ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1541 รูปแบบการออมของครัวเรือนในภาคเกษตร = Saving patterns of agricultural households / วรัญญา ไชยทารินทร์ / 2554 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม
การเงินส่วนบุคคล
เกษตรกร -- ลำพูน
1542 รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรภายหลังพายุไต้ฝุ่นเกย์: กรณีศึกษาตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร = Patterns and changes of agricultural land use After Typhoon Gay: A Case study of thale sap Sub-district, Pathio District, Chumphon Province / วรวิทย์ ศุภวิมุติ / 2554 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- ปะทิว (ชุมพร)
ที่ดิน -- ปะทิว (ชุมพร)
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- ปะทิว (ชุมพร)
1543 เรื่องเล่า น้ำแม่ปิง = Ping river story / จักรกริช ฉิมนอก / 2554 /Full Text
Subject
ศิลปกรรม -- เชียงใหม่
ศิลปกรรม -- ลำพูน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- เชียงใหม่
แม่น้ำปิง
1544 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับการประทับตราทางสังคม: กรณีศึกษาเด็กเร่ร่อน = Sexual transmitted diseases and stigmatization : A case study of street children / วิทวัฒน์ วัฒนานนท์กุล / 2554 /Full Text
Subject
เด็กจรจัด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1545 วัจนลีลาในเพลงของบอย โกสิยพงษ์ = Style in lyrics by Boyd Kosiyabong / พิชญภณ ศรีนวล / 2554 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
เพลง
1546 วัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ = Organizational culture and employee engagement of Donkaew Tumbon Administative Organization, Chiang Mai Province / อรวรรณ สิงเต / 2554 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
วัฒนธรรมองค์การ
ความผูกพันต่อองค์การ
1547 วาทกรรมความรู้ในงานเขียนของกฤษณมูรติ = Knowledge discourse in Krishnamurtis works / ปิยณัฐ ประถมวงษ์ / 2554 /Full Text
Subject
กฤษณมูรติ, จิฑฑุ, ค.ศ.1895-1986
ปรัชญาอินเดีย
1548 วาทกรรมสุขภาพของธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม่ =Health discourse of spa business in Chiang Mai province / ศิวิไล ลิ้มจีระจรัส / 2554 /Full Text
Subject
ธุรกิจสปา -- เชียงใหม่
สุขภาพ
1549 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยวิธีแพนเนิลโคอินทิเกรชัน = Analysis of the relationship between foreign exchange rates and stock market indices in ASEAN Countries using panel cointegration method / สุทธิพงษ์ สุวรรณศรี / 2554 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน
ตลาดหลักทรัพย์
เงินตราต่างประเทศ
1550 วิถีวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายยองกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Cultural life style and encouraging democracy of young people in Huai Yab Sub-district, Lamphun Province / ณัฐกฤตา มงคล / 2554 /Full Text
Subject
ประชาธิปไตย
ไทยอง
ลำพูน -- ความเป็นอยู่และประเพณี
วัฒนธรรม -- บ้านธิ (ลำพูน). ตำบลห้วยยาบ
1551 วิธีและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมของสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ = Economics purchasing method and quantity for imported goods / ณัฎชนา สัตตทิพย์พงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
การซื้อสินค้า -- เวียดนาม
เครื่องปั้นดินเผาเวียดนาม
เครื่องปั้นดินเผา
สินค้าเข้า -- เวียดนาม
1552 วิวาทะการเป็นผู้นาของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์ แห่งอาณาจักรหริภุญไชย = Debate on leadership of Queen Chamdhevi the first ruler of Haripunjaya Kingdom / ธนะรัชต์ สุภาแสน / 2554 /Full Text
Subject
จามเทวี, พระนาง
ลำพูน -- ประวัติศาสตร์
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ล้านนา
1553 เว็บไซต์แผนที่สำหรับการเดินทางไปยังวัดในเวียงเชียงใหม่ = Map website for visits temples in Wiang Chiang Mai / กลอยใจ สุทธิทรัพย์ / 2554 /Full Text
Subject
การพัฒนาเว็บไซต์ -- เชียงใหม่
แผนที่
วัด -- เชียงใหม่
1554 เว็บไซต์ให้บริการรับทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถโดยการใช้บาร์โค๊ด 2 มิติในการชำระเงิน่ = Web service for insurance according to a protection victims of the vehicles act by using quick response code on the payment / ปริญญา นฤประชา / 2554 /Full Text
Subject
ประกันภัย
เว็บไซต์
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
1555 เว็บสังคมสำหรับการจัดการความรู้ = Social web for knowledge management / จารุฉัตร โสรสิงห์ / 2554 /Full Text
Subject
เว็บไซต์
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
1556 ศรัทธาภายใต้ความเปลี่ยนแปลงในสังคมล้านนา = Faith in the midst of change in Lanna society / ศรัณ สุวรรณโชติ / 2554 /Full Text
Subject
จิตรกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
1557 ศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงของอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ ชายแดนจังหวัดตาก = Potential for prevention and control of diarrheal diseases of migrant health volunteers in the border areas of Tak Province / ณัฐนันท์ ธนะสาร / 2554 /Full Text
Subject
ท้องร่วง -- การป้องกันและควบคุม
ท้องร่วง -- ตาก
อาสาสมัครสาธารณสุข -- ตาก
ตาก -- ชายแดน
1558 ศักยภาพของการเป็นสถาบันการเงินชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Potentials of community financial institute sustainability of Baan Mai Pattana, Wiang Sub-district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / วัณณิภา พรมประเสริฐ / 2554 /Full Text
Subject
สถาบันการเงิน -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
บ้านใหม่พัฒนา (เชียงราย)
1559 ศักยภาพของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Potential of sub-district and village headmen in solving smog problem in Mae Chaem District, Chiang Mai Province / อรวรรณ หลังสัน / 2554 /Full Text
Subject
หมอกควัน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
มลพิษทางอากาศ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
1560 ศักยภาพในการจัดการทรัพยากรป่าของชุมชนบ้านแม่สา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Community capacity for forest management in Mae Sa Village, Pong Yang Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / รสสุคนธ์ ลูกประคำ / 2554 /Full Text
Subject
ทรัพยากรป่าไม้ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ป่าชุมชน -- แม่ริม (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81