ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของซิงก์ออกไซด์วิสเกอร์สาหรับเอทานอลเซนเซอร์ = Preparation and characterization of zinc oxide whiskers for ethanol sensors / เกียรติภูมิ กองจาย / 2554 /Full Text
Subject
ซิงก์ออกไซด
เอทานอล
162 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกในระบบ (1-x)BaTiO3-xBa(Mg13Nb23)O3 = Preparation and characterization of ceramics in the (1-x)BaTiO3-xBa(Mg13Nb23)O3 system / ราชานุสรณ์ รุ่งเต่า / 2554 /Full Text
Subject
วัสดุเซรามิก
163 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีแบเรียมไทเทเนตเป็นฐาน = Preparation and characterization of barium titanate-based ferroelectric ceramics / พรสวาท ใบพายวาสน์ / 2554 /Full Text
Subject
เซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก
แบเรียมไทเทเนต
164 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของอิเล็กโทรดของ ออกไซด์ผสมซิงก์ออกไซด์-เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ที่ มีโครงสร้างนาโนสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไว แสงที่มีประสิทธิภาพ = The preparation and characterization of nanostructured zinc oxide zirconium di-oxide mixed oxide electrode for efficient dye-sensitized solar cell / ปริญญา สาเพชร / 2554 /Full Text
Subject
อิเล็กโทรด
โครงสร้างนาโน
เซลล์แสงอาทิตย์
165 การเตรียมและสมบัติของฟิล์มที่ได้จากการหล่อจากสารละลายของพอลิเมอร์เบลนด์ของพอลิแลคติกแอซิดเซลลูโลสอะซิเตทบิวทิเรทและทวีน 80 = Preparation and properties of solution-cast films of polymer blends of poly(lactic acid), cellulose acetate butyrate and tween 80 / สุธินี เกิดเทพ / 2554 /Full Text
Subject
ฟิล์มพลาสติก
โพลิเมอร์ผสม
พืช -- การบรรจุหีบห่อ
บรรจุภัณฑ์
166 การเตรียมและสมบัติเพียโซอิเล็กทริกของโซเดียมโพแทสเซียมไนโอเบตลิเทียมแอนติโมเนตเซรามิกไร้สารตะกั่วที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการเกลือหลอมเหลว = Preparation and Piezoelectric properties of Lead-free Sodium Potassium Niobate Lithium Antimonate ceramics synthesized by molten-salt process / ธนเทพ ปะตังถาเน / 2554 /Full Text
Subject
เพียโซอิเล็กทริก
เพียโซอิเล็กทริกเซรามิกส์
โซเดียมโพแทสเซียมไนโอเบต
167 การเตรียมอีพอกซีเรซินคอมโพสิตนาไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นไบโพลาร์เพลตในเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน = Preparation of electrically conducting epoxy resin composites for using as bipolar plates in proton exchange membrane fuel cell / ฉัตรพงศ์ เคหา / 2554 /Full Text
Subject
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด -- เคมี
อีพอกซีเรซิน
เซลล์เชื้อเพลิง
168 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชน ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาของกลุ่มสตรีผู้นำชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้านหัวทุ่ง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Teaching local knowledge to youths to with environmental education process of a group community woman: A Case study of Moo Ban Hua Tung, Chaing Dao Sub-district, Chaing Dao District, Chiang Mai Province / หนึ่งฤทัย ไชยเดช / 2554 /Full Text
Subject
ทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
169 การทดสอบการติดเมล็ดของบรอกโคลีพันธุ์การค้า = Seed set testing of commercial broccoli varieties / อัณศยา สุริยะวงศ์ตระการ / 2554 /Full Text
Subject
บรอกโคลีxพันธุ์
บรอกโคลี
170 การทดสอบความเป็นพิษด้านการสืบพันธุ์ของสารสกัดจากหนอนตายหยาก (Stemona spp.) ในหนูขาวเพศผู้ = Reprotoxicity test of extracts from stemona spp. on male rats / จิตติกานต์ อินต๊ะโมงค์ / 2554 /Full Text
Subject
หนอนตายหยาก(พืช)
หนอนตายหยาก(พืช) -- การขยายพันธุ์
พืชมีพิษ
171 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาผู้บริโภคและรายได้ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ = Test of relationship between consumer price index and direct and indirect taxes revenue of Chiang Mai Area Revenue Office / ปราโมทย์ บุญตันจีน / 2554 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่
ดัชนีราคาผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รายได้ -- เชียงใหม่
ภาษี -- เชียงใหม่
172 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน และการส่งออก เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ โดยวิธีไบวาร์ริเอทการ์ช = Test of relationship between the exchange rate and automatic data processing machines and parts thereof export by Using Bivariate GARCH Model / ชนม์นิภา หมื่นตาบุตร / 2554 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน
คอมพิวเตอร์ -- การส่งออก
173 การทดสอบทางชีวภาพด้วยเซลล์เพื่อการติดตามตรวจสอบ การออกฤทธิ์ของสารเอสโตรเจนในแหล่งน้ำธรรมชาติและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้อุปโภคบริโภค = Cytobioassay for estrogenic activity monitoring in natural water resources and consumable product samples / ละมาย จันทะขาว / 2554 /Full Text
Subject
เอสโตรเจน
แหล่งน้ำ
174 การทดสอบประสิทธิภาพของถ่านไม้ไผ่ในการใช้เป็นตัวดูดซับของเหลวไวไฟ = Efficiency testing of bamboo charcoal using as an adsorbent for flammable liquids / จิราธร ธรรมบัณฑิต / 2554 /Full Text
Subject
ถ่านไม้
ถ่านไม้ไผ่
175 การทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของอนุภาคไอเสียน้ำมันไบโอดีเซลชุมชนในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = Mutagenicity tests of community-biodiesel exhaust particulate matters in Upper Northern Thailand / วลัยพร อรกิจ / 2554 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
เชื้อเพลิงทดแทน
176 การทวนสอบแบบโมเดลเช็คกิง สำหรับระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม = Model checking based verification for flood and landslide early warning system / ปารียา ไชยเวช / 2554 /Full Text
Subject
ระบบเตือนภัยธรรมชาติ
อุทกภัย
แผ่นดินถล่ม
177 การทำงานเป็นทีมด้านวิชาการของข้าราชการครูในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Teachers' teamwork in academic affairs of Anubarn Wiangpapao School Cluster, Chiang Rai Province / อัจฉราพร ดอนไชย / 2554 /Full Text
Subject
การทำงาน
ข้าราชการครู -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
ครู -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
178 การทำนายระยะห่างในแนวระดับของขอบด้านในกระดูกสะบักขณะอยู่นิ่งกับกระดูกสันหลังระดับอก = Predicting horizontal distance between medial border of static scapular position and the thoracic spine / บุษบา ฉั่วตระกูล / 2554 /Full Text
Subject
Bone and Bones
179 การทำแผนที่มาตราส่วนใหญ่จากข้อมูลดาวเทียมธีออส = Large scale mapping from THEOS satellite data / มลวิกา ผู้แสงทอง / 2554 /Full Text
Subject
แผนที่ภูมิประเทศ
แผนที่
ดาวเทียมธีออส
ภาพถ่ายทางอากาศ
180 การนำเข้าลำไยสดจากประเทศไทยในอำเภอซือเหมา เมืองผู่เอ๋อร์ มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน = Import of fresh from Thailand in Simao district, Puer city, Yunnan province, People's Republic of china หยาง หยาง สวี่ / หยาง, หยาง สวี่ / 2554 /Full Text
Subject
ลำไย -- การนำเข้า
ลำไย -- การตลาด
สินค้าเข้า -- จีน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81