ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1581 สมบัติทางกายภาพและโครงสร้างของแก้วบิสมัทเจือด้วยโครเมียม = Physical properties and structures of chromium doped bismuth glasses / จิราพันธ์ ดรรชนีเพชร / 2554 /Full Text
Subject
แก้ว -- การทดลอง
แก้วบิสมัท
โครเมียม
1582 สมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกที่มีโซเดียมโพแทสเซียมไนโอเบตเป็นฐาน = Electrical properties of sodium potassium niobate based ceramics / กฤษณะ ประชุมของ / 2554 /Full Text
Subject
เซรามิก
วัสดุเซรามิก
โซเดียมโพแทสเซียมไนโอเบต
1583 สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Competency of secretary of Chiang Mai University administrators / นลินี อธิมา / 2554 /Full Text
Subject
สมรรถนะ
การวัดผลงาน
เลขานุการ
1584 สมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Competency of computer technical officers, Information Technology Development Section, Information Technology Service Center, Chiang Mai University / สายใจ ใจเย็น / 2554 /Full Text
Subject
สมรรถนะ
การวัดผลงาน
1585 สมรรถนะทางภาษาของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองพันนา = Thai language competency of Chinese students at Xishuangbanna Vocation & Technical Institute ใช่ จินจิน / ใช่, จินจิน / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
นักศึกษา -- จีน
1586 ส่วนเกินผู้ผลิตและเงินอุดหนุนของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี = Producer surplus and subsidy of paddy rice pleding project / อาภารวี สุขิทาภรณ์ / 2554 /Full Text
Subject
โครงการรับจำนำข้าวเปลือก
ข้าวเปลือก -- การเก็บและรักษา
ข้าวเปลือก -- ราคา
1587 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของแรงงานนอกระบบในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Welfare and benefit of informal workers in Muang District, Chiang Mai Province / ญาณวรุตม์ หย่งกิจ / 2554 /Full Text
Subject
แรงงานนอกระบบ -- เชียงใหม่
สวัสดิการ
1588 สัมฤทธิผลการฝึกอบรมของวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ = Training achievement of the disaster prevention and mitigation academy, Chiang Mai campus / พิบูลชัย เหมืองทอง / 2554 /Full Text
Subject
วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย -- เชียงใหม่
การดับเพลิง -- การฝึกอบรม
ตำรวจดับเพลิง -- เชียงใหม่ -- การฝึกอบรม
1589 สัมฤทธิผลของการจัดการความรู้ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Achievement of knowledge management towards learning organization at Chiang Mai University Library / สดศรี กันทะอินทร์ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด
การจัดการความรู้
1590 สิ่งแวดล้อมในการทางาน สภาพการทางาน และพฤติกรรมการทางาน ที่ปลอดภัยของคนงานในสถานประกอบการเคาะพ่นสีรถยนต์ = Working environments, working conditions and safe work behaviors among workers in auto body repair shops / ณัฏฐนันท์ ยอดวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
อนามัยสิ่งแวดล้อม
รถยนต์ -- การพ่นสี
คนงาน
Behavior
Environmental health
1591 สื่อใหม่ในสังคมการเมืองไทย กรณีศึกษา เฟซบุ๊ควอยส์ทีวี = New media in Thai Politics: a case study of voice TV Facebook / ศรัญญา ไชยวรรณ / 2554 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางการเมือง
สื่อมวลชนกับการเมือง
อินเตอร์เน็ต
1592 สุขภาวะที่มันพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Well - being related to emotional quotient of Mathayom Suksa 4 at Chiang Mai University Demonstration School / ศรีสกุล ชัยเวียง / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักเรียน
ความฉลาดทางอารมณ์
โรงเรียน -- เชียงใหม่
1593 สุนทรียทัศน์ของ วินเซนต์ แวนโก๊ะ = Vincent Van Gogh's aesthetical concept / แพรวพรรณ น้ำหอม / 2554 /Full Text
Subject
สุนทรียศาสตร์
จิตรกรรม
ธรรมชาตินิยมในศิลปะ
1594 สุนัขจรจัด = Stray dogs / พัลลภา พันธุ์เพชร / 2554 /Full Text
Subject
สุนัข
1595 สูตรชีวภัณฑ์ของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคทางดินของมะเขือเทศ = Bioproduct formulations of bacterial antagonists for control of tomato soil borne diseases / ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล / 2554 /Full Text
Subject
มะเขือเทศ -- โรคและศัตรูพืช
โรคเกิดจากรากพืช
เชื้อราในการเกษตร
1596 เสียงสะท้อนจากแม่ที่มีอุปสรรคในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ = Reflection from mothers facing difficulties in breast feeding / พนัชกร ฟองมูล / 2554 /Full Text
Subject
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
มารดา
การให้นม
1597 หลักการทั่วไปตามทฤษฎีบทของฮอลล์และขั้นตอนวิธี ในการหาการจับคู่สมบูรณ์ [n,r] = Generality in agreement with Halls theorem and algorithm for finding [n,r]-complete matching / อลิษรา ศรีสุคนทารัตน์ / 2554 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์
1598 ห่วงโซ่คุณค่ากระบวนงานผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Value chain of elderly care process in Suthep Municipality, Mueang Chiang Mai District / พนาไพร คุ้มสดวก / 2554 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลสุเทพ
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
1599 องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภควัย ทำงานในจังหวัดสมุทรสาครในการเลือกซื้อครีมบำรุง ผิวหน้า = Product elements influencing working-aged consumers in Samut Sakhon Province towards selecting facial cream products / ลินีวาลี สุเชาว์อินทร์ / 2554 /Full Text
Subject
ใบหน้า -- การดูแลและสุขวิทยา
ครีม
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
1600 อัตราการทรุดตัวเนื่องจากการอัดตัวระบายน้ำของชั้นดินเหนียวภายใต้การมีน้ำหนักบรรทุกเกิน = Rate of consolidation settlement of clay layer under overloading / ชญานันทน์ ทองดี / 2554 /Full Text
Subject
การอัดตัวคายน้ำของดิน
ดิน -- การทรุดตัว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81