ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 การทำแผนที่ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนจากภาพถ่ายดาวเทียม TerraAqua ระบบเซ็นเซอร์ MODIS บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = Mapping of particulate matters less than 10 microns (PM10) surface concentrations derived from TerraAqa - MODIS in Upper Northern Thailand / เกียรติกัญญา จันทรกำธร / 2555 /Full Text
Subject
ภาพถ่ายดาวเทียม
แผนที่
ฝุ่น -- ไทย (ภาคเหนือ)
202 การทำแห้งใบอเมริกันเปปเปอร์มิ้นท์โดยใช้สารดูดความเย็น = Drying of american peppermint leaves using desiccants / ปฐมพงศ์ คำก้อน / สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2555 /Full Text
Subject
การอบแห้ง
เป็ปเปอร์มินต์
203 การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการสอนของครูผู้สอนวิชาเกษตร ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Application of sufficiency economy philosophy for teaching by agricultural teachers in elementary schools in San Pa Tong District, Chiang Mai Province / สมญา สอนวัฒนา / 2555 /Full Text
Subject
การสอน -- เชียงใหม่
การสอนอย่างสร้างสรรค์
เศรษฐกิจพอเพียง
204 การนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = Using assessment result to develop quality in education of scripture school, general education sector, Chiang Mai province / พระสมศักดิ์ นาวัลย์ / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
การพัฒนาการศึกษา -- เชียงใหม่
ประกันคุณภาพการศึกษา
205 การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการสรรหาข้าราชการครูขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม = Applying good governance principles in teachers recruitment process Mahasarakham Admininistrative Organization / สิริกัญญา ค่ายหนองสวง / 2555 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ครู -- การคัดเลือกและสรรหา
ธรรมรัฐ
206 การนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ = Collegial supervision in secondary schools in Doi Inthanon cluster, Chiang Mai province / สุรชัย คูณแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร
การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
การศึกษา -- หลักสูตร
โรงเรียน -- เชียงใหม่
207 การบรรเทาภัยภิบัติวาตภัยกรณีพายุฤดูร้อนและพายุลูกเห็บในเขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา = Disaster mitigation from thunderstorms and hailstorms in Amphoe Mueang Phayao Changwat Phayao / สุมารินทร์ ว่องสุรีย์ / 2555 /Full Text
Subject
การบรรเทาสาธารณภัย -- พะเยา
ภัยพิบัติ
วาตภัย
208 การบริโภคพลังงานไฟฟ้าตามภาคเศรษฐกิจใน 6 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปาง,เชียงราย,พะเยา และแม่ฮ่องสอน) = Electricity consumption of each economic sectors in 6 Northern Provinces (Chiang Mai, Lamphun, Lampang, Chiang Rai, Phayao and Mae Hong Son) / จุฑามาส เบญจรัตน์ / 2555 /Full Text
Subject
การใช้พลังงานไฟฟ้า -- ไทย(ภาคเหนือ)
พลังงานไฟฟ้า -- ไทย(ภาคเหนือ)
209 การบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด และภาวะสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ = Food consumption, exercising, stress coping and health status of professional nurses / ศรีพรรณ ตันเจริญ / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมสุขภาพ -- เชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
210 การบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย และภาวะไขมันในเลือดของผู้ที่มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ = Food consumption, exercise and the serum lipid profiles of persons who received annual health examination at health promoting hospital, Health Promotion Center 10 Chiang Mai / นันทญาภรณ์ ชัยมงคล / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมสุขภาพ -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม
การออกกำลังกาย
โคเลสเตอรอล
211 การบริหารการมัธยมศึกษาในประเทศไทย : จากโครงการศึกษา พ.ศ.2441 ถึงการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 = Secondary education administration in Thailand : From B.E.2441 educational project to the establishment of B.E.2553 secondary school educational service area offices / ดิสกร นินนาทโยธิน / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียน -- การบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย
การศึกษาขั้นมัธยม
212 การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 = Conflict management of educational institution administrators under Mae Hong Son primary education service area 2 / ธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม / 2555 /Full Text
Subject
การบริหารความขัดแย้ง
การศึกษา -- การบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ผู้บริหาร
213 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของโรงเรียนแม่หงานหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Finaancial risk management of Ban Mae Ngan Luang school, Mae Chaem district, Chiang Mai province / ชญานี นาตัน / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่หงานหลวง
การบริหารความเสี่ยง
การเงิน -- การบริหาร
214 การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด = Risk management for data security of Lumphun Shindengen Co., LTD. / อำนาจ พงษ์กลาง / 2555 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การบริหารความเสี่ยง
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
215 การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Risk management of education quality in Mae Win School Network, Mae Wang District, Chiang Mai Province / พิสันติ์ จันทร์เขียว / 2555 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา -- เชียงใหม่
การบริหารความเสี่ยง
216 การบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าสู่รางวัลโรงเรียนพระราชทาน = Administration of the Suandek early childhood school in Chiang Mai province for the Royal Award Winning Schools / วิทธวัฒน์ วิชัย / บัณทิตวิทยาลัย 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก -- เชียงใหม่
การบริหารการศึกษา
217 การบริหารงานวิชาการเชิงคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกาะญอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 = Qualitative academic administration of the Pga K'nyau school administrators, Chiang Mai primary educational service area 4 / สุทิน จันทร์เทศ / 2555 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนชาวเขา
การบริหารการศึกษา
218 การบริหารจัดการกีฬาอาชีพของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย = Professional sports management of Thailand volleyball association / ปราณี บุญเกลี้ยง / 2555 /Full Text
Subject
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย -- การบริหาร
วอลเลย์บอล
การบริหารการกีฬา
การกีฬา
219 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ = Waste management of Wing 41 Chiang Mai Province / บัณฑิต คุ้มวานิช / 2555 /Full Text
Subject
กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่
ขยะ -- การจัดการ -- เชียงใหม่
การกำจัดขยะ -- เชียงใหม่
220 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = School curriculum management of Wat Sripingmuang municipal school, Chiang Mai province / นวพรรณ อินต๊ะวงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
หลักสูตร
โรงเรียน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84