ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1501 ระบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการ = Knowledge management system to improve the efficiency of public prosecutor in making a decision of criminal prosecution / เกียรติ หรูรุ่งโรจน์ / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
อัยการ
1502 ระบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการ ดำเนินคดีคำสั่งทางปกครอง = Knowledge management system for enhancing capacities to litigate the administrative order case / สายัณต์ สุโขพืช / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
คดีและการสู้คดี
1503 ระบบการจัดการความรู้สำหรับกระบวนงานให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย = Knowledge management system in law draft comment process / ยุคล เหล่าพูลสุข / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
ความรับผิดทางอาญา -- ไทย
กฎหมาย -- ไทย
1504 ระบบการจัดการความรู้สำหรับการดำเนินคดีคุ้มครองแรงงานของสำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for labor protection litigation of the office of the attorney general / อัครพัฒน์ พิสิษฐ์สังฆการ / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
สำนักงานอัยการสูงสุด
1505 ระบบการจัดการความรู้สำหรับงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for administrative cases Office of the Attorney General / นิธินันท์ สุขวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
สำนักงานอัยการสูงสุด
กฎหมายปกครอง
การจัดการความรู้
1506 ระบบการจัดการความรู้สำหรับงานตรวจสอบภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for internal auditing of the office of the attorney general / วิชิต แก่นกำจร / 2554 /Full Text
Subject
สำนักอัยการสูงสุด
การตรวจสอบภายใน
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
1507 ระบบการจัดการความรู้สำหรับงานนิติกรคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for narcotics litigation lawyer of the office of Attorney General / ทิพวรรณ กาญจนปราณี / 2554 /Full Text
Subject
สำนักงานอัยการสูงสุด
ยาเสพติด
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
1508 ระบบการจัดการความรู้สำหรับงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge Management system for supply and procurement of the office of the attorney ทิพยา เสือฟัก / วงศิยา ทองอุปการ / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
การจัดการความรู้
พัสดุ
สำนักงานอัยการสูงสุด
1509 ระบบการจัดการความรู้สำหรับสำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for instate of criminal law / คมกฤช สุวัตถี / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
สำนักงานอัยการสูงสุด
1510 ระบบการจัดการความรู้สำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for electronic library office of the Attorney General / กรม ศรีบาล / 2554 /Full Text
Subject
สำนักอัยการสูงสุด
ห้องสมุดดิจิตอล
การบริหารองค์ความรู้
1511 ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับอู่ซ่อมรถ = Customer relationship management system for garage / อุกฤษฎ์ กาญจนวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
อู่ซ่อมรถยนต์
รถยนต์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1512 ระบบการจัดการองค์กรโรงเรียนสอนภาษาผ่านเว็บไซต์ = Webbased organize management system for language school / ธีรพงศ์ เหลืองศุภภรณ์ / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
เว็บไซต์
โรงเรียนสอนภาษา
1513 ระบบการจัดความรู้เพื่อพัฒนางานสอบสวนคดีป้องกัน และปราบปรามการทุจริต = Knowledge management system for developing prosecutor's investigation in criminal cases / ขจรศักดิ์ พุทธานุภาพ / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1514 ระบบการติดตามการส่งสินค้าด้วยจีพีเอสแบบเรียลไทม์ = Real time tracking system with GPS for product delivery / วัชรสรณ์ รอดบ่วง / 2554 /Full Text
Subject
เอสเอพี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
การจัดการฐานข้อมูล
การขนส่งสินค้า
ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก
1515 ระบบการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา โดยใช้ orancle peoplesoft campus solution 9.0 = Student enrollment system using orancle peoplesoft campus solution 9.0 / พีรดา สุรภุชงค์ / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
การลงทะเบียนนักศึกษา
1516 ระบบจัดการมาตรฐานสูตรอาหารและต้นทุนสำหรับร้านอาหาร = Standard Recipes and Cost Management System for Restaurant / พลวัฒน์ สมบูรณ์ / 2554 /Full Text
Subject
ร้านอาหาร -- การจัดการ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1517 ระบบจัดกิจกรรมการตลาดโดยใช้โปรแกรมประยุกต์เครือข่ายสังคม = Marketing activities system by using application on social network / อนุพันธ์ สินสกลวัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
โปรแกรมประยุกต์
การตลาด
1518 ระบบช่วยตัดสินใจสำหรับการเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายโดยใช้บาร์โค้ดสองมิติ = Decision support system for selecting clothes using two dimensional barcode / วันพญา แก้วเทียน / 2554 /Full Text
Subject
ระบบสันบสนุนการตัดสินใจ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องแต่งกาย
บาร์โค้ด
1519 ระบบช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนกิจกรรมของสถานีฐานสำหรับระบบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ = Decision support system in base station activity planning for Mobile Phone System / กรพินธุ์ พรดรัณภพ / 2554 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
1520 ระบบตรวจสอบรอยยางล้อยานพาหนะ สำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์ = Tire mark checking system for forensic science / ปริชาติ ไม้ลำดวน / 2554 /Full Text
Subject
ยานพาหนะ
ล้อ
นิติวิทยาศาสตร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81