ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 การประเมินผลการดำเนินงานในเชิงความสามารถด้านจังหวะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยใช้แบบจำลองของเฮนริคสันและเมอร์ตัน = Performance evaluation in term of timing ability of retirement mutual funds using Henriksson and Merton model / ยุทธศักดิ์ รุ่งธีรานนท์ / 2555 /Full Text
Subject
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม
การลงทุน
262 การประเมินผลการบริหารงานพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of the procurement adminstration of Chiang Mai University / พัทยา คำมุงคุณ / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พัสดุ -- การบริหาร
องค์การ -- การประเมิน
263 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 = Performanc appraisal of staffs of Provincial Waterworks Authority Region 9 / อนุชา ศิริบวรเดช / 2555 /Full Text
Subject
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 -- พนักงาน
การประเมินผลงาน
การบริหารงานบุคคล
264 การประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการถ่ายโอนภารกิจ กรมส่งเสริมการเกษตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลำปาง = Performance evaluation after task transfer from department of agricultural extension to local administrative organization in Lampang Province / จิตติมา ชวพันธ์ / 2555 /Full Text
Subject
กรมส่งเสริมการเกษตร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น -- ลำปาง
265 การประเมินผลการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคารของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 = The Evaluation of building inspectors training by the engineering institution under his majesty The Kings Patronage / ปิยาพรรณ ดูใจ / 2555 /Full Text
Subject
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
วิศวกรรม -- การฝึกอบรม
อาคาร -- การตรวจสอบ
266 การประเมินผลโครงการชุมชนต้นแบบป้องกันวัณโรคภาคประชาชนในตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = The evaluation of civil sector of community tuberculosis project Ontai Sub-district, Sankampaeng District, Chiang Mai Province / ดาราวรรณ ปัญญาภู / 2555 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- เชียงใหม่
วัณโรค -- การป้องกันและควบคุม
ชุมชน -- การประเมิน
267 การประเมินผลโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค = Evaluation of Thailand development project as regional education hub / เอกอนันต์ กิมภากรณ์ / 2555 /Full Text
Subject
การศึกษา
การประเมิน
268 การประเมินผลนโยบายเร่งด่วน (ระยะ 6 เดือน ) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในพื้นที่สถานีภูธรเมืองน่าน = An assessment of the priority policy (6-month period) of The Roylal Thai Police in Mueang Nan Police Station / วีระพงษ์ สุทธจ้อย / 2555 /Full Text
Subject
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -- การประเมินผลงาน
การบริหารองค์การ
ตำรวจ -- น่าน
269 การประเมินผลลัพธ์สุขภาพของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในประเทศไทย = Evaluation of patient health outcomes at a community hospital in Thailand / ปริญดา ญาณวัฒนา / 2555 /Full Text
Subject
Medical care -- Evaluation
Community health services
บริการทางการแพทย์
บริการทางการแพทย์ -- การประเมิน
โรงพยาบาลชุมชน
270 การประเมินผลสัมฤทธิ์ระหว่างการเลี้ยงหมูหลุมเชิงพาณิชย์และการเลี้ยงในระบบเกษตรผสมผสาน ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Assessing the achievement between commercial pitted pig raising and raising in integrated farming system, San Sai sub-district, Saraphi district, Chiang Mai province / อัมราวดี ศรีสุขใส / 2555 /Full Text
Subject
สุกร -- การเลี้ยง
หมูหลุม
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน -- สารภี (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- สารภี (เชียงใหม่)
271 การประเมินมูลค่าทรัพยากรน้ำของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในบริเวณสนามกอล์ฟจังหวัดลำพูน = Valuation of water resources of farmer residents at Golf course areas, Lamphun Province / เบญจมาศ ใจกาศ / 2555 /Full Text
Subject
ทรัพยากรทางน้ำ -- การประเมิน -- ลำพูน
มูลค่า (เศรษฐศาสตร์)
272 การประเมินมูลค่าทางนันทนาการของกิจกรรมดำน้ำดูปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา = Recreational valuation of the coral diving activities at Mu Kho Similan National Park, Phang-nga Province / กิติภพ ผิวเหมาะ / 2555 /Full Text
Subject
การดำน้ำ
ปะการัง -- พังงา
อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน
273 การประเมินมูลค่าทางนันทนาการของสวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of recreational value of Nong Buak Had Public Park Chiang Mai Province / สุทธิดา กระต่ายทอง / 2555 /Full Text
Subject
สวนสาธารณะ -- เชียงใหม่
นันทนาการ -- เชียงใหม่
274 การประเมินมูลค่าทางเศรษศาสตร์ของระบบวนเกษตรที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Economic valuation of coffee-based agroforestry system in Mae Chedi Mai Sub-district, Wiang Pa Poa district, Chiang Rai province / กัญชลิกา คงย่อง / 2555 /Full Text
Subject
มูลค่า (เศรษฐศาสตร์)
กาแฟ -- การผลิต
กาแฟ -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
275 การประเมินมูลค่าที่ดินที่ใช้ในการเกษตรในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Appraisal of agricultural land values in Mae Taeng District, Chiang Mai Province / มณฑิรา โหงอ่อน / 2555 /Full Text
Subject
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- เชียงใหม่
ที่ดิน -- ราคา
เกษตรกร -- เชียงใหม่
276 การประเมินสมรรถนะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของอุโมงค์อบแห้งแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบก๊าซซิไฟเออร์ชีวมวล = Energy and environmental performance evaluation of solar tunnel dryer with biomass gasifier system / วิลาวัลย์ ปันอิ่น / 2555 /Full Text
Subject
การอบแห้ง
เครื่องอบแห้ง
ผลิตผลเกษตร
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานชีวมวล
277 การประเมินส่วนประสมการตลาดบริการของอู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of mix services marketing of garage in Chiang Mai Province / อานนท์ วงค์กองแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
อู่ซ่อมรถยนต์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การจัดการตลาด -- เชียงใหม่
278 การประยุกต์กระบวนการ ITIL เพื่อการจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด = Application of ITIL process for IT services management, Intelligent Business Solution Co., Ltd / ณัฏฐภัทร สมคำศรี / 2555 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
279 การประยุกต์การศึกษาจุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อในกระดูกสุนัขและมนุษย์เพื่องานนิติวิทยาศาสตร์ = Forensic application of histological study in dog and human compact bones / ธนิตา พิทักษ์อรรณพ / 2555 /Full Text
Subject
จุลกายวิภาคศาสตร์
กระดูก -- จุลกายวิภาคศาสตร์
นิติวิทยาศาสตร์
280 การประยุกต์ขั้นตอนวิธีค้นหารูปแบบเหตุการณ์สำหรับการทำนายอัตราแลกเปลี่ยนเงิน = Applying event pattern discovery algorithm for forecast of money exchange rate / พีระพงศ์ เหง่าตระกูล / 2555 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84