ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1601 อัตราการทรุดตัวเนื่องจากการอัดตัวระบายน้ำของชั้นดินเหนียวไม่เอกพันธุ์เกือบอิ่มตัว = Rate of consolidation settlement of nearly saturated nonhomogeneous clay layer / ศิริกันยา เลาสุวรรณ์ / 2554 /Full Text
Subject
การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์วิเคราะห์
การอัดตัวคายน้ำของดิน
ดินเหนียว -- การทรุดตัว
1602 อำนาจพยากรณ์ของความรับผิดชอบต่อสังคมของ นักศึกษา และการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของ องค์การ ที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Predictive power of students social responsibility and perceived corporate social responsibility on Chiang Mai Universitys image / อัจฉริยา บุญเนตร / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. นักศึกษา
นักศึกษา -- แง่สังคม
1603 อิทธิพลของการใช้สีบนแผ่นป้ายโฆษณาต่อบุคลิกภาพของตราสินค้า = Influence of colors printed advertisements towards brand personality / ปิยาภรณ์ นิลชู / 2554 /Full Text
Subject
การประชาสัมพันธ์
แผ่นโฆษณา
ตราสินค้า
1604 อิทธิพลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ สัดส่วนการเติม และชนิดของสารทางานต่อสมรรถนะทางความร้อนของ เทอร์โมไซฟอนแบบวงรอบ = Influence of pipe diameter, filling ratio and working fluid type on heat performance of looped thermosyphon / วารุเวช วงษ์ใสย์ / 2554 /Full Text
Subject
เทอร์โมไซฟอน
ท่อ
ความร้อน -- การถ่ายเท
1605 อิทธิพลของผงถ่านกัมมันต์และ 2,4-ดี ต่อการเกิดแคลลัส และการชักนำให้ เกิดเอมบริโอเจเนซิส เพื่อผลิตเมล็ดสังเคราะห์ของข้าว = Influence of activated Charcoal and 2,4-D to callus formation and Embryogenesis induction for producing synthetic rice seed / สมดังใจ สายสิงห์ทอง / 2554 /Full Text
Subject
ข้าว -- เมล็ดพันธุ์
ถ่านกัมมันต์
แคลลัส (พฤกษศาสตร์)
1606 อิทธิพลของผิวเสียดสีต่ออัตราการอัดตัวระบายน้ำของดินโดยใช้แถบทางระบายน้ำสำเร็จรูป = Smear effect on rate of soil consolidation by band-shaped prefabricated drains / อนุรักษ์ ทับทิมทอง / 2554 /Full Text
Subject
การระบายน้ำ
ดิน
น้ำ
1607 อิทธิพลของสื่อภายในร้านค้าต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูสำหรับสุนัขในกรุงเทพมหานคร = Influence of in-store media at purchase point towards purchasing decision of dog food in Bangkok / ธันย์สิตา ทวีมหาทรัพย์ / 2554 /Full Text
Subject
การสื่อสารการตลาด -- กรุงเทพฯ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
การซื้อสินค้า
สุนับ -- อาหารสำเร็จรูป
อาหารสัตว์ -- การจัดซื้อ
1608 อิทธิพลของอุณหภูมิการอบอ่อนที่มีต่อสมบัติกันแสงสะท้อนของฟิล์มบางนาโนอะลูมิเนียมออกไซด์บนกระจกสไลด์ที่ถูกเตรียมโดยกระบวนการสปาร์ค = Knowledge management system for labor protection litigation of the office of the attorney general / กัลยกร คำนวณผล / 2554 /Full Text
Subject
ฟิล์มบาง
อะลูมิเนียมออกไซด์
1609 อุปกรณ์ตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงอย่างง่ายและรวดเร็วโดยใช้ไอโอดีน = A Device for rapid latent fingerprint scan using Iodine / ธนากร เกี้ยวฝั้น / 2554 /Full Text
Subject
ลายนิ้วมือ -- การพิสูจน์เอกลักษณ์
ไอโอดีน
1610 อุปสงค์ต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Demand for iPhone mobile of consumers in Mueang district, Chiang Mai Province / วาสนา งามแสงฤทธิ์ / 2554 /Full Text
Subject
ไอโฟน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1611 อุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ = The demand for bancassurance products of Siam Commercial Bank at Faculty of Medicine, Chiang Mai / วิภา สันโดษ / 2554 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์ -- เชียงใหม่
ประกันชีวิต
พฤติกรรมผู้บริโภค


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81