ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 การประยุกต์ใช้กระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์ความคลุมเครือสำหรับการคัดเลือกทัวร์โอเปอเรเตอร์ = Application of fuzzy analytical network process for tour operator selection / พรรณจันทร์ เตรียมศศิธร / 2555 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- สิงคโปร์
บริษัทนำเที่ยว
282 การประยุกต์ใช้กระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่ในการประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเตรื่องจักร = Application of fuzzy analytic network process in overall equipment effectiveness evaluation / ชานนทร์ สมิทธิกุล / 2555 /Full Text
Subject
เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม
เครื่องจักร -- การประเมิน
วิศวกรรมอุตสาหการ
283 การประยุกต์ใช้การค้นคืนสารสนเทศบนฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ = Applying information retrieval on relation database / สุระพล ริยะนา / 2555 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
284 การประยุกต์ใช้การโปรแกรมเชิงวิวัฒนาการเพื่อการสับเปลี่ยนหม้อแปลงในระบบจำหน่ายไฟฟ้า = Application of evolutionary programming for transformers permutation in distribution systems / ณวรา ชนยุทธ / 2555 /Full Text
Subject
หม้อแปลงไฟฟ้า
การโปรแกรมเชิงวิวัฒนาการ
การจ่ายพลังงานไฟฟ้า
285 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณในการพยากรณ์การผลิตลำไยนอกฤดู = Application of artificial neural networks and multiple regression analysis in forecasting off-season longan production นิศาชล แซ๋แห่ว / นิศาชล แซ่แห่ว / 2555 /Full Text
Subject
ลำไย -- การผลิต
การวิเคราะห์การถดถอย
โครงข่ายประสาทเทียม
286 การประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุในกระบวนการผลิตเสื้อผ้า กรณีศึกษา บริษัท คอนเฟ็ดเดอร์เรทอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด = Application of material flow cost accounting technique in garment manufacturing processes : A Case study of confedrate international Co., Ltd. / ชนานันท์ ปินค่าว / 2555 /Full Text
Subject
การบัญชีต้นทุน
การไหล
เสื้อผ้า -- การผลิต
287 การประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุในระบบการจัดการขนส่ง = Application of material flow cost accounting technique in transportation system / ไพรัช ศรีอรุณ / 2555 /Full Text
Subject
รถไฟฟ้า -- เชียงใหม่
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
288 การประยุกต์ใช้เทคนิควิสิเบิลและเนียร์ฟราเรดสเปกโทรสสโกปีเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อรา Aspergillus flavus บนเมล็ดข้าวโพด = Application of visiblenear inffared spectroscopy technique for detecting contamination of Aspergillus flavus on maize seed / ธวัชชัย เพชรแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
ข้าวโพด
การปนเปื้อนของจุลินทรีย์
พืชอาหารสัตว์
289 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการสั่งซื้อและกระจายสินค้าของธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ = Application of information technology in ordering and distribution management of online sale business / วินิจ แสนขวา / 2555 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การบริหารธุกิจ
290 การประยุกต์ใช้แบบฝึกหัดเกมในกระบวนวิชากระบวนการซอฟต์แวร์ส่วนบุคคล = Applying game assignments in personal software process course / กรกฎ อ่างแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
ซอฟต์แวร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
291 การประยุกต์ใช้โปรแกรม 4 มิติเพื่อการวางแผนและการกำหนดเวลาในการก่อสร้าง = 4D software application for construction planning and scheduling / บวร พูลสวัสดิ์ / 2555 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- การจัดการ
การก่อสร้าง -- การวางแผน
คอมพิวเตอร์กราฟิก -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมประยุกต์
292 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส ฟอร์วินโดว์ รุ่น 1.5 ในงานสารสนเทศทางการบัญชีของโรงสี ปิยะ 9 พาณิชย์ จังหวัดลำปาง = Applying express for window version 1.5 software to accounting information system at Pi Yha Pa Nich Rice-Mill, Lampang Province / วัชราภรณ์ สายสอน / 2555 /Full Text
Subject
โรงสี ปิยะ 9 พาณิชย์ -- ลำปาง
การบัญชี -- ลำปาง
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การบัญชี -- การประมวลผลข้อมูล
293 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนงานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า = Application of geographic information system in maintenance planning of electrical distribution systems / ศราวุฒิ วงค์เรือน / 2555 /Full Text
Subject
การจ่ายพลังงานไฟฟ้า
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
294 การประยุกต์ใช้วัฒนธรรมองค์การของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 = Application of the organizational culture of small school administrators, Chiang Mai primary educational service area 5 / สุกัญญา ไชยถา / 2555 /Full Text
Subject
การบริหารการศึกษา -- เชียงใหม่
วัฒนธรรมองค์การ
295 การประยุกต์ใช้เอพีไอระบุตำแหน่งภูมิศาสตร์ของ HTML 5 บนโปรแกรมประยุกต์เว็บ = Applying HTML 5 geolocation API on web application / ธีรศานต์ พันธ์พัฒนกุล / 2555 /Full Text
Subject
เอชทีเอ็มแอล
เว็บไซต์
296 การประยุกต์เทคนิคความเป็นจริงเสริมเพื่อผลิตสื่อการสอนสาหรับโครงสร้างไม้ = Application of augmented reality to instruction media production for timber structure / อำนาจ ชิดทอง / 2555 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีทางการศึกษา
สื่อการสอน
297 การประยุกต์ระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Open Journal System สำหรับ วารสารมนุษยศาสตร์สาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Application of electronic journal management system Open Journal System for journal of human sciences faculty of humanities Chiang Mai University / ทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์ / 2555 /Full Text
Subject
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลแบบออนไลน์
วารสาร -- ฐานข้อมูล
298 การประยุกต์สนามไฟฟ้ากระตุ้นเป็นจังหวะในกระบวนการทำแห้งแบบออสโมติกของแอปเปิล = Application of pulsed electric field in osmotic drying process of apple / ภัทรสุดา นามติ๊บ / 2555 /Full Text
Subject
แอปเปิล -- การอบแห้ง
สนามไฟฟ้า
299 การปรับตัวของเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวในตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Adaptation of farmers to temperate flowering plant production in Mae Chedi Mai Sub-district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / นุชนาถ ล่องมัจฉา / 2555 /Full Text
Subject
ไม้ดอก -- การผลิต -- เชียงราย
ไม้ประดับ -- การผลิต -- เชียงราย
เกษตรกร -- เชียงราย
300 การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจกระดาษสาจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Adjustment of Sa paper business enterpreneur to Thai political and economic crisis : A Case study Ton Pao Municipality, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / กานต์สินี วิเศษ / 2555 /Full Text
Subject
กระดาษสา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84