ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1561 ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนปางบง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Potrntials for agrotourism development in Pang-Bong village community, Thepsadej sub- district, Doi Saket district, chiang mai province / ทศพล ถาวร / 2554 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
บ้านปางบง (เชียงใหม่)
1562 ศึกษาการบริหารจัดการสถานีบริการน้ำมันของสหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด = Gas station management of Hang Dong Agricultural Cooperation / วิรัช นาคเมือง / 2554 /Full Text
Subject
สหกรณ์เกษตรหางดง -- เชียงใหม่
สถานีบริการน้ำมัน -- การบริหาร
สถานีบริการน้ำมัน -- หางดง (เชียงใหม่)
1563 ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางภาษาและวัฒนธรรมในปริศนาคำทายของจีนกับไทย = A comparative study of linguistic structure and culture in Chinese and Thai riddkes / เฉี่ยวเหมย หลี / 2554 /Full Text
Subject
ปริศนาคำทาย
ภาษา
วัฒนธรรม
1564 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอาชีพโดยชุมชนชาวจีนยูนนาน บ้านสันติชล ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Community learning center to promote tourism and develop occupation by Yunan community, Ban Santichol, Wieng Tai Sub-District, Pai District, Mae Hong Son Province / ทศพิธ แป้นดวงเนตร / 2554 /Full Text
Subject
ยูนนาน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน -- ปาย (แม่ฮ่องสอน). ตำบลเวียงใต้
การเรียนรู้
การท่องเที่ยว
การแนะแนวอาชีพ
1565 สตรีกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Women participation in Solid waste management in the zone municipal Mae Jo, San Sai District, Chiang Mai / จารุณี สุขแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
ขยะ -- สันทราย (เชียงใหม่)
การกำจัดขยะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
สตรี -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
1566 สถานการณ์และผลกระทบของโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีปัญหาตามกฎหมายทางสื่อวิทยุกระจายเสียงชุมชน ต่อผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Situation and impacts of drug and health product advertisements with legal problems on community radio broadcasts toward consumers in Chiang Mai Province / มัลลิกา จันทรวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
โฆษณาทางวิทยุ -- เชียงใหม่
โฆษณา -- ยา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Advertising -- Drugs -- Law and legislation -- Thailand
Advertising -- Health products -- Thailand
Consumer
1567 สถานภาพทางเศรษฐกิจของแรงงานข้ามชาติจากสหภาพพม่า = Economic status of migrant workers from Union of Myanmar / เอกพันธ์ สินสกลวัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- พม่า
แรงงาน -- พม่า
แรงงานต่างด้าว -- ภาวะเศรษฐกิจ
1568 สภาพการจ้างงานและสภาพการทำงานของแรงงานนอกระบบในตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน = Employment conditions and working conditions for informal labor in Tambon Banklang, Amphoe Mueang Lamphun / ธิดารัฐ ประทุมทอง / 2554 /Full Text
Subject
การจ้างงาน -- ลำพูน
แรงงานนอกระบบ
1569 สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ = State of being a learning organization of far eastern university, Chiang Mai province / เกศสุดา ใจคำ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
การเรียนรู้องค์การ
การพัฒนาองค์การ
การจัดการองค์การ
1570 สภาพความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = State of being a learning organization of child development center, Pong Yang Sub-district Administrative Organization, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ฤทัยรัตน์ แสนปวน / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
การเรียนรู้องค์การ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- แม่ริม (เชียงใหม่)
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง
1571 สภาพปัญหาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Problem encountered by first year students of Faculty of Education, Chiang Mai University / ปิยพงษ์ เตชะ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- นักศึกษา
นักศึกษา -- เชียงใหม่
1572 สภาพและแนวทางบริหารจัดการตามโครงสร้างแบบซีทของโรงเรียนเรียนร่วม สำหรับนักเรียนมีความบกพร่องทางการเห็น = State and administrative approach basing on SEAT framework of inclusive schools for students with visual impairment / ศศิวิมล มณีวระ / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนสอนคนตาบอด -- การบริหาร
เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา
การศึกษาพิเศษ
1573 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในพื้นที่สาธารณะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The Appropriate environment for the elderly to exercise in public places in Chiang Mai municipality / ศักดิธัช เสริมศรี / 2554 /Full Text
Subject
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
พื้นที่สาธารณะ -- เชียงใหม่
1574 สภาพหนี้สินของลูกค้าในโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินในเขตนครสวรรค์ 1 = Debt status of customers in the people bank project of the government savings bank in Nakhonsawan region 1 / แสงเดือน ปานขลิบ / 2554 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- นครสวรรค์
หนี้สิน
1575 สภาวะการจ้างงานในสาขาการผลิตต่างๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย = Employment situation in production sectors in Northern Thailand / ขนิษฐา ใจคำสืบ / 2554 /Full Text
Subject
การจ้างงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
แรงงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
1576 สภาวะที่เหมาะสมของการล้างขวดแก้วที่ใช้แล้ว โดยเครื่องล้างขวดอัตโนมัติในโรงงานผลิตโซดา = Optimal condittions for washing used glass bottles by automatic washing machine in carbonated water factory / กาญจนาภรณ์ บุนนาค / 2554 /Full Text
Subject
ขวด
ขวด -- การล้าง -- เครื่องมือและอุปกรณ์
ขวดแก้ว -- การนำกลับมาใช้ใหม่
1577 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไบโอมีเทนโดยการดูดซึมด้วยน้ำ = Suitable operating conditions for biomethane production by absorption with water / กรณ์ เอกพจนานันท์ / 2554 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ
ก๊าซ -- การดูดซึมและการดูดซับ
การถ่ายเทมวล
1578 สมบัติเชิงกลของวัสดุผสมเส้นใยไผ่ชนิดสั้น-ท่อนาโนคาร์บอนอีพ็อกซีเรซิน = Mechanical properties of short bamboo Fiber-Carbon Nanotube-Epoxy resin composites / พงศธร กองแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
วัสดุผสม
อีพอกซีเรซิน
1579 สมบัติเชิงกลและการต้านทานแบคทีเรียของผิวพ่นเคลือบด้วยความร้อนนาโนคอมโพสิตที่มีเหล็กกล้าไร้สนิมเป็นหลัก = Mechanical and antibacterial properties of stainless steelbased thermal-sprayed Nanocomposite coatings / คมสรรค์ จันปิน / 2554 /Full Text
Subject
เหล็กกล้าไร้สนิม
นาโนคอมพอสิต
1580 สมบัติทางกายภาพ และชีวภาพบางประการของน้ำผึ้งจากชันโรง (Tetragonula laeviceps) = Some physical and biological properties of honey from the stingless bee (Tetragonula laeviceps) / กรกนก สันติภราภพ / 2554 /Full Text
Subject
น้ำผึ้ง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81