายสมัครเล่น = Comparison of acute effect of proprioceptive neuromuscular facilitation stretching and static stretching on motor performance in amateur male football players / อภิวัฒน์ อมาตยกุล / 2555 /Full Text
Subject
Muscle Stretching Exercises
332 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของสตรีวัยทำงานระหว่างพนักงานภาครัฐ และเอกชนในเขตเมืองเชียงใหม่ = A buying behavior comparison of ready-made clothes for working woman between government and private employees in Chiang Mai City / นิติพร พ่วงภิญโญ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- การจัดซื้อ
333 การเปรียบเทียบภาวะแข่งขันทางวิชาการในสังคมที่มีแรงจูงใจที่ต่างกันโดยใช้ทฤษฏีเกมส์ = Comparison of academic competition in societies with different social incentives using behavioral game theory / สุทธินี เอกฉันท์ / 2555 /Full Text
Subject
กิจกรรมของนักศึกษา
ทฤษฎีเกม
334 การเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนก่อนและหลังการจัดโครงการพัฒนาสุขภาพ = Comparison of nutritional status of pre-school children before and after using health development program / ชนานาถ แสนเสมอ / 2555 /Full Text
Subject
เด็ก -- โภชนาการ -- ลำพูน
เด็ก -- สุขภาพและอนามัย -- ลำพูน
335 การเปรียบเทียบระดับความสุขของประชาชนระหว่างหมู่บ้านอื่นกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of peoples happiness between other villages and sufficiency economy model village of Nhong Kwai Sub-District, Hang Dong District, Chiang Mai Province / ณัฐวุฒิ ธีระนาวีกุล / 2555 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
ความสุข
ค่าครองชีพและมาตรฐานการครองชีพ
336 การเปรียบเทียบระดับแอนติบอดีของช้างเอเซียที่ติดเชื้อไมโคแบคทีเรียมทูเบอร์คิวโลซิลระหว่างวิธีเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนท์และชุดตรวจสำเร็จรูป = Comparison of mycobacterium tuberculosis antibody titer in infected Asian elephant (elephas maximus) with enzyme linked immunosorbent assay versus commercial test kit / วารีรัตน์ กิตติมานะพันธ์ / 2555 /Full Text
Subject
ช้าง -- โรค
ช้าง -- เอเชีย
แอนติบอดีย์
337 การเปรียบเทียบระหว่างวิธิการใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปกับวิธีหล่อในที่ชนิดใช้แบบหล่อผนังสำเร็จในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบผนังรับน้ำหนัก = Comparisons between precast and cast-in-place with panel formwork in construction of load bearing wall houses / ณรงค์ฤทธิ์ ช่างเหล็ก / 2555 /Full Text
Subject
การสร้างบ้าน
ที่อยู่อาศัย -- การออกแบบและการสร้าง
คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป
338 การเปรียบเทียบรูปแบบการฟิตเคิร์ฟ เพื่อการวัดค่า T2* จากภาพเอ็มอาร์ของหุ่นจำลอง ภายใต้สภาวะความเข้มข้นเหล็ก และระดับของสัญญาณรบกวนที่ต่างกัน = A Comparison of curve-fitting models for T2* measurement from MR images in phantom under the conditions of different iron concentrations and different degrees of noise corrupted / เพทาย บุตตโคตร / 2555 /Full Text
Subject
ระบบการสร้างภาพทางการแพทย์
339 การเปรียบเทียบสมรรถนะการบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยระบบบึงประดิษฐ์ที่มีการไหลใต้ผิวในแนวราบและในแนวดิ่ง = Comparison of wastewater treatment performance by horizontal subsurface and vertical subsurface flow constructed wetland systems / ศุภฤกษ์ วรรณศรี / 2555 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
340 การเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนระหว่างชนิดปั๊มความร้อนเดี่ยวและปั๊มความร้อนคู่ = Performance comparison of heat pump dryer between one and two cycle types / บุญมั่น แสงสุขีลักษณ์ / 2555 /Full Text
Subject
เครื่องอบแห้ง
วิศวกรรมเครื่องกล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84