ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1680 รายการ จากคำว่า 2555

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การตัดสินใจใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วของเกษตรกรตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Agriculturist's decision on the use of biodiesel from used vegetable oil in Nong Kaew Sub-District, Hang Dong District, Chiang Mai Province / อรพินท์ สุวรรณรักษ์ / 2555 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- หางดง (เชียงใหม่)
182 การตัดสินใจทำงานของข้าราชการผู้สูงอายุหลังเกษียณ = Decision for labor force participation of elderly government officers after retirement / ทิพรัตน์ มาระเนตร์ / 2555 /Full Text
Subject
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
ข้าราชการ -- การเกษียณอายุ
183 การเตรียมแก้วบอโรซิลิเกตโดยใช้ซิลิกาอสัณฐานจากเถ้าแกลบข้าว = Preparation of borosilicate glasses using amorphous silica from rice husk ash / ชวลี วงศ์ไชย / 2555 /Full Text
Subject
การหลอมแก้ว
184 การเตรียมความพร้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2559 = Preparation of tourism businesses in Chiang Mai Province for the ASEAN Economic Community 2015 / ณัฐพล จันทร์เขียว / 2555 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
185 การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดชียงใหม่ = People's preparedness to earthquake disaster in San Kamphaeng Municipality Area, San Kamphaeng Ditrict, Chiang Mai Province / บุรฉัตร กันตะกะนิษฐ์ / 2555 /Full Text
Subject
แผ่นดินไหว -- การป้องกันและควบคุม
แผ่นดินไหว
การออกแบบต้านแผ่นดินไหว
186 การเตรียมแคลเซียมออกไซด์บริสุทธิ์สูงจากเปลือกหอยแครงเพื่อการผลิตผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ = Preparation of high-purity calcium oxide from cockleshells for hydroxyapatite powder production / ธนธรณ์ ปวงแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
ตัวเร่งปฏิกิริยา
แคลเซียมออกไซด์
ไฮดรอกซีอะพาไทต์
187 การเตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิตเมมเบรนแบบรูพรุนเพื่อใช้เป็นแผ่นกั้นแบตเตอรีชนิดอัลคาไลน์ = Preparation of porous polymer composite membranes for use as alkali battery separators / พิกุลทอง ไชยมงคล / 2555 /Full Text
Subject
โพลิเมอร์
188 การถอดเมโลดีของเสียงร้องจากเพลงแบบโพลีโฟนิก = Singing melody extraction from polyphonic songs / ธนัชพร คันธรส / 2555 /Full Text
Subject
โน้ตเพลง -- การวิเคราะห์
การวิเคราะห์ทางดนตรี
189 การถ่ายทอดค่าพิกัดภูมิประเทศแนวราบสู่ภาพถ่ายเฉียงต่ำที่ได้จากกล้องวีดีโอ = Transferring planimetric coordinates on the low oblique photograph takes from camcorder / ฐิรวิชต์ กองเงิน / 2555 /Full Text
Subject
การถ่ายภาพทางอากาศ
การวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกล
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
190 การทดลองทางเศรษฐศาสตร์เรื่องการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าโดยใช้ทฤษฏีเกมส์ = An Economic experiment on illegal logging using behavioral game theory / ธนัญญา สงชู / 2555 /Full Text
Subject
การทำลายป่าไม้
ทฤษฎีเกม
191 การทดลองทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลียนแบบผลิตภัณฑ์ในสังคมไทยด้วยทฤษฏีเกมส์ = An Economic experiment on product imitation in the Thai Society using behavioral game theory / รัตน์สุดา รัตนสุต / 2555 /Full Text
Subject
การออกแบบผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
การเลียนแบบ
ทฤษฎีเกม
192 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัวซงสองกลุ่มอิสระและการประยุกต์ = Testing difference of two independent poisson means and its application / อภิชญา ทิพพ์พิมพ์วงศ์ / 2555 /Full Text
Subject
การแจกแจงปัวซองส์
การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)
193 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนทางด้านการศึกษาของรัฐบาลกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = Testing relationship between education investment of government and economic growth in Thailand / จุนเจือ คำแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
การศึกษา -- ไทย
การศึกษา -- แง่เศรษฐกิจ
194 การทดสอบคู่แม่เหล็กสี่ขั้วและปืนอาร์เอฟสำหรับระบบเครื่องเร่งอิเล็กตรอน = Test of quadrupole doublet and RF gun for electron accelerator system / ปรัชญ์ บุญพรประเสริฐ / 2555 /Full Text
Subject
แม่เหล็ก
อิเล็กตรอน
ปืน
195 การทดสอบพิษก่อกลายพันธุ์และพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากใบมะรุม (Moringa oleifera Lam.)และใบว่านพญาวานร (Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk.) ในหนูขาวเพศผู้ = Mutagenic and subchronic toxicity tests of leaf extracts from Moringa oleifera Lam. and Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk. in male rats / ธนวิทย์ ทองใหม่ / 2555 /Full Text
Subject
สมุนไพร -- พิษวิทยา
สารสกัดจากพืช -- พิษวิทยา
มะรุม (พืช)
พญาวานร (พืช)
196 การทดสอบแรงวัฏจักรของจุดต่อคาน - เสาคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดใช้การเชื่อมแผ่นเหล็ก = Cyclic load test of precast concrete beam to column welded plate connections ธัญญะ สุวายะ / ธัญญะ สุยะวา / 2555 /Full Text
Subject
เสาคอนกรีต -- การทดสอบ
คาน
197 การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการดูแลหลังการจำหน่ายจากโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว = A systematic review on postdischarge care for patients with heart failure / ณรษา เรืองวิลัย / 2555 /Full Text
Subject
Patient discharge
Heart failure -- congestive
198 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประสิทธิผลของการออกกำลังกายต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและสมรรถภาพปอดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = A systematic review on the effectiveness of exercise on functional capacity and pulmonary function in the elderly with chronic obstructive pulmonary disease / วิชยา เห็นแก้ว / 2555 /Full Text
Subject
Exercise
Respiratory function tests
Lung disease, obstructive -- in old age
199 การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นเลิศของวิธีการดูแลด้านจิตใจสำหรับผู้ที่เข้ารับการรตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด = Evidence review on best practices of psychological interventions for persons undergoing cardiac catheterization / สุมณฑล หมูจุน / 2555 /Full Text
Subject
Evidence based practice
Mental health
200 การทรุดตัวของชั้นดินเหนียวไม่เอกพันธุ์เกือบอิ่มตัวภายใต้น้ำหนักบรรทุกที่ขึ้นกับเวลา = Settlement of nearly saturated nonhomogeneous clay layer under time-dependent load / เรวดี วังษา / 2555 /Full Text
Subject
ถนน -- การออกแบบและการสร้าง
ดินเหนียว -- การวิเคราะห์
วิศวกรรมโยธา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84