ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นรากฐานของโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = School-based management of Ban Mae Hae Nua school, Mae Chaem district, Cgiang Mai province / นวลจันทร์ สิทธิวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ
โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงใหม่
222 การบริหารวัสดุคงคลังในร้านขายส่งท่อพีวีซี = Inventory management in PVC pipes wholesale shop / พิมพ์พรรณ มงคลประเสริฐ / 2555 /Full Text
Subject
สินค้าคงคลัง -- การบริหาร
การควบคุมสินค้าคงคลัง
การจัดการอุตสาหกรรม
223 การบริหารเวลาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 = Time management of educationnal institution administrators under Chiang Mai primary education service area 5 / บรรจง คำหล้า / 2555 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
การบริหารเวลา
นักบริหาร -- การบริหารเวลา
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่ -- การบริหารเวลา
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
224 การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Performance on operating action plan of Ban Mae Hae Nua school, Mae Chaem district, Chiang Mai province / สายสุดา ศิริ / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การบริหาร
โรงเรียน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
225 การปฏิบัติต่อผู้ต้องหาแรงงานข้ามชาติชาวพม่าตามหลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Legal procedure toward accused Burmese migrants according to the U.N. Human Rights Declaration : a case study of Phupingrajanivej Police Station, Mueang Chiang Mai District / ทรงพล อาวพิทักษ์ / 2555 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าวพม่า -- เชียงใหม่
สิทธิมนุษยชน -- พม่า
ตำรวจ -- เชียงใหม่
226 การปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจของสถานีตำรวจภูธรในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Performance of the monitoring and follow up police administration committees of the police station in Mueang Chiang Mai / นนท์ หิรัญเชรษฐ์ / 2555 /Full Text
Subject
การบริหารงานตำรวจ -- เชียงใหม่
สถานีตำรวจ -- เชียงใหม่
227 การปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในพริกป่นที่จำหน่ายในตลาดสดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Aflatoxin contamination of ground chilli sold in fresh markets of Chiang Mai municipality / ดุจดาว ชูน้อย / 2555 /Full Text
Subject
อะฟลาท็อกซิน
พริก -- การปนเปื้อน
ตลาด -- เชียงใหม่
228 การประกอบสร้างอุดมการณ์ทุนนิยมในละครโทรทัศน์ไทย = Social construction of capitalism in Thai dramas / ปณิสญา อธิจิตตา / 2555 /Full Text
Subject
โทรทัศน์ -- ไทย
ละคร
อุดมการณ์
ทุนนิยม
229 การประกอบอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Non-toxic vegetables growing career, Doi Saket district, Chiang Mai province / เบญจมาภรณ์ นิมาพันธุ์ / 2555 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
ผักปลอดสารพิษ -- การปลูก
230 การประดิษฐ์เซรามิกชีวภาพของโครงเลี้ยงเซลล์ไฮดรอกซีอะพาไทต์แบบพรุนผสมกับเส้นใยแป้งมันสำปะหลังที่ได้จากการเตรียมด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง = Bioceramic fabrication of porous hydroxyapatite scaffolds mixing with natural tapioca starch fiber prepared by electrospinning technique / พูนภัทรา สายวานิชย์ / 2555 /Full Text
Subject
วัสดุเซรามิก
ไฮดรอกซีอะพาไทต์
231 การประดิษฐ์ไนเทรตไอออนซีเล็กทีฟอิเล็กโทรดโดยวิธีพิมพ์แบบไฮบริด = Nitrate ion-selective electrode fabrication by hybrid printing techniques / จุฑาพัณณ์ วรรณสัย / 2555 /Full Text
Subject
การพิมพ์ -- วัสดุและอุปกรณ์
ซิลค์สกรีน
หมึกพิมพ์
232 การประดิษฐ์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมชีวภาพพอลิคาร์โพรแลคโทนพอลิไวนิลแอลกอฮอล์โดยใช้เทคนิคการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตย์ = Fabrication and characterization of polycaprolactonepolyvinyl alcohol biocomposite using electrospinning technique / ศิวพร แสงไทยารักษ์ / 2555 /Full Text
Subject
พอลิแคโพรแลคโทน
233 การประมาณความต้องการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ในปี พ.ศ. 2553-2572 โดยวิธีพลวัตระบบ = Demand forecasting of pharmacy technicians in 17 Northern provinces in the year 2010-2029 by system dynamics / ณิชา สุริยากานนท์ / 2555 /Full Text
Subject
Pharmacists
Medical personel
เภสัชกร -- ไทย (ภาคเหนือ)
บุคลากรทางการแพทย์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
234 การประมาณค่าแบบช่วงสาหรับค่าสัดส่วนทวินามลบโดยวิธีบูทแสตรป = Interval estimation for negative binomial proportion by Bootstrap Approach / ปรางค์มาส ทรัพย์กระจ่าง / 2555 /Full Text
Subject
การประมาณค่าในช่วง
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
235 การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรภายใต้การสุ่มตัวอย่างแบบชุดลำดับได้ดุล = Interval estimation for population mean based on balanced ranked set sampling / ชฎารัตน์ ถาปัน / 2555 /Full Text
Subject
การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)
การประมาณค่าในช่วง
236 การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับผลต่างระหว่างพารามิเตอร์จากสองประชากรภายใต้การแจกแจงแบบแบร์นูลลีโดยวิธีบูทแสตรป = Interval estimation for the difference between parameters from two populations under bernoulli distribution by bootstrap approach / พรธิดา สร้างสุขดี / 2555 /Full Text
Subject
การประมาณค่าพารามิเตอร์
บูทสแตร็ป (สถิติ)
237 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของการถดถอยโลจิสติกไฮบริดด้วยวิธีบูตสแตรปสาหรับการศึกษากลุ่มควบคุม = Estimation of hybrid logistic regression parameters using bootstrap method for case-control studies / รัตนา ฤทธิแสง / 2555 /Full Text
Subject
บูทสแตร็ป (สถิติ)
การประมาณค่าพารามิเตอร์
238 การประมาณค่าพีในการทดสอบสมมติฐานสำหรับพารามิเตอร์ของการแจกแจงแบบแบร์นูลลี โดยวิธีบูตสแตรป = Pvalue estimation in hypothesis testing for parameter of bernoulli distribution by bootstrap approach / พัชรี มณีรัตน์ / 2555 /Full Text
Subject
การประมาณค่าพารามิเตอร์
บูทสแตร็ป (สถิติ)
239 การประมาณอายุจากผิวหน้าต่อแนวประสานกระดูกหัวหน่าวในคนไทย = Age estimation from symphyseal surface of pubic symphysis in a Thai population / จิตตราพร ทิพย์มาลา / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Age estimation
Pubic Symphysis
กระดูก
โครงกระดูก
การกำหนดอายุจากโครงร่าง
240 การประเมินการใช้พลังงานและมาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of energy use and conservationmeasures for laboratory animal center building, Chiang Mai University / กิตติบดี รอดกลาง / 2555 /Full Text
Subject
อาคาร -- การใช้พลังงาน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84