ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 การประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Managerial evaluation of Chiang Mai University's master of arts program in political economy / ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์ / 2555 /Full Text
Subject
การประเมินหลักสูตร
การบริหารการศึกษา
242 การประเมินการปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคเหนือที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผล = Evaluation of compliance with control and security of information system of Northern saving and credit Co-operatives using computerized accounting system / เกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร / 2555 /Full Text
Subject
สหกรณ์ออมทรัพย์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
243 การประเมินการเพิ่มผลิตภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค = Evaluation of productivity enhancement of provincial electricity authority / สุนทรีย์ จีระยา / 2555 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไฟฟ้า -- การผลิต
244 การประเมินความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย = Assessment of fiscal sustainability of Thailand / วิษุวัต พึ่งสุข / 2555 /Full Text
Subject
การคลัง -- ไทย
245 การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือในห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of the correspondence between book collection at faculty of architecture library and the bachelor of architecture curriculum, Chiang Mai University / สุรีวรรณ จันทร์สว่าง / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หนังสือ
ทรัพยากรห้องสมุด
สถาปัตยกรรมศาสตร์ -- หลักสูตร
246 การประเมินความเสี่ยงของกระบวนการขัดในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ = Risk assessment of a grinding process in a jewelry industry / บุญฑริกา ชัยเร็ว / 2555 /Full Text
Subject
อุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
การประเมินความเสี่ยง
247 การประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ของผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก = Carbon footprint assessment of small size transformer / จักรพันธ์ ตรีสารศรี / 2555 /Full Text
Subject
หม้อแปลงไฟฟ้า
คาร์บอนฟุตพริ้นท์
วิศวกรรมอุตสาหการ
248 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และดัชนีความยั่งยืนจากการผลิตเชื้อเพลิงขยะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of carbon footprint and sustainability index from refuse derived fuel production in Chiang Mai University / ทัศวรรณ ใจเที่ยง / 2555 /Full Text
Subject
ขยะ -- เชียงใหม่
เชื้อเพลิง -- การผลิต
249 การประเมินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลรวมแพทย์ เชียงใหม่ = Evaluation of the universal health care coverage project of Rhuampath Chiang Mai Hospital / วรพล โนจา / 2555 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลรวมแพทย์ -- เชียงใหม่
ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ -- การประเมิน
250 การประเมินจุดติดตั้งสถานีระบบวิทยุหลายที่อยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย = Evaluation for multiple address radio system station set-up in Northern Thailand / ปริญญา กันทะหล้า / มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2555 /Full Text
Subject
สถานีไฟฟ้าย่อย -- ไทย (ภาคเหนือ)
ไฟฟ้า
251 การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Portfolio-based writing assessment to promote English writing ability and learner autonomy among undergraduate students / กิตติกา ลิมปริวัฒนา / 2555 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
252 การประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในจังหวัดเชียงใหม่ = An Assessment of economic cost of New Influenza 2009 in Chiang Mai Province / จิตรลดา ทองคำซุ่ย / 2555 /Full Text
Subject
ค่ารักษาพยาบาล -- เชียงใหม่
ไข้หวัดใหญ่เอช 1 เอ็น 1
253 การประเมินเทคโนโลยีกังหันน้ำสำหรับการผลิตกำลังไฟฟ้าและพลังงานกลโดยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพด้านพลังงาน = Technology evaluation of water wheel for electrical and mechanical energy generation by quality function deployment for energy technique / วสันต์ พุฒิพุทธ / 2555 /Full Text
Subject
กังหันน้ำ
ไฟฟ้า -- การผลิต
254 การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Performance assessment of temporary employees at Chomtong Hospital, Chiangmai Province / ทัชชา ชาววังฆ้อง / 2555 /Full Text
Subject
การประเมินผลงาน -- เชียงใหม่
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
255 การประเมินประสิทธิภาพแรงงานไทยด้วยวิธีการ แพเนล ดีอีเอ = Efficiency evaluation of Thai workforce using panel DEA ;Efficiency evaluation of Thai workforce using panel DEA / สิริสินทร์ หล่อสมฤดี / 2555 /Full Text
Subject
แรงงาน -- ไทย
256 การประเมินปัจจัยของการผลิตถ่านจากไม้ไผ่โดยใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชัน = Parametric investigation of charcoal production from bamboo using hydrothermal carbonization / กวินทร์ ศุภวิทยโยธิน / 2555 /Full Text
Subject
ถ่าน
ถ่านไม้
ไฮโดรเทอร์มอล
คาร์บอไนเซชัน
257 การประเมินผลการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2554 = An Evaluation of the e-office usage in the Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University B.E.2554 / ปวริศร แสงเพชร / 2555 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์
สำนักงานอัตโนมัติ
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
258 การประเมินผลการดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรในอำเภองฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of the operation of farmer groups in Fang District, Chiang Mai Province / เสาวลักษณ์ สุวรรณ์ / 2555 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- การประเมิน
เกษตรกร -- การรวมกลุ่ม -- ฝาง (เชียงใหม่)
259 การประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด = Performance evaluation of Chiang Mai Local Administrative Officers Saving and Credit Cooperative, Limited / ศิรินภา รอดจิตร / 2555 /Full Text
Subject
สหกรณ์ออมทรัพย์ -- เชียงใหม่
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
260 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of strategic implementation of Academic Service Center, Chiang Mai university / อรกานต์ ไชยยา / 2555 /Full Text
Subject
องค์การ -- การประเมิน
การพัฒนาองค์การ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84