ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1481 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการ = Knowledge management system for the task of performance appraisal of the public prosecutor / วันชาติ สันติกุญชร / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
อัยการ
1482 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานแก้ต่างคดีอาญา= Knowledge management system for the defending of the criminal case / ณัฏฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์ / 2554 /Full Text
Subject
การแก้ต่าง
คดีอาญา
การจัดการความรู้
1483 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานคณะกรรมการอัยการ = Knowledge management system for public prosecutor commission's affairs / วิรัช เนติธรรมาภิมุข / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
1484 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานคดีภาษีโรงเรือนและที่ดิน = Knowledge management system for property tax division / ตฤณกร ธนพงศ์อมร / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
ภาษีโรงเรียนและที่ดิน
คดีและการต่อสู้คดี
1485 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนและประนอมข้อพิพาท = Knowledge Management System for Legal Aid Work and Compromise the Dispute / กนกพร สั้นศรี / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
กฎหมาย
การระงับข้อพิพาท
ความขัดแย้งทางสังคม
1486 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานชันสูตรพลิกศพ งานไต่สวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมสำหรับพนักงานอัยการ = Knowledge management system for post-mortem autopsy handling, post-mortem examination, and investigation of extrajudicial killing cases for public prosecutors / วังวนัช ทิพวัน / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
การจัดการความรู้
วิสามัญฆาตกรรม
อัยการ
1487 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานด้านบริหารอาคารและที่ดินของสำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for administration of building and land of the office of the attorney general / กฤษฎา กสานติกุล / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
อาคาร
ที่ดิน
สำนักงานอัยการสูงสุด
1488 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานธุรการคดีแพ่ง = Knowledge management system for effective administration of civil cases / ทิพยา เสือฟัก / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
คดีแพ่ง
1489 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานธุรการคดีอาญา = Knowledge management system for administrative of criminal cases / สมใจ โหตระการศรี / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
การจัดการความรู้
คดีอาญา
งานสารบรรณ
1490 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for public relation of the office of the attorney general / สอางค์ ชนะวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
สำนักงานอัยการสูงสุด
ประชาสัมพันธ์
1491 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานร้องขอความเป็นธรรม = Knowledge management system for the officer of complaint investigation / ชาญชัย โชติเวทธำรง / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
1492 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานวินัยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for administrative discipline officers of the Attorney General Office / ปรีดา โตวรวิรัตน์ / 2554 /Full Text
Subject
สำนักงานอัยการสูงสุด
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
1493 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานส่งผู้ร้ายข้ามแดน = Knowledge management system for extradition / จตุพร แสงหิรัญ / 2554 /Full Text
Subject
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
1494 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานเอกภาพการสั่งคดี = Knowledge management system for the unity of prosecution / นันทวัน วงศ์ตระกูล / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
การจัดการความรู้
คดีและการสู้คดี
1495 ระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานด้านการรับรองอุทธรณ์-ฎีกาของพนักงานอัยการ = Knowledge management system on the appellate certification development of the public prosecutor / ธนิตศักดิ์ พิศาลกุลพัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
อัยการ
1496 ระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพ่ง= Knowledge management system for developing civil suit lawyer / ปรียานุช เชยกีวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
คดีแพ่ง
1497 ระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานแผนงานฝึกอบรม = Knowledge management system for developing training plan / นงนภัส ศิริโชติ / 2554 /Full Text
Subject
การฝึกอบรม -- หลักสูตร
การจัดการความรู้
1498 ระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการ = Knowledge management system to develop prosecutor's investigation in criminal cases / มั่นเกียรติ ธนวิจิตรพันธ์ / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
การจัดการความรู้
คดีอาญา
อัยการ
1499 ระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีพิเศษด้านการเงินการธนาคาร = Knowledge management system for enhancing capacities of public prosecutors in investigating special cases relating to financial and banking crimes / สุทธิ สุขยิ่ง / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
การเงินและการธนาคาร
การสอบสวนคดีพิเศษ
การสืบสวน
1500 ระบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินคดีอาญาทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system to improve the efficiency criminal prosecution of intellectual property of The Attorney Generals Office / ศิริศักดิ์ อัครปรีดี / 2554 /Full Text
Subject
สำนักงานอัยการสูงสุด
การจัดการความรู้
ทรัพย์สินทางปัญญา
คดีอาญา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81