ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1461 มิติทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพสำหรับแรงงานนอกระบบ = Dimension of laws relating to health security for the informal workes / อารดา นันทขว้าง / 2554 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ
แรงงานนอกระบบ -- สุขภาพและอนามัย
1462 เมืองพิษณุโลก : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของหัวเมืองใหญ่ภายใต้โครงสร้างอำนาจรัฐแบบจารีต = Mueang Phitsanulok: local history of a major city under the traditional state power structure / ธีระวัฒน์ แสนคำ / 2554 /Full Text
Subject
พิษณุโลก -- ประวัติศาสตร์
พิษณุโลก -- การเมืองและการปกครอง
1463 ยาเหลือใช้และพฤติกรรมการใช้ยาของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Leftover medicines and medicine use behavior of people in Chiang Mai province / ปรารถนา ชามพูนท / 2554 /Full Text
Subject
Drug utilization
Drug -- Shelf-life dating
1464 ยุทธศาสตร์การต่อรองกับการถูกตีตราจากสังคมของผู้หญิงพิการในสังคมลาว: กรณีศึกษาผู้หญิงตาบอดในนครหลวงเวียงจันทน์ = Negotiating strategies against social labeling of disabled women in Lao society: case study of blind women in Vientiane municipality / วันชนะ ไชยะแสง / 2554 /Full Text
Subject
สตรี -- ลาว
คนตาบอด -- ลาว
คนตาบอด
1465 ร่องรอยของการระบายสี = Traces of painting / วันสว่าง เย็นสบายดี / 2554 /Full Text
Subject
จิตรกรรมนามธรรม
ทัศนศิลป์
1466 ระดับการอุดหนุนการทำเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูงที่เกษตรกรยอมรับได้ในอำเภอแม่วาง และจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Levels of subsidies which farmers will accept to engage in organic farming in the highland of Mae Wang and Chom Thong district, Chiang Mai province / สุรัสวดี บุตรพลวง / 2554 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม -- แง่เศรษฐกิจ
เกษตรอินทรีย์ พื้นที่สูง
พื้นที่สูง -- แม่วาง (เชียงใหม่)
พื้นที่สูง -- จอมทอง (เชียงใหม่)
1467 ระดับของเมทริกเมทัลโลโปรติเนส-2 และเมทริกเมทัลโลโปรติเนส-8 ของสิ่งรั่วข้นในคลองรากฟันระหว่างการรักษาคลองรากฟัน = Level of matrix metalloproteinase-2 and matrix metalloproteinase-8 in root canal exudates during endodontic treatment / ศิระ ฮั่นตระกูล / คณะทันตแพทยศาสตร์ 2554 /Full Text
Subject
คลองรากฟัน
การรักษารากฟัน
เมทริกเมทัลโลโปรติเนส
1468 ระบบการจัดการความรู้งานการเงินและบัญชี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี = Knowledge management system for finance and accounting, College of Arts, Media and Technology / จงลักษณ์ สมร่าง / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
การจัดการความรู้
การเงิน
การบัญชี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
1469 ระบบการจัดการความรู้งานการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = Knowledge management system for the settlement of the civil litigation of the government and related agencies / วิไล แสงแก้วสุก / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
การจัดการความรู้
คดีแพ่ง
1470 ระบบการจัดการความรู้งานด้านงบประมาณของสำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for budget division of the general attorney office / ดาวัลย์ วิเศษ / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
การจัดการความรู้
งบประมาณ
สำนักงานอัยการสูงสุด
1471 ระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการคดีค้างคดีอาญา = Knowledge management system for management of criminal pending cases / จารุณี โง้ววัฒนา / 2554 /Full Text
Subject
คดีอาญา
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
1472 ระบบการจัดการความรู้ด้านการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิfของเจ้าหน้าที่ = Knowledge management system for administrative litigation on tortious liability of officer / เชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ / 2554 /Full Text
Subject
ความรับผิดฐานละเมิดโดยเด็ดขาด
ละเมิด
ความรับผิดของราชการ
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
1473 ระบบการจัดการความรู้ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อบกพร่องในการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ = Knowledge management system to examine on Legal proceeding of prosecutor to reduce defect / ชัยวัฒน์ ตันติ์เปล่ง / 2554 /Full Text
Subject
อัยการ
คดีอาญา
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
1474 ระบบการจัดการความรู้ด้านการบูรณาการฐานข้อมูลของสำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for Office of the attorney general integrated databases / เทพวรรณ ปรีดาเกษมสิน / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
สำนักงานอัยการสูงสุด
1475 ระบบการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาความรู้ = Knowledge management system for developing information technology competency in personal / ภูริดา จันต๊ะพรมมา / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
การจัดการความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบุคลากร
1476 ระบบการจัดการความรู้ในการดำ เนินคดีตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 และอื่น ๆ = Knowledge management system for the legal prosecution pursuant to the act on measure for Suppression of Offences Relating to Narcotic, B.E. 2534 (1991) and the others narcotics acts / ธีรเดช อินใหญ่ / 2554 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ยาเสพติด -- การควบคุม
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
1477 ระบบการจัดการความรู้ในความผิดเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร = Knowledge management system that concerns offences relating to the finance and the banking / ชลัฏ มัณฑนาพงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
การเงินและการธนาคาร
ความผิดทางอาญา
1478 ระบบการจัดการความรู้เพื่อการดำเนินคดีชั้นฎีกา = Knowledge management system for the increasing the efficiency of the public prosecutor in handling the supreme court cases / พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
คดีและการสู้คดี
1479 ระบบการจัดการความรู้เพื่อการสอบสวนคดีเยาวชนสำหรับพนักงานอัยการ = Knowledge management system for child inquiry in criminal case for public prosecutors / รมย์ศักย์ ธรรมชัยเดชา / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
การจัดการความรู้
คดีและการสู้คดี
เยาวชน
อัยการ
1480 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานการเงิน ของสำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for financial division of the Office of the Attorney General / วัลลภา พิริยะสุรวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
การเงิน
สำนักอัยการสูงสุด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81