ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 การดำเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนในเครือข่ายร่องเคาะอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Information system performance of schools in Rong Kho network,Wang Nuea District, Lampang Province / วิสุทธิศักดิ์ เครือสาร / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- ลำปาง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
142 การดำเนินงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 = Academic affairs performance of school administrators attached to the office of secondeary education service area 36 / ศุทธินี สุวรรณศร / 2554 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียน -- การบริหาร
การศึกษา -- การบริหาร
143 การดำเนินงานวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Academic affairs performance of Omkoi District non-formal and informal education center, Chiang Mai Province / มงคลทิพย์ ใจอินผล / 2554 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- เชียงใหม่
การศึกษาตามอัธยาศัย -- เชียงใหม่
144 การดำเนินชีวิตของนักเรียนพักนอนโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Life maintenance of students boarding at schools in special area, Omkoi District, Chiang Mai Province / วิภาวรรณ แก้วกัน / 2554 /Full Text
Subject
นักเรียน -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
การดำเนินชีวิต
145 การดำเนินชีวิตที่นำไปสู่โรคความดันโลหิตสูงในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Life maintenace leading to Hypertension in Khian Sa District, Surat Thani Province / วีรชน สิทธิฤทธิ์ / 2554 /Full Text
Subject
ความดันเลือดสูง
รูปแบบการดำเนินชีวิต -- เคียนซา (สุราษฎร์ธานี)
สุราษฎร์ธานี -- ประชากร -- สุขภาพ
146 การดูดซับและคายสารดูดซับของถ่านกัมมันต์เมทานอลที่มีผงโลหะและคลื่นอุลตราโซนิคเสริม = Adsorption-desorption of activated carbon methanol having metal powder assisting by ultrasonic-wave / นฤมล จินะกาศ / 2554 /Full Text
Subject
คาร์บอนกัมมันต์ -- การดูดซับ
คาร์บอนกัมมันต์
โลหะผง
147 การดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยผู้ปกครอง โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ = Oral health care of the intellectual disable students by parents, Kawila Anukul School Chiang mai / พยุงศรี ทองคำกูล / 2554 /Full Text
Subject
ทันตกรรม
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
ความบกพร่องทางสติปัญญา
นักเรียน -- เชียงใหม่
148 การดูแลสุขภาพด้วยตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมอำเภอลอง จังหวัดแพร่ = Self-care combining family support effects on health behaviors of osteoarthritis elderly, Long district, Phrae province / อังศุมาลิน บัวแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- ลอง (แพร่) -- สุขภาพ
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย -- ลอง (แพร่)
ข้อเข่า -- ผู้ป่วย -- การดูแล
149 การตรวจจับเสาไฟฟ้าแรงสูงในลำดับวีดิทัศน์ทางอากาศ = Detection of electricity pylons in aerial video sequences / จิตติชาติ ถิละวัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า
เสาไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
150 การตรวจเปรียบเทียบขนาดระยะห่างระหว่างนิ้วเท้าเพื่อพิจารณาเพศ = Comparative investigation of distance between toes for sex determination / ขวัญนภา นกแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
นิ้วเท้า -- การพิสูจน์เอกลักษณ์
เพศศึกษา
151 การตรวจสอบความเร็วปลอดภัยสำหรับรถโดยสารขนาดใหญ่บนเส้นทางภูเขา = Investigation of safe speed for heavy buses on mountainous routes / วรพล คำกรเกตุ / 2554 /Full Text
Subject
รถประจำทาง
อุบัติเหตุทางถนน
ความปลอดภัยในท้องถนน
152 การตรวจหาการแสดงออกที่ต่างกันของยีนในกลีบเลี้ยงและกลีบดอกเอื้องดินใบหมากโดยเทคนิคดีดีอาร์ที - พีซีอาร์ = Detection of differential geneb expression in sepal and petal of spathoglottis species by DDRT - PCR technique / จตุพร อนุชัย / 2554 /Full Text
Subject
เอื้องดินใบหมาก
กล้วยไม้ -- การเจริญเติบโต
153 การตรวจหาการแสดงออกที่ต่างกันของยีนในใบประดับของบัวชั้นโดยเทคนิคดีดีอาร์ที-พีซีอาร์ = Detection of differential gene expression in bract of curcuma petiolata Roxb. by DDRT - PCR technique / ทิพย์วรรณ ใจภา / 2554 /Full Text
Subject
บัวชั้น -- พันธุศาสตร์
154 การตรวจหาเชื้อ Legionella pneumophila เซโรกรุปหนึ่งโดยเทคนิคพีซีอาร์-อาร์เอฟแอลพี = Detection of legionella pneumophila serogroup 1 by PCR-RFLP technique / นงลักษณ์ ใจโต / 2554 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย -- การวิเคราะห์
แบคทีเรียแกรมลบ
Legionella pneumophila
155 การตอบสนองของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเป็นเมืองอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี = Responses of agricultural water users in the context of an industrializing town : A Case study of Kaeng Khoi District, Saraburi Province / จิตคุปต์ ละอองปลิว / 2554 /Full Text
Subject
การใช้น้ำ -- แก่งคอย (สระบุรี)
การจัดการน้ำ -- แก่งคอย (สระบุรี)
156 การต่อรองความหมายของงานในอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร : กรณีศึกษาคนงานผลิตอาหารแช่แข็งจังหวัดเชียงใหม่ = Negotiating meanings of work in agro-food industry : a case study of frozen food workers in Chiang Mai Province / สืบสกุล กิจนุกร / 2554 /Full Text
Subject
อาหารแช่แข็ง
อุตสาหกรรมเกษตร -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมอาหาร -- เชียงใหม่
157 การตั้งเป้าหมายชีวิตการทำงาน และคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ใช้แรงงานไทยในในประเทศอังกฤษ : กรณีศึกษา ผู้ใช้แรงงานในภาคบริการ ณ กรุงลอนดอน = Goal setting of working life and quality of working life of Thai workers in England : a case study of workers in services sector in London / ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร / 2554 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าวไทย -- อังกฤษ
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- อังกฤษ
158 การตัดสินใจเลือกเปลี่ยนเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตของโรงโม่หินโดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น = Decision Making on Machine Selection to Improve Productivity of a Crushing Stone Mining Quarry by Using Analytical Hierarchy Process / อนุรัตน์ ตันบรรจง / 2554 /Full Text
Subject
เครื่องจักรกล
โรงโม่หิน -- พะเยา
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
159 การเตรียมแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ = Preparing the individualized education program for the students with physical impairment at Ban Khunmaeruam school, Galyani Vadhana District, Chiang Mai Province / เยาวลักษณ์ นานา / 2554 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่
นักเรียนพิการ
ครูสอนพิเศษ
160 การเตรียมฟิล์มของท่อนาโนคาร์บอนโดยวิธีการตกสะสมอิเล็กโทรโฟรีติกสำหรับใช้เป็นตัวตรวจวัดเคมีไฟฟ้า = Preparation of carbon nanotube films by electrophoretic deposition for use as electrochemical sensors / เยาวมาลย์ ชุ่มอินจักร / 2554 /Full Text
Subject
ท่อนาโนคาร์บอน
การตกสะสมไอสารเคมี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81